Протокол на АС от 05.10.2022 год.

 

ПРОТОКОЛ № 17

 

                  На 05.10.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Клетва;
 2. Входяща кореспонденция;
 3. Разни.

    

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов

            адв.Филип Матев и адв.Иванка Янчева – резервни  членове

 

         На заседанието присъстваха адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

 

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  М. Д.В.  като младши адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканена в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и младши адвокат В. да бъде вписана в ЕАР.

 

                       Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

  

РЕШЕНИЕ №85

              

            ВПИСВА М. Д. В. с ЕГН …….. като адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР М. Д. В.  като младши адвокат.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№203/03.10.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно в какъв тираж АК Русе желае да получава списанието „Адвокатски преглед”.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, по информация от административният секретар списанието го има и в електронен вариант на сайта на ВАС и много от колегите са се ориентирали да го следят там. Предлагам все пак да поддържаме някаква наличност от всеки брой в офиса – примерно 15 броя. Моля, ако няма други предложения да пристъпим към гласуване.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №89:

            Възлага на административният секретар да уведоми ВАС , че адвокатски съвет при АК Русе желае да получава списанието в тираж от 15 броя.

 

    2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№207/05.10.2022 г. от  ЦОА „Кръстю Цончев” относно предстоящи семинари през м.Октомври 2022г.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от  ЦОА „Кръстю Цончев” относно предстоящите семинари през м.Октомври 2022г., Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното :                                

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ№90:

 

           Приема за сведение писмо с вх.№207/05.10.2022г. от от  ЦОА „Кръстю Цончев” относно предстоящи семинари през м.Октомври 2022г., като указва на административният секретар графика със семинарите да бъде оповестен на сайта на АК Русе и разпратен на електронните пощи на адвокатите.

 

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                     1.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№202/03.10.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.10.04-R-RUAK00084 на Заявление в ЕАР, от Н. Е. В. за вписване в Адвокатска колегия Русе като   адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 27.09.2022 г., изд.от ОПЛ Д-р Стоян Стоянов ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 03.10.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №0000…/03.10.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №…../27.09.22 г., изд. от РРС;

             -Заповед за прекратяване на трудово правоотношение от 03.10.2022г. с работодател „…..”АД ;

             -Справка от ТД на НАП по чл.62, ал.5 от КТ ;

             -Трудова книжка-заверено копие

             -Длъжностна характеристика- заверено копие

             -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№…/25.10.2011г.;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№…../10.04.2011г. от РУ „Ангел Кънчев”;

 

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

 

           Пристъпи се към гласуване.

 

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                      

                      Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

             

                      РЕШЕНИЕ№86:

Н. Е. В. ЕГН …. да бъде приет като адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

 

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

 

 1. Председателят докладва:

                  Постъпила е молба с вх.№201/03.10.2022г. от младши адвокат С.Н. С., в която същият декларира, че  е изтекъл двугодишния срок по чл.20 ал.9 от ЗА и желае да бъде вписан като адвокат в АК Русе. Административният секретар е приложил досието на младши адвокат С. С., от което се установява, че той е положил клетва на 25.09.2020г. и към днешна дата вече е придобил права на адвокат.

          Считам, че няма пречки Заявлението за вписване като адвокат да се уважи. Налице са предпоставките по  чл.20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА .

 

              След докладване, обсъждане и  гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе  

 

               РЕШЕНИЕ № 87

 

          ВПИСВА в  Регистъра на Русенска адвокатска колегия и в Единния регистър на ВАС  като адвокат С. Н. С., считано от 05.10.2022г. на основание  чл. 20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА.

          Възлага на длъжностното лице по вписване – адм.секретар да започне процедура по издаване на адвокатска карта, да уведоми писмено адвокат С. С. и членовете на Контролния съвет за взетото решение.

                 На основание чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет  подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

     

  3.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№204/04.10.2022г. от  адвокат П. Й. И. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

         Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам че  адвокат И. отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписана в Националния регистър за правна помощ.

 

Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

  Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

                      РЕШЕНИЕ № 88

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на адвокат П. Й.И.в регистъра на служебните защитници и особени представители.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.00 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                    

                                                                                     Секретар :/п/

                                                  

                                                                                     Членове:/п/