Представяне на отчети за НБПП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Групата, работеща по правната помощ към АС при АК-Русе уведомява всички адвокати, че следва да предадат в канцеларията на АК-Русе готовите си отчети най-късно до 20.11.2022 год. с оглед своевременното им обработване и изпращане на НБПП и получаване на дължимите от тях хонорари до края на 2022 год.

 

        Получените след тази дата отчети ще бъдат изпратени на НБПП през м. Декември 2022 год. , но дължимите хонорари ще бъдат получени през м. Януари 2023  год.