Протокол на АС от 20.09.2022 год.

   

 

ПРОТОКОЛ № 16

                  На 20.09.2022г., от 13.00 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Заявления от кандидати за участие в есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати съгласно Наредба № 2/29.10.2004г на ВАС.;
 2. Отписване на адвокат по реда на чл.22 ал.1 т.5 от ЗА;
 3. Входяща кореспонденция;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Разни.

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова

 

 

             и адв.Иванка Янчева- резервен член

 

         На заседанието присъства Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова.

 

          При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с девет основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№173/02.08.2022г. на  кандидата А. Е. Д.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват  пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №……/07.07.2020г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…./30.11.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 02.08.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата А. Е. Д.  с ЕГН …………

 

           2.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№195/12.09.2022г. на  кандидата Д… И. Н.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №../2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 09.09.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Д. И. Н.  с ЕГН …………….

 

           3.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№190/09.09.2022г. на  кандидата Д. М. П.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените, от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит :

 • Диплома №…/11.12.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…./05.07.2021г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 08.09.2022г.;
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите по ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит, провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Д. М. П.  с ЕГН ….

 

        4.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№191/09.09.2022г. на  кандидата Н. А. И.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004г за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата  до изпит:

 • Диплома №…/19.03.2019г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…./19.12.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 08.09.2022 г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004 г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Н.А. И.  с ЕГН……

 

        5.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№189/07.09.2022г. на  кандидата Е. А. М.,  ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004г за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата  до изпит:

 • Диплома №…/11.04.2011г. на РУ „Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…./03.05.2012 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 07.09.2022 г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004 г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

   ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати, провеждан  в съответната сесия,  кандидата Е. А. М. с ЕГН ….

 

        6.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№198/15.09.2022г. на  кандидата С.С. М., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…/07.08.2018г. на ВТУ„ Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/08.01.2019 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 15.09.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата С. С. М.  с ЕГН…

 

        7.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№197/14.09.2022г. на  кандидата Е. Р. Г., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…./15.03.2021г. на РУ„Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №../05.05.2022 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит чрез Е-адвокатура с заявка №8331;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата Е. Р.Г.  с ЕГН …

 

        8.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№192/09.09.2022г. на  кандидата Л. Д. П., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…/15.03.2021г. на РУ„Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/07.01.2022 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 09.09.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата Л. Д. П.  с ЕГН ………

 

       9.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№174/02.08.2022г. на  кандидата М. В. С., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…/06.04.2020г. на РУ„Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/21.04.2022 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 01.08.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата М. В. С.  с ЕГН …..

 

       10.Председателят докладва  постъпилото заявление с вх.№196/14.09.2022г. на  кандидата П. Е.М., ведно с приложените към него документи   за участие в изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висш адвокатски съвет.

         Съветът, като взе предвид представените от кандидата документи намира, че същите отговарят на изискванията  на чл. 9 от Наредба 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати и не съществуват пречки по ЗА за допускане на кандидата до изпит:

 • Диплома №…/14.12.2021г. на РУ„Ангел Кънчев”;
 • Удостоверение за правоспособност №…/05.09.2022 г.;
 • Документ за платена такса за адвокатски изпит от 14.09.2022г.;

 

НАМИРА, че са изпълнени разпоредбите на ЗА  за  допускане на кандидата до участие в  изпит провеждан в съответната сесия, поради което след съвещание и проведено гласуване

 

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

   РЕШИ :

   На основание чл. 10 ал. 1 от Наредба  2/29.10.2004г. във вр. с чл.89 т.3 от ЗА

         ДОПУСКА до изпита за  адвокати и младши адвокати провеждан,  в съответната сесия,  кандидата П. Е.М.  с ЕГН………

 

 

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

1.Председателят докладва препис – извлечение от акт за смърт на адв.Д. К. В.. Същият следва да бъде отписан от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 01.09.2022г.

 

          Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                 Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                          РЕШЕНИЕ № 79

ОТПИСВА  адв.Д. К. В. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 01.09.2022г.

 

            Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите, воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписан от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

 

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 13.50 часа.

 

Адв.Иван Василев напусна заседанието на адвокатският съвет поради служебна ангажираност в  13.55 часа.

 

           

            ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Адв. Ангел Стефанов докладва,  писмо-уведомление получено на електронната поща на колегията с вх.№194/12.09.2022г.  от Д. И. И., с което същият уведомява АК Русе , че лицето П. М.Ц. живуща в гр.Русе, без юридическо образование се представя като адвокат.

                 

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да изпратим писмо-уведомление с вх.№194/12.09.2022г. на Районна прокуратура –гр.Русе, тъй като АС Русе не е компетентен да вземе решение по сигнала.

           Ако няма други предложения Моля, да пристъпим към гласуване.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет след като се запозна със съдържанието на уведомление с вх.№194/12.09.2022г. получено на електронната поща на колегията от Д. И. И., единодушно взе

                                                           РЕШЕНИЕ№ 80:

              Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе намира, че компетентен да вземе решение по постъпилото уведомление от Д. И. И. е Районна прокуратура гр.Русе,  поради което следва да се изпрати по компетентност на РРП.

           

      2.Адв. Ангел Стефанов докладва,  писмо от ВАС в едно с жалба  от З. А. И. с вх.№193/12.09.2022г.  срещу адвокат Р. П. вписана в АК Разград.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да върнем жалба с вх.№193/12.09.2022г. на Висш адвокатски съвет, тъй като адвоката е вписан в АК Разград.

           Ако няма други предложения Моля, да пристъпим към гласуване.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет след като се запозна със съдържанието на писмо с вх.№193/12.09.2022г., единодушно  взе

 

                                                           РЕШЕНИЕ№ 81:

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе следва да върне жалба с вх.№193/12.09.2022г. от З.А. И. на Висш адвокатски съвет поради липса на компетентност.

 

          

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-

 1. Адв.Златан Златанов докладва преписка с вх.№ 156/17.06.2022г. по описа на АК Русе жалба от М. М.М. срещу адв.П. Д. П.. Същият твърди, че адв.П. като негов пълномощник е нарушил задълженията си, произтичащи от Закона за адвокатурата и ЕКА и иска адвоката да бъде задължен да му върне заплатените адвокатски възнаграждения по гр.д№…/2021, гр.д№…/2021 , НДЧХ№..2021 и НЧХД№../2021 по описа на РС гр. Тутракан, по пр.пр…/2020 по описа на РП Тутракан и по НЧХД №…/2019 по описа на РС Тутракан.

Конкретните твърдения са, че адв.П.  изпълнявала немарливо и непрофесионално задълженията си във връзка с осъществявана защита по конкретни дела, както и че същата отказала да представлява жалбоподателя.

            Към жалбата са приложени писмени доказателства.

                        Адвокат П. е дала подробни обяснения. Твърди, че изложеното в жалбата  не отговаря на истината. М.е неин клиент от 2021 г. Клиентът и бил частен тъжител по две дела от наказателно – частен характер , ищец по две граждански дела както и пострадало лице по досъдебни производства по описа на ТП Тутракан на РП Силистра.. Всички производства били  свързани с конфликтни отношения между М. и негови съседи. Във връзка с това,  двете страни имали  подадени една срещу друга  множество жалби в РУ Тутракан и  ТП Тутракан на РП Силистра

                         През целия период М.искал адвокат П. да изготвя отводи на съдии, които разлеждат делата по негови искове и частни тъжби.

  Адвокат П. отказвала да изготвя такива, когато считала, че са недопустими или неоснователни, при което М. изказвал недовоство от това.

 Започнал да отправя упреци към адвокат П., а в съдебно заседание по едно от делата между М. и адв.П.възникнало противоречие по отношение на линията на защита, тъй като М. настоявал за отвод на съдията , а основания за това не били налице. След приключване на съдебните заседания М. се свързал с адв.П. и заявил, че не желае да бъде защитаван повече от нея и се отказва от адвокатските и услуги.

Последвали многократни обаждания от страна на М. до адв.П., при който същият настоявал чрез заплахи да му върнат парите по заплатените адвокатски хонорари, като дори заплашил, че ще си върне парите по един или друг начин.

 В последствие адв.П. заявила, че ще възстанови на М.заплатени хонорари по две дела гр.д№…/2020 и гр.д№…/2020 и двете по описа на РС Тутракан, тъй като не се явявала в съдебно заседание по делата. С банкови преводи е превела на М. 500 лв, като в обясненията си е посочила , че ще възстанови сумата до 1 200 лв.

 Адв.П. твърди, че не вярно изложеното в жалбата, че се ангажирала в изготвянето на нови частни тъжби и искови молби, тъй като по вече депозирани такива в РС-Тутракан са били образувани дела. Твърди, че извън ангажимента по делата, по които е упълномощена е консултирала многократно жалбоподателя по други казуси.

Предвид изричното изявление на М.за прекратяване на отношенията с него като негов процесуален представител и извършеното от М. по отношение на него описано по-горе, адв.П. е уведомила РС-Тутракан, че не представлява М. по делата, тъй като същият се е отказал едностранно от услугите и. Приложени са уведомления за това.

 

 

       Предвид изложеното считам, че няма данни за извършени дисциплинарни нарушения, поради което предлагам на АС да откаже образуване на дисциплинарно производство.

 

       Адв.Сетлин Коларов : Не е в компетентността на Адвокатски съвет Русе да решава  неуредени финансови въпроси между клиент и адвокат. Считам, че няма нарушения.

       Адв.Галина Димитрова: Колегата П. добросъвестно е изпълнила задълженията си като адвокат.        

            След изслушване на становището по пр. вх. № 156/17.06.2022г. по описа на АК Русе, запознаване с приложените към преписката доказателства, направените обсъждания, които изцяло подкрепят мотивите на докладчика за отказ да се образува дисциплинарно производство и проведено гласуване

                      Гласували   ЗА отказ да се образува дисциплинарно производство—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

 

                      Адвокатският съвет на основание чл.137 ал.5 изр.2 от Закона за адвокатурата взе

                     РЕШЕНИЕ №82:

                      ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адвокат П.Д. П. по постъпил сигнал от М. М. М. с вх. № 156/17.06.2022г. по описа на АК Русе поради липса на данни и доказателства за извършени дисциплинарни нарушения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

                Възлага  на административния секретар да изпрати до жалбоподателя М.М. и адв. П.П. съобщение за взетото решение.

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     

1.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№200/19.09.2022г. от адв.А. Л. Н. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на второто и дете. Към молбата адв.Н. е приложила копие от банковата сметка и копие от акта за раждане на детето Б. Б. Н..

 Адв.Стефанов припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

             

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

 

                       

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №83

 

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на адв.А. Л. Н.   за новороденото и дете Б. Б. Н. на посочената от нея банкова сметка.

     

2.Председателят- адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№199/19.09.2022г. от адв.И. М.  И. с искане да му бъде издаден заверен препис от протокол №14/08.10.2020г. на АС при АК Русе, както и заверено копие от решението на ВАС, с което същото е потвърдено.

 

        Пристъпи се към гласуване

        Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, бъде издаден заверен препис от протокол №14/08.10.2020г. на АС при АК Русе, както и заверено копие от решението на ВАС, с което е потвърдено Решението на АС при АК Русе, Моля да гласува.

 

                       

                      Гласували  7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №84

 

Да се издаде на адв.И. М. И. заверен препис от протокол №14/08.10.2020г. на АС при АК Русе, както и заверено копие от решението на ВАС, с което е потвърдено Решението на АС при АК Русе.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 14.40 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                    

                                                                                     Секретар :/п/

                                                  

                                                                                     Членове:/п/