Протокол на АС от 07.07.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 13

                  На 07.07.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение относно назначаването на особените представители;
 2. Заявления от адвокати; 
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов

            адв.Иванка Янчева- резервен член

         На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев-Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе.

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят адв. Ангел Стефанов:

             Припомням на членовете на АС, че в предходното заседание беше разгледано Предложение от Председателя на комисията за правна помощ за вземане на решение, касаещо администрирането на исканията на  Русенски районен съд за определяне на особени представители. Определихме комисия, която да изготви аргументирано становище, което ще се докладва от Ив. Василев.

      Адв. Иван Василев направи доклад на Предложението.

      Адв. Иван Василев: Колеги, ще ви запозная и с пълното съдържание на изготвеното становище от комисията, като предлагам мотивите, изложени в него, да бъдат приети и за мотиви на решението, което следва да вземем:

      1. Във връзка с постъпилото предложение от Председателя на Комисията за правна помощ към Адвокатски съвет Русе и на основание чл.89 т.14 вр. т.13 от Закона за адвокатурата, за да се произнесе АС взе предвид следните факти и обстоятелства:

                     1/ За периода от 01.01.22г. до 20.06.22г. в Адвокатски съвет Русе са постъпили 44 искания от Русенски районен съд за определяне на адвокат – особен представител при определен от съда и внесен депозит в размер на 150 лева, което е под определения минимален размер по чл.7 ал.2 от Наредба № 1/ 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения.

                         В повечето случаи се констатира, че в актовете по чл.25 ал.3 от Закона за правната помощ липсва пълна, точна и ясна информация относно изискуемите се от закона реквизити – не се посочва основанието за издаване на акта; не се посочва предмета на делото; не се посочва размера на предявения иск; не се посочва размера и броя на обективно съединените искове.

                        Констатациите са, че съдебните състави по никакъв начин не съобразяват разпоредбата на чл.25 ал.4 от  Закона за правната помощ при изготвянето на Акта за предоставяне на правна помощ. А в някои от случаите към искането за предоставяне на правна помощ въобще липсва приложен акт по чл.25 ал.3 от ЗПП /разпореждане, определение/.

                       Посочените пропуски обективно възпрепятстват членовете от Комисията за правна помощ при Адвокатски съвет Русе да изпълняват задълженията си по чл.18 т. 3 и т.4 от Закона за правната помощ.

                       Адвокатският съвет неколкократно е правил опити да се координира администрирането на правната помощ:

                       = определени искания са били връщани на съда с указания за изпълнение на законовите разпоредби;

                       = още през 2016г. Адвокатският съвет   е предоставил на Русенски районен съд Наръчник за предоставяне на правна помощ от съдилищата, изготвен от Националното бюро за правна помощ, публикуван в „Адвокатски преглед” –  бр. 7 месец юли 2015г. Екземпляр от изданието беше изпратен до всички съдилища и прокуратурата – за Русенски районен съд с писмо изх. № 32/ 21.03.2016г. /вх. № 11897/22.03.2016г. РРС/.

                        = в настоящия мандат на Адвокатския съвет /през месец януари 2022г./ се проведе среща с Председателя и Зам.-председателя на Русенски районен съд, на която бяха поставени проблемите, касаещи определянето на особени представители, но към момента няма положителни резултати. 

                       2/ Адвокатският съвет счита, че тази практика трябва да се преустанови, като в бъдеще следва да се съобразяват разпоредбите за предоставяне на правна помощ при определяне и изплащане на възнаграждения на особените представители по депозитните производство или от бюджета на съда.

                            Изложените в предложението доводи и съображения исканията за назначаване на особен представител, които не отговарят на разпоредбите на закона, да бъдат внасяни за разглеждане от Адвокатския съвет, са основателни / чл.18 т.3 и т.4 от ЗПП и чл.89 т.14 от ЗА/. В правомощията на АС е да следи организирането и законосъобразното администриране на правната помощ във връзка с всички нормативни актове, а именно:

                            а/ Към всяко искане за определяне на адвокат за особен представител, следва да има приложен и Акт за допускане на правна помощ /разпореждане, определение/;

                            б/ В Акта за допускане на правната помощ съдът следва да  посочва основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размера и броя на обективно съединените искове.

                            в/ На тази база именно следва да бъде определено и възнаграждението за особен представител при спазване разпоредбите на чл.36 ал.1 от Закона за адвокатурата, препращащ към Наредба № 1/ 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения като не се допуска необосновано определяне на размер под минимума.

                            г/ Разпоредбата на чл.47 ал.6 от ГПК обвързва фактическата и правна сложност на делото с размера на дължимото адвокатско възнаграждение за особен представител, като при ниска фактическа и правна сложност, възнаграждението може да бъде определено в размер на ½ от съответния вид работа съгласно чл.36 ал.2 от Закона за адвокатурата. Важно е обаче да се подчертае, че преценката за фактическата и правна сложност на делото може да бъде направена при приключването му с оглед извършените процесуални действия и участието на особения представител по делото, а не към момента на допускане на правната помощ.

                            д/ Този извод следва и от установената задължителна съдебна практика на ВКС – т.6 от ТР № 6/ 2012г. на ОСГК – „Особеният представител се назначава с акт на съда – определение, от който произтича и неговата представителна спрямо отсъстващата страна власт. Това представителство, съобразно чл.36 ал.1 от ЗА е възмездно, тъй като за положения труд на адвоката /особеният представител винаги е адвокат/, се дължи възнаграждение, независимо от изхода на делото…След като особен представител на страната по разглеждания ред може да бъде само адвокат, то и размерът на дължимото възнаграждение следва да бъде определен от съда с акта за назначаването му, като този размер се съобразява с указаното в чл.36 ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба № 1/ 2004г. с оглед установяване минималното възнаграждение за вида процесуална дейност. Няма пречка при констатирана фактическа и правна сложност на делото, съдът да определи по-висок размер на възнаграждението…..”

                           Тук следва да се посочат и актове на ВКС, с които има конкретно произнасяне – Определение № 145/05.05.2020г. ч.гр.д. 4642/ 2019г. ІVг.о. ВКС; Определение № 118/ 15.03.2021г. ч.т.д. № 1469/ 2020г. І т.о. ВКС; Определение № 77/ 24.02.2022г. ч.т.д. № 1692/ 2021г. Іт.о. ВКС; Определение № 685/ 19.11.2019г. ч.т.д. № 154/ 2019г. ІІт.о. ВКС; Определение № 404/ 26.10.2020г. ч.гр.д. № 2883/ 2020г. ІVг.о. ВКС. 

                          3/ Адвокатският съвет счита, че определянето на възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца, който на договорно основание е получил поне минимално предвидения размер възнаграждение по Наредбата. Съдът явно приема участието на особения представител в процеса като формално, което не може да бъде споделено.

                               Председателят адв. Ангел Стефанов:  Колеги, предлагам АС да вземе решение с оглед така докладваното предложение и мотивите в становището към него.

                                Колеги, моля да гласувате.

 Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                 Адвокатският съвет единодушно взе следното

                           РЕШЕНИЕ № 58

            1/ Всяко искане, определящо размера на адвокатското възнаграждение за особен представител под минималния размер /депозитни производства и производства, по които възнаграждението се изплаща от бюджета на съда/  да се докладва от дежурния адвокат по правна помощ на Адвокатски съвет.

           2/ Към всяко искане от съда следва да има приложен Акт за допускане на правна помощ /определение, разпореждане/, в който да са посочени: основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове.

                 При непосочване на изискуемите реквизити в искането на съда и акта за допускане на правна помощ и при липса на мотиви и необосновано определяне на адвокатското възнаграждение под минимума за всеки един от исковете,  Адвокатският съвет ще отказва да определя особен представител по съответното дело. 

            3/ Особен представител по такива искания ще се определя съобразно решението на Адвокатския съвет. При неизпълнение на решение на Адвокатския съвет с искане съда да коригира размера на депозита съгласно Наредба № 1/ 2004г. на ВАС, Адвокатският съвет ще се произнася с отказ за определяне на особен представител и издаване на уведомително писмо.

             4/ Решението и мотивите към него да се изпрати за сведение до Председателя на Русенски районен съд, като се приложат и копия от цитираната по-горе кореспонденция – писмо до РРС с изх. № 32/21.03.2016г. и писмо с изх. № 39/ 27.02.2017г.

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№160/01.07.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.07.04-R-RUAK00078 на Заявление в ЕАР, от  адвокат В. В. Н. за  отписването му от АК-Русе. Към нея адвокат Н.  е приложил адвокатската си карта, декларирал е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

     Адвокат Недялков счита, че са налице всички предпоставки за отписването му от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 59

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат В. В. Н.от Адвокатска колегия Русе  по негова молба, считано от 01.07.2022г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат В. В. Н. от Регистъра на НБПП.                

          2.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№158/29.06.2022г. от  адвокат Д. Н. Н. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

         Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам че  адвокат Н. отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписан в Националния регистър за правна помощ.

Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

                      РЕШЕНИЕ № 60

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на адвокат Д.  Н. Н. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

    ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№161/04.07.2022г. от А. П. П. срещу адв.И. И.

          Адвокатският съвет след като съобрази обстоятелството,че адв.И. И. е член на орган на Адвокатска колегия Русе, а именно член е на Дисциплинарен съд при АК Русе и съобразявайки правилата на чл.137 ал.8 във връзка с чл.129 ал.1 от Закон за адвокатурата

                        РЕШИ

             Изпраща по компетентност постъпилата жалба с вх.рег.№161/04.07.2022г. от А. П. П. срещу адв.И. И. на Висшия адвокатски съвет.  

           2.Председателят докладва, че по жалба с вх.рег.№156/17.06.2022г. от М. М.М.срещу адв.П. П., същата е депозирала отговор в законоустановения срок.

             На основание чл.137 ал.2 от ЗА председателят на адвокатски съвет ПРИ Адвокатска колегия Русе –адв.Ангел Стефанов възлага на адв.Златан Златанов-докладчик да извърши проверка за наличие на основание за образуване на дисциплинарно производство. Срокът за изготвяне на становище от адв.Златан Златанов е едномесечен.

   ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД        

       1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№164/07.07.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно броя на регистрираните адвокати в Единен портал за електронно правосъдие.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно броя на регистрираните адвокати в Единен портал за електронно правосъдие, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                             РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с вх.№164/07.07.2022г. от Висш адвокатски съвет относно броя на регистрираните адвокати в Единен портал за електронно правосъдие.

            Адв.Светослав Михов влезе в залата в 14.30часа.

            2.Адв. Ангел Стефанов докладва  ИСКАНЕ за назначаване на особен представител с вх.№163/07.07.2022г. от Окръжен съд гр.Габрово-II състав по ВЧГД№20224200500234/2022г. на лицето Добромир Кирилов Цанков. С разпореждане №263/29.06.2022г. съдия Кремена Големанова разпорежда да се изпрати искане до АК Русе и да се посочи адвокат, който е съгласен да предостави правна помощ на ищеца при условията на чл.26 ал.4 от ЗПП, като след посочване същият ще бъде определен от АК Габрово.

         Адв.Иван Василев: Искането следва да бъде върнато на Окръжен съд Габрово, а АК Габрово следва да поиска от нас да определим адвокат за предоставяне на правна помощ с изрично  негово съгласие.

        Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да публикуваме на сайта съобщение, за да разберем дали някой от колегите адвокати вписани в Регистъра за правна помощ ще даде съгласие да представлява ищеца като осъществи правна помощ.

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-9

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                             РЕШЕНИЕ:

               Възлага на административният секретар на АС Русе да оповести на сайта на колегията съобщение със следния текст :

           Във връзка с постъпило в АК Русе Разпореждане №263/29.06.2022г. на Окръжен съд гр.Габрово, II-ри гр. състав, ви уведомяваме, че в 7-мо дневен срок, считано от датата на съобщението, адвокат от АК Русе -вписан в Националния регистър за правна помощ, който желае да предостави правна помощ на лицето Добромир Кирилов Цанков по ВЧГД№234/2022г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово , II-ри състав с възнаграждение платимо от бюджета на Окръжен съд гр.Габрово следва да депозира писмено съгласие в деловодството на АК Русе. Материалите са на разположение в деловодството на Адвокатска колегия Русе.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.00 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:

                                                                        Зам.председател :

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: