Протокол на АС от 08.09.2022 год.

                                                         ПРОТОКОЛ № 15

                  На 08.09.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

  1. Заявления от адвокати- за вписване, отписване и отпускане на помощ;
  2. Дисциплинарни преписки;
  3. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

  • адв.Ангел Стефанов-Председател
  • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
  • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
  • адв.Елеонора Караиванова
  • адв.Иван Василев
  • адв.Светлин Коларов
  • адв.Златан Златанов

            адв.Филип Матев- резервен член

 

         На заседанието присъстваха адв.Пламен Георгиев-Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                     1.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№181/30.08.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.09.07-R-RUAK00083 на Заявление в ЕАР, от М. Д. В. за вписване в Адвокатска колегия Русе като  младши адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 05.08.2022 г., изд.от ОПЛ Д-р Мария Джурова ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 30.08.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №007478/05.08.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №5771/11.08.22 г., изд. от РРС;

             -Заповед за прекратяване на трудово правоотношение от 30.08.2022г. с работодател „С. и С. ”ООД ;

             -Справка от ТД на НАП по чл.62, ал.5 от КТ ;

             -Удостоверение от Висш адвокатски съвет №…./13.06.2022г за успешно издържан адвокатски изпит- нотариално заверено копие;

            -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№…./17.09.2013г.;

            -Удостоверение за сключен граждански брак;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……../08.12.2012г. от РУ „Ангел Кънчев”;

 

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на младши адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

           Пристъпи се към гласуване.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува 

                      Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

            

                      РЕШЕНИЕ№67:

 

М. Д. В. ЕГН …………… да бъде приета като младши адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

 

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

 

      2.Председателят докладва постъпила молба с вх.№187/07.09.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.09.07-R-RUAK00080 на Заявление в ЕАР, от  адвокат Е. Т. С. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат С.  е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

     Адвокат С. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 68

           

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат Е. Т. С.от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 01.09.2022г.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

        Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат Е.Т. С. от Регистъра на НБПП.            

   

            3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№188/07.09.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.09.07-R-RUAK00082 на Заявление в ЕАР от адв.М. Н. Б. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ № 69

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

 

        4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№187/07.09.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.09.07-R-RUAK00081 на Заявление в ЕАР от адв.С.Б. С. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ № 70

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

 

5.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№183/02.09.2022г. от адв.И. Д. Д. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на второто му дете. Към молбата адв.Дойнов е приложил копие от банковата сметка и копие от акта за раждане на детето Д. И. Д.

 Адв.Стефанов припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

             

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №71

 

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на адв.И. Д. Д. за новороденото му дете Д. И. Д. на посочената от него банкова сметка.

 

    ПО ТОЧКА ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№180/01.08.2022г. от Е. И.Б. срещу адв.Р. К.

          Адвокатският съвет след като съобрази обстоятелството,че адв.Р. К. е член на орган на Адвокатска колегия Русе, а именно член е на Дисциплинарен съд при АК Русе и съобразявайки правилата на чл.137 ал.8 във връзка с чл.129 ал.1 от Закон за адвокатурата.

                        ВЗЕ РЕШЕНИЕ №72

             Изпраща по компетентност всички материали по преписка с вх.рег.№180/01.08.2022г. от Е. И. Б. срещу адв.Р. К. на Висшия адвокатски съвет и копие от протокола за избор на адв.К. в Дисциплинарния съд при АК Русе.

 

   ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД     

             1.Председателят докладва постъпило придружително писмо от РРС с вх.№179/03.08.2022г. по описа на Адвокатска колегия Русе съдържащо 3 бр. жалби от Г. Б. М., Н.А.М., Б. М.  Е. срещу  адв.М. Р..

На основание чл. 137 ал.1  от Закона за адвокатурата и след съвещание

 

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№73:

                   Административният секретар следва да уведоми адвоката за сигналите, а той може да даде обяснение в 7-дневен срок от получаване на  съобщението.

 

2.Председателят докладва постъпила молба от И. Л. И. по компетентност изпратена от РРС  с вх.№179/03.08.2022г. по описа на Адвокатска колегия Русе за допускане на правна помощ и назначаване на служебен адвокат.

 

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да изпратим молбата на И. Л. И. по компетентност на НБПП, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№74:

      Да се изпрати молбата на И. Л. И. за допускане на правна помощ и назначаване на служебен защитник по компетентност на НБПП.

            

3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№182/01.09.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „ДЕМАКС”АД  за изработка на адвокатски карти.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „ДЕМАКС”АД  за изработка на адвокатски карти, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното                                  

                                          

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№75:

        

           Приема за сведение писмо с вх.№182/01.09.2022г. от Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „ДЕМАКС”АД  за изработка на адвокатски карти.

3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№185/04.09.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно  организирана Есенна национална конференция на 08.10.2022г в гр.Видин.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно  организирана Есенна национална конференция на 08.10.2022г в гр.Видин, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                                        

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№76:

             

           Приема за сведение писмо с вх.№185/04.09.2022г. от Висш адвокатски съвет относно организирана Есенна национална конференция на 08.10.2022г в гр.Видин.

 

4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№184/03.09.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно актуализиран Регистър на вписаните адвокати работещи по ЗПП.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Национално бюро за правна помощ относно  актуализиран Регистър на вписаните адвокати работещи по ЗПП, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                         

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№77:

             

           Приема за сведение писмо с вх.№184/03.09.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно  актуализиран Регистър на вписаните адвокати работещи по ЗПП.

           

5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№178/22.07.2022г. от  Национално бюро за правна помощ относно изпращаните уведомителни писма чрез ЕЕСПП.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Национално бюро за правна помощ относно  изпращаните уведомителни писма чрез ЕЕСПП, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                                                 

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№77:

            

           Приема за сведение писмо с вх.№178/22.07.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно изпращаните уведомителни писма чрез ЕЕСПП.

 

6.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение постъпили покани до АС при АК Русе от ЦОА „Кръстю Цончев” и АК Пазарджик.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение постъпилите покани , Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                         

                                          

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№78:

 

       Приема за сведение постъпили покани до АС при АК Русе от ЦОА „Кръстю Цончев” и АК Пазарджик.

7.Адв. Ангел Стефанов докладва, че протокол №14 на АС Русе от 08.10.2022г. предоставен на Апелативен съд гр.Велико Търново се връща на АК Русе пори отпаднала вече необходимост от него.

Адвокатският съвет приема, че протокол№14/08.10.2020г. следва да си приложи в съответната протоколна книга.

8.Комисия по извършване на инвентаризация в състав –адв.Галина Димитрова-зам.председател на АС Русе, адв.Иван Василев –член на АС Русе, Ирина Димитрова –Адм.секретар  отчетоха с протокол от 22.08.2022г. ,че са унищожени 709 бр. Становища и придружаващите ги документи по ЗПП.

Адвокатски съвет при АК Русе одобрява извършената инвентаризация подробно описана в протокол от 22.08.2022г.

9.Адв.Иван Василев- отговорник за ПП докладва за сведение , че през първото и второ тримесечие на  2022г. е отчетена разлика в  размер на 20% от определеното заплащане по отчетите по ЗПП и реално изплатено от НБПП.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.00 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                    

                                                                                     Секретар :/п/

                                                  

                                                                                     Членове:/п/