Протокол на АС от 27.10.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 18

                  На 27.10.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва;
 2. Заявление за вписване в Адвокатска колегия  Русе, Заявление от адвокати за вписване в Националния регистър за правна помощ, за промяна на обстоятелства в ЕАР;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС и ОС гр.Габрово;
 4. Отчет на секретаря на АС Русе за участието в Националната конференция на ВАС в гр.Видин;
 5. Разпределение на постъпилата сума по чл.19 от ЗПП за третото тримесечие на 2022г.;
 6. Дисциплинарни преписки;
 7. Отчет за изпълнение на работата на комисиите  за първите девет месеца на 2022г.;
 8. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов

            адв.Филип Матев и адв.Иванка Янчева – резервни  членове

         На заседанието присъстваха адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с шест основни членове и двама резервени, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Н. Е. В.  като  адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканен в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и адвокат В. да бъде вписан в ЕАР.

                       Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

РЕШЕНИЕ №89

            ВПИСВА Н. Е. В. ЕГН ……….. като адвокат.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Н. Е.В.  като адвокат.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                     1.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№206/05.10.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.10.24-R-RUAK00088 на Заявление в ЕАР, от В. Д. А. за вписване в Адвокатска колегия Русе като   младши адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 30.09.2022 г., изд.от ОПЛ Д-р ……….. ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 05.10.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №…../30.09.2022г. г., изд. От Държавна психиатрична болница- с.Царев брод, обл.Шумен ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №……/03.10.22 г., изд. от РРС;

             -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№…./19.12.2019г.;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№…./01.04.2019г. от РУ „Ангел Кънчев”;

             -Удостоверение №…../13.06.2022г. за успешно издържан адвокатски изпит на основание чл.8 от ЗА и Наредба №2/2004г. на ВАС.

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

           Пристъпи се към гласуване.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                      Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

                                         РЕШЕНИЕ№90:

В. Д. А.  ЕГН………. да бъде приет като младши адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

        2.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№205/05.10.2022г. от  младши адвокат М. Д. В. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

         Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам че младши  адвокат Великова отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписана в Националния регистър за правна помощ.

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-6

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

        Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

                                РЕШЕНИЕ № 91

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на младши адвокат М. Д. В. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

        3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№ 214/25.10.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.10.25-R-RUAK00089 на Заявление в ЕАР от адв.К. М. С. за промяна на адрес на адвокатската кантора, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

              Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 92

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

        4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№ 210/14.10.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.10.24-R-RUAK00087 на Заявление в ЕАР от адв.Д. Н. Н. за отразяване на допълнителна информация – владеене на руски, английски и румънски език  в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 93

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и.

Адв.Иван Василев влезе в залата в 14.00 часа.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№211/18.10.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на списък с трите имена на действащите адвокати вписани в Адвокатска колегия Русе за публикуване в Държавен вестник през 2023г.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на списък с трите имена на действащите адвокати вписани в Адвокатска колегия Русе за публикуване в Държавен вестник през 2023г., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                    

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №94:

           Приема за сведение писмо с вх.№211/18.10.2022 г. от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на списък с трите имена на действащите адвокати вписани в Адвокатска колегия Русе за публикуване в Държавен вестник през 2023г., като указва на административният секретар да изготви и изпрати списъка в срок.

       2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№216/27.10.2022 г. от Висш дисциплинарен съд  относно организиран семинар на 2-3.Декември 2022г. в гр.Хисаря с цел уеднаквяване на практиката на дисциплинарните съдилища.

       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от  Висш дисциплинарен съд  относно организиран семинар на 2-3.Декември 2022г. в гр.Хисаря с цел уеднаквяване на практиката на дисциплинарните съдилища , Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №95:

           Приема за сведение писмо с вх.№216/27.10.2022 г. от Висш дисциплинарен съд  относно организиран семинар на 2-3.Декември 2022г. в гр.Хисаря с цел уеднаквяване на практиката на дисциплинарните съдилища.

           3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№213/24.10.2022 г. от Национално бюро за правна помощ относно ЕЕСПП.   

          Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от  с вх.№213/24.10.2022 г. от Национално бюро за правна помощ относно ЕЕСПП,   Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №96:

           Приема за сведение писмо с вх.№213/24.10.2022 г. от Национално бюро за правна помощ относно ЕЕСПП.   

          4.Адв. Ангел Стефанов докладва  ИСКАНЕ за назначаване на особен представител с вх.№207/10.10.2022г. от Окръжен съд гр.Габрово-III-ти състав по ВЧГД№………./2021г. на лицето Д. К. Ц.. С Определение №535/28.09.2022г. съдия Ива Димова разпорежда да се изпрати искане до АК Русе и да се посочи адвокат, който е съгласен да предостави правна помощ на ищеца при условията на чл.26 ал.4 от ЗПП, като след посочване същият ще бъде определен от АК Габрово.

         Адв.Иван Василев: Искането следва да бъде върнато на Окръжен съд Габрово, а АК Габрово следва да поиска от нас да определим адвокат за предоставяне на правна помощ с изрично  негово съгласие.

        Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да публикуваме на сайта съобщение, за да разберем дали някой от колегите адвокати вписани в Регистъра за правна помощ ще даде съгласие да представлява ищеца като осъществи правна помощ.

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №97:

               Възлага на административният секретар на АС Русе да оповести на сайта на колегията съобщение със следния текст :

           Във връзка с постъпило в АК Русе Определение №…./28.09.2022г. на Окръжен съд гр.Габрово, III-ти гр. състав, ви уведомяваме, че в 7-мо дневен срок, считано от датата на съобщението, адвокат от АК Русе -вписан в Националния регистър за правна помощ, който желае да предостави правна помощ на лицето Д. К. Ц.по ВЧГД№…../2021г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово , III-ти състав с възнаграждение платимо от бюджета на Окръжен съд гр.Габрово следва да депозира писмено съгласие в деловодството на АК Русе. Материалите са на разположение в деловодството на Адвокатска колегия Русе.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Адв.Звезделина Рафаилова  докладва участието си в Есенната национална конференция на адвокатурата в гр.Видин, организирана от  ВАС на тема „Актове на адвокатския съвет и реда за тяхното обжалване”.

Адв.Рафаилова информира членовете на съвета, че практиката на всички колегии следва да се уеднакви и при повторно вписване на адвокати, чийто срок за  лишаване от  адвокатски права е изтекъл. Висш адвокатски съвет счита, че адвокатските колегии  следва да  изискват от кандидатите за вписване всички необходими документи като за първоначално вписване, както и декларация по чл.5 от ЗА.

На конференцията са присъствали представители на НБПП. Дискутирани  са били въпроси за това как се определят възнагражденията, персонални кодове, с които адвокатите могат да си следят плащанията по своята партида в НБПП. Същите са предоставени на колегиите, но за съжаление в АК Русе, въпреки че персонално  са били информирани – само около 6-7 адвоката са пожелали да ги получат от  канцеларията на колегията. Липсата на бюджет до края на 2022г. може да забави плащанията на отчетите, които постъпват в НБПП до края на 2022г. Обсъдена е и работата  с ЕЕСПП. Обмен на искания за правна помощ с полициите на този етап не на всякъде може да бъде осъществен, тъй като в системата на МВР имат определени нива на достъп, които не навсякъде позволяват да получават или изпращат информация към външни адреси. Във Велико Търново и Хасково обмена е само електронен по ЗПП. Не е ясна методиката, по която се определя възнаграждението и следващото, което ще направи ръководството е да изготви по-ясна и детайлизирана методика за определяне на възнагражденията по ЗПП.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

    1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва писмо с вх.№212/20.10.22г. от НБПП за сумата от 6710.00 лв., представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за третото тримесечие на 2022г.

         Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на  сумата в размер на 6710.00 лв., както следва :

 1. 30%     – в размер на ……… лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%  -в размер на ………. лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-Е. Б. К.                         ………. лв.

-М. Н. Б.                             …… лв.

-С. С. М.                             …… лв.

 1. 40% – в размер на ……….. лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за  третото тримесечие на 2022 г.                    …………. лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И.  Т. Д.                                       ………. лв.

                        С. С. С.                                       ……….. лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на …….. лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – ……. лв. и  ………. лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                 Адвокатският съвет единодушно взе следното

                           РЕШЕНИЕ № 98

                      ПРИЕМА така направеното разпределение на постъпилата сума за третото тримесечие на 2022г.  по чл.19 от ЗПП.

            ПО ТОЧКА ШЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД- няма дисциплинарни преписки за доклад

           ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           Адв.Галина Димитрова- в качеството и на Зам.председател на АС Русе, отговорник за сайта и връзки с обществеността представи отчет за свършената работа през деветте месеца на 2022г., а именно :

 • Участие в Комисията по унищожаване на материали по правната помощ;
 • Изготвяне на Предложение до АС заедно с адв.Иван Василев относно изискванията за назначаване на особени представители по депозитните производства и необходимостта да се подобри комуникацията между съда и АС в тази насока;
 • Относно сайта – всички съобщения и решения на АС  се  публикуват своевременно;
 • Списък на адвокатите се актуализира своевременно;
 • Най-важните съобщения се изпращат и на електронната поща на всеки адвокат;
 • Организира се бракуване на стара и амортизирана компютърна техника;
 • Унищожаване на неактуална документация.

         Към отчета адв.Димитрова е представила два броя протоколи за извършено унищожаване на книжа и документация, за чието съхранение срока е изтекъл и същите са изгубили изцяло актуалност. Адв.Димитрова е представила и един брой протокол за бракуване на компютърна техника, която е изцяло амортизирана.

         Отчета за дейността на зам.председателя и приложените протоколи за унищожаване и бракуване  са неразделна част от настоящия протокол.

ПО ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        Адв. Красимира Кьорангелова докладва, че съгласно Раздел V т.2 б. „Б и Д”-„Справка по разноските на АС” от  Методическите указанията на Висш дисциплинарен съд  за провеждане на първоинстанционно производство се дължи възнаграждение на Дисциплинарния обвинител и секретаря  за участие в съответния брой заседания. За тези разходи трябва да има принципно решение на адвокатския съвет за изплащане и определяне на размера. Адв.Кьорангелова предлага на съвета размера на възнаграждението на дисциплинарния обвинител и секретаря да е в размер на 5% от МРЗ за участие във всяко заседание.

Адв.Иван Василев : Подкрепям така направеното предложение от Председателя на ДС при АК Русе и предлагам да вземем решение за в бъдеще да се изплаща съответното възнаграждение на дисциплинарния обвинител и секретар. Моето предложение е да вземем решение възнаграждението на дисциплинарния обвинител и секретаря да е същото като на членовете на АС за заседания- 5% от МРЗ за всяко участие в заседание. 

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, ако няма други предложения за размера на възнаграждението на дисциплинарния обвинител и секретаря за участието им в заседания на дисциплинарния съд, предлагам да пристъпим към гласуване за предложението на адв.Кьорангелова и адв.Василев – размера на възнаграждението на дисциплинарния обвинител и секретаря да е 5% от МРЗ за участие във всяко заседание.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                Във връзка с постъпило предложение от Председателя на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе да се изплаща възнаграждение на дисциплинарния обвинител и секретаря в размер на 5% от МРЗ за участие във всяко заседание и след проведено гласуване

                 Адвокатският съвет единодушно взе следното

                           РЕШЕНИЕ № 99

                   Да се изплаща възнаграждение на дисциплинарния обвинител и секретаря в размер на 5% от МРЗ за участието им  във всяко заседание на дисциплинарния съд, считано от датата на днешното заседание на АС при АК Русе.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/