Протокол на АС от 11.11.2022 год.

 

ПРОТОКОЛ № 19

 

                  На 11.11.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Клетва;
 2. Заявление от адвокати за вписване в Националния регистър за правна помощ;
 3. Входяща кореспонденция от НБПП, адвокати;
 4. Обсъждане и вземане на решение за подписване на договор за охранителна дейност;
 5. Молба за отпускане на финансова помощ;
 6. Дисциплинарни преписки;
 7. Разни.

    

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов

            адв.Филип Матев и адв.Иванка Янчева – резервни  членове

 

         На заседанието присъстваха адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

 

       При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и двама резервени, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  В. Д. А.  като младши  адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканен в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и младши адвокат Алексиев да бъде вписан в ЕАР.

 

 

 

                       Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

   

РЕШЕНИЕ №100

              

            ВПИСВА  В. Д. А.  ЕГН …… като  младши адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР В. Д.А.  като младши  адвокат.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

    1.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№217/31.10.2022г. от  адвокат Н. Е. В. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

         Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам че   адвокат В. отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписан в Националния регистър за правна помощ.

 

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА-8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

    

        Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

 

                                РЕШЕНИЕ № 101

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на  адвокат Н. Е. В. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

 

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

                  1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№222/08.11.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно срок за обработка и изготвяне на становища на отчети през месец Декември 2022г.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№222/08.11.2022г. от Национално бюро за правна помощ относно срок за обработка и изготвяне на становища на отчети през месец Декември 2022г., Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                                  Съветът взе РЕШЕНИЕ №102:

 

           Приема за сведение писмо с вх.№222/08.11.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно срок за обработка и изготвяне на становища на отчети през месец Декември 2022г.

       2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№220/02.11.2022 г. Национално бюро за правна помощ относно работата с  ЕЕСПП на НБПП  и с  ЕИСС на съдилищата.            

   

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да писмо с вх.№220/02.11.2022 г.  на Национално бюро за правна помощ относно работата с  ЕЕСПП на НБПП  и с  ЕИСС на съдилищата , Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                                   Съветът взе РЕШЕНИЕ №103:

 

           Приема за сведение писмо с вх.№220/02.11.2022 г. на Национално бюро за правна помощ относно работата с  ЕЕСПП на НБПП  и с  ЕИСС на съдилищата.

 

           3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№227/11.11.2022 г. на Национално бюро за правна помощ относно работата в  ЕЕСПП на НБПП, с което се уведомяват адвокатските съвети, че от 07.11.2022г. се активира функционалността за подписване на уведомителни писма с електронен подпис.                                  

 

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от  с вх.№227/11.11.2022 г. на Национално бюро за правна помощ относно работата в  ЕЕСПП на НБПП, с което се уведомяват адвокатските съвети, че  от 07.11.2022г. се активира функционалността за подписване на уведомителни писма с електронен подпис, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

               

                                 Съветът взе РЕШЕНИЕ №104:

 

           Приема за сведение за сведение писмо от  с вх.№227/11.11.2022 г. на Национално бюро за правна помощ относно работата в  ЕЕСПП на НБПП, с което се уведомяват адвокатските съвети,че от 07.11.2022г. се активира функционалността за подписване на уведомителни писма с електронен подпис.

 

           4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№224/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно искана информация за вписани адвокати, но освободени от заплащане на членски внос на основание чл.23 ал.1 от ЗА.                                

 

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№224/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно искана информация за вписани адвокати, но освободени от заплащане на членски внос на основание чл.23 ал.1 от ЗА, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                          Съветът взе РЕШЕНИЕ №105:

 

           Приема за сведение за сведение писмо с вх.№224/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно искана информация за вписани адвокати, но освободени от заплащане на членски внос на основание чл.23 ал.1 от ЗА. Указва на административният секретар да изготви отговора в срок.

 

          5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№223/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно открита процедура за номинации на адвокати със значим принос за изграждането на авторитета и развитието на българската адвокатура. След подбор на предложенията  ще бъдат разгледани от Комисия определена от председателя на ВАС и на Общото събрание на адвокатите през м.Февруари 2023г ще бъде връчена награда учредена на името на адвокат Тодор Бурилков. В срок до 15.01.2023г. адвокатските колегии и адвокати от адвокатската общност могат да правят предложения  придружени с кратко описание на кандидата.

            Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№223/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно открита процедура за номинации на адвокати със значим принос за изграждането на авторитета и развитието на българската адвокатура, Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                              Съветът взе РЕШЕНИЕ №106:

 

           Приема за сведение за сведение писмо с вх.№223/08.11.2022 г. на Висш адвокатски съвет относно открита процедура за номинации на адвокати със значим принос за изграждането на авторитета и развитието на българската адвокатура.

 

 

          6.Председателят докладва писмо от ВАС с вх.рег.№221/08.11.2022г. в едно с жалба от Е. И. Б. срещу адв.Р. К.. Същото лице вече има заведена  преписка с вх.№180/01.08.2022г. по описа на Адвокатска колегия Русе срещу същия адвокат като преписката  заедно с копие от протокол за избор на адв.К. като член на Дисциплинарен съд при АК Русе е изпратена с писмо изх.№95/20.09.2022г. по компетентност  на ВАС.

          Адвокатският съвет след като съобрази обстоятелството,че адв.Р. К. е член на орган на Адвокатска колегия Русе, а именно член е на Дисциплинарен съд при АК Русе и съобразявайки правилата на чл.137 ал.8 във връзка с чл.129 ал.1 от Закон за адвокатурата.

                  

                              Съветът   ВЗЕ РЕШЕНИЕ №107

 

             Връща  по компетентност всички материали по преписка с вх.рег.№221/08.11.2022г. от Е. И. Б. срещу адв.Р. К. на Висшия адвокатски съвет и копие от протокола за избор на адв.К. в Дисциплинарния съд при АК Русе, както и копие от писмо с изх.№95/20.09.2022г.

 

          7.Председателят адв. Ангел Стефанов докладва постъпила МОЛБА-СЪГЛАСИЕ с вх.№219/02.11.2022г. от адв.З. Д. П.  за осъществяване на правна помощ по ИСКАНЕ с вх.№207/10.10.2022г. от Окръжен съд гр.Габрово-III-ти състав за назначаване на особен представител по ВЧГД№20214200500446/2021г. на лицето Д. К. Ц..

    Адв. Стефанов предлага на съвета да се уведоми Адвокатска колегия гр.Габрово и Окръжен съд Габрово, че във връзка с искане изх.№1226/05.10.2022г.на съдия при Окръжен съд Габрово Ива Димова за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ по ВЧНД20214200500446/2021г. по описа на Окръжен съд Габрово адв.З. Д. П. е декларирал съгласие за осъществяване на правна помощ на основание чл.26 ал.4 от ЗПП.

 

      

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен , моля да гласува.

Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                           Съветът взе РЕШЕНИЕ №108:

 

             Да се изпрати до Адвокатска колегия Габрово, с копие до  Окръжен съд Габрово молба -съгласие с вх.№219/02.11.2022г. по описа на АК Русе, с която адв.З. Д. П. е декларирал съгласие за осъществяване на правна помощ на основание чл.26 ал.4 от ЗПП по ВЧГД№20214200500446/2021г на лицето Д. К. Ц.. Указва на административния секретар да изготви писмо до АК Габрово и ОС Габрово като приложи копие от искането по ВЧНД446/2021 и съгласието от  адв.З. П..

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                1.Председателят докладва постъпило на електронната поща на колегията Допълнително споразумение към Договор №7000-01051/17.11.2020г. с ВИП СОД ЕООД за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули. В споразумението в чл.1 е записано, че от 16.12.2021г. дружеството ВИП СОД ЕООД се преобразува чрез вливането му в СОТ ЕООД. В чл.6 от Допълнителното споразумение е записано, че месечната такса за охрана става 28.32 лв. без ДДС като при авансово плащане за период от 12 месеца се прилага 5% отстъпка. При проверка в офиса на колегията не е намерен екземпляр от Договор №7000-01051/17.11.2020г. с ВИП СОД ЕООД затова председателя указва на административния секретар да изиска копие от същия от правоприемника му СОТ ЕООД.     

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          1.Председателят докладва постъпила Молба от адвокат И. М. К. с вх.№218/01.11.2022 г. за отпускане на финансова помощ. Към молбата са представени медицински документи за направени разходи за лечение и епикризи.

Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, предлагам да отпуснем 1500 лв. на колегата К., тъй като е проведено скъпо струващо лечение и възстановителния период ще бъде продължителен.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата.

Адв.Галина Димитрова: Колеги, и аз съм на мнение да   отпуснем помощ в размер на 1500 лв. като парите са за сметка на перо 11т.А от Бюджета на колегията.

Адв.Мария Букурова  и  адв.Галина Димитрова подкрепиха предложението на адв.Звезделина Рафаилова.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ на адв.И. М. К..

 

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

              Съветът взе

                                            РЕШЕНИЕ № 109

 

             Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1500лв на адв.И. М.К., по предоставена от него банкова сметка. Средствата от отпусната помощ,  ще се отразят в перо 11т.А от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2022г.

 

            Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД- няма дисциплинарни преписки за доклад

          

                     

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                   

                                                                                     Секретар :/п/

 

                                                                                     Членове:/п/