Протокол на АС от 25.11.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 20

                  На 25.11.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявление за вписване в Адвокатска колегия Русе, Заявление за промяна на обстоятелства в ЕАР;
 2. Изготвяне на покана  за публикуване в ДВ на основание чл. 81 ал.2 от ЗА за свикване на Общото годишно отчетно събрание на АК Русе на 28-29.01.2023г.;
 3. Избор на  състав на избирателна комисия за провеждане на избор за делегати, които да участват на Общото събрание на адвокатите в страната;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова

            адв.Филип Матев – резервен  член

   На заседанието присъстваха следните членове на Контролния съвет при АК Русе  :

-адв.Люсиена Владова

-адв.Даниела Иванова – с конферентна връзка на тел.0888617169

-адв.Галина Механджиева- с  конферентна връзка на тел.0888796241

           На заседанието присъстваха  и следните членове на Дисциплинарен съд при АК Русе  :

 -адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд Русе

-адв.Десислава Калинова –Роева

-адв.Светла Костадинова

-адв.Валентин Вълков

-адв.Румяна Костова

Предвид наличието на необходимия за провеждането му кворум, общото заседание на АС, КС и ДС се счита за редовно.

      При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с пет основни членове и един резервен, в 13.30 ч.Зам.председателят –  адв.Галина Димитрова откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                     1.Зам.председателят, докладва постъпила молба с вх.№229/18.11.2022 г.(на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.11.23-R-RUAK00090 на Заявление в ЕАР, от Л. Д. П. за вписване в Адвокатска колегия Русе като   младши адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 17.11.2022 г., изд.от ОПЛ Д-р Емил Пиронков ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 18.11.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №82/16.11.2022г. г., изд. От ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №……./15.11.22 г., изд. от РРС;

             -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№…./07.01.2022г.;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№…./15.03.2021г. от РУ „Ангел Кънчев”;

             -Удостоверение №…./14.11.2022г. за успешно издържан адвокатски изпит на основание чл.8 от ЗА и Наредба №2/2004г. на ВАС.

                 Зам.Председателят адв. Галина Димитрова: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

             Адв. Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

          Пристъпи се към гласуване.

           Гласували 5 основни членове на АС.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

                                         РЕШЕНИЕ№109:

Л. Д. П.   ЕГН ……… да бъде приета като младши адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

         2.Зам.Председателят-адв.Галина Димитрова докладва постъпила молба с вх.№232/23.11.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.11.23-R-RUAK00091 на Заявление в ЕАР, от  адвокат Р. М. Н. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат Н. е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

     Адвокат Н. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 5 основни членове на АС.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 110

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат Р. М. Н. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 25.11.2022г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат Р. М. Н. от Регистъра на НБПП.                

           Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

     3.Зам.Председателят-адв.Галина Димитрова докладва постъпила молба с вх.№233/24.11.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.11.24-R-RUAK00093 на Заявление в ЕАР, от  адвокат К. П. З. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат З. е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

     Адвокат З. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 5 основни членове на АС.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 111

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат К.П. З. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 25.11.2022г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат К. П. З. от Регистъра на НБПП.                

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

                 4.Секретарят на АС при АК Русе -адв.Звезделина Рафаилова докладва постъпило искане с вх.№225/09.11.2022г./на хартиен носител/ и регистрационен номер 2022.11.23-R-RUAK00092/ на Заявление в ЕАР от адв.С. Н. С.– Представляващ  „ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО- С. С.” за промени в дружеството, а именно приемане на съдружник, промяна на наименованието и формата на дружеството- преобразуване в адвокатско дружество и приемане на нов Учредителен договор.

Адв.С. е представил следните документи :

-Заявление за вписване на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО С. И В.;

-ПКО- 2бр. за внесени първоначални вноски за учредяване на адвокатското дружество;

-Молба до ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО –С. С. от М. Д.В. за приемане като съдружник;

-Протокол от 07.11.2022г. на ЕАД С. С. за приемане на съдружник;

– Протокол от 07.11.2022г. на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  С. И В. за  промяна на учредителен акт, седалище , приемане на нов Учредителен договор и определяне на управители;

-Учредителен договор  на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  С. И В.;

-извлечени за платена такса за вписване на промени в ЕАР.

  Адв.Рафаилова, счита че следва да бъде отразена промяна на обстоятелствата в ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО –С. С. и на основание чл.61 от ЗА „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  С. И В. „  да се впише  в ЕАР .

Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 5 основни членове на АС.

                      „ЗА“—5

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  взе своето

РЕШЕНИЕ № 112

       ДА СЕ ОТРАЗЯТ промените  настъпили в в ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО –С. С. и на основание чл.61 от ЗА „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО  С. И В. „  да се впише  в Регистъра на адвокатските дружества към ЕАР .

                 ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Зам.Председателят на АС  при АК Русе- адв.Галина Димитрова запозна присъстващите членове на АС, КС и ДС при АК Русе с текста на изготвената за публикуване  в ДВ покана, за провеждане на годишното отчетно събрание на адвокатите-членове на Адвокатска колегия Русе, а именно :

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  28,29 Януари 2023г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2022г.
 2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2022г.
 3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2022г.
 4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2023г. финансова година.
 5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.
 6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове.

                                                                                Председател на АС :/п/

                                                                                      Секретар на АС :/п/

      Зам. Председателят адв.Галина Димитрова: Колеги, който е съгласен , моля да гласува.

       Пристъпи се към гласуване.

       След проведено  гласуване от имащите право на глас членове на АС, КС И ДС при АК-Русе

Гласували -13.

„ЗА”-13 / адв.Даниела Иванова и адв.Галина Механджиева – гласуваха дистанционно след проведен телефонен разговор с тях /

”ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма

СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ№113:

ДА СЕ ИЗПРАТИ ПОКАНАТА ЗА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЛЕГИЯ РУСЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК СЪС СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ:

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  28,29 Януари 2023г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2022г.
 2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2022г.
 3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2022г.
 4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2023г. финансова година.
 5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.
 6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове .

                                                                                Председател на АС :/П/

                                                                                      Секретар на АС :/П/

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

              Зам. Председателят на АС Русе- адв.Галина Димитрова направи следното предложение за председател и членове /основни и резервни/ на Избирателната комисия на основание чл.101 от Закона за адвокатурата, а именно:

                1.Димитър Иванов Роев –  за Председател на Избирателната комисия.

                2.Кирил Димитров Терзиев – за редовен член  на Избирателната комисия.

                3.Борислав Венелинов Жечев – за редовен член  на Избирателната комисия.

                4.Иван Дойчинов Дойнов –  за резервен член  на Избирателната комисия.

                5.Албена Филипова Енчева – за резервен член  на Избирателната комисия.

                6.Димитър Неделчев Костадинов – за резервен член  на Избирателната комисия.

Адв.Красимира Кьорангелова : Колеги, предлагам така предложеният състав на комисията да гласуваме амблок.

Адв.Светослав Михов:Защо колегите влизат в органите на адвокатурата, а не участват в единственото заседание, в което трябва да са в пълен състав?!  Колеги, предлагам да се отрази в протокола, че адв.Даниела Иванова и адв.Галина Механджиева са гласували дистанционно след проведен разговор с тях по телефон.

            Адв.Мария Букурова разговаря с адв.Даниела Иванова, а адв.Галина Димитрова разговаря с адв.Галина Механджиева.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО  ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС, КС И ДС ПРИ АК-РУСЕ, СЕ ОТЧЕТОХА СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

                1.Димитър Иванов Роев – за Председател на Избирателната комисия:                

                12 гласа – „ЗА”.

                1 глас-„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

                2.Кирил Димитров Терзиев – за редовен член  на Избирателната комисия:          

                13 гласа – „ЗА”.

                3.Борислав Венелинов Жечев – за редовен член на Избирателната: комисия –

               13 гласа – „ЗА”.

                4.Иван Дойчинов Дойнов – за резервен член  на Избирателната комисия:    

               13 гласа – „ЗА”.

                5.Албена Филипова Енчева–за резервен член  на Избирателната комисия:

                13 гласа – „ЗА”.

                6.Димитър Неделчев Костадинов – за резервен член на Избирателната комисия:

                13 гласа – „ЗА”.

                Адв.Даниела Иванова и адв.Галина Механджиева – гласуваха дистанционно след проведен телефонен разговор с тях.

         НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.101, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ 2023Г., АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ И ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ ПРИЕХА СЛЕДНОТО СВОЕ РЕШЕНИЕ :

          1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.101, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА ИЗБИРАТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ 2023Г., В СЪСТАВ, КАКТО СЛЕДВА :

                1.ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –  ПРЕДСЕДАТЕЛ      

                2.КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ – РЕДОВЕН ЧЛЕН            

                3.БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ   – РЕДОВЕН ЧЛЕН  

                4.ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН       

                5.АЛБЕНА ФИЛИПОВА ЕНЧЕВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН    

                6.ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН

        Адв.Светослав Михов : Колеги, предлагам да подложим на гласуване и датата, до която да се събират предложения за делегати. На основание чл.99 ал.3 от ЗА следва да е 14 дни преди датата на Общото събрание на АК Русе, т.е 13.01.2023г.

      Зам. Председателят адв.Галина Димитрова: Колеги, предлагам до 13.01.2023г. включително да се събират предложения за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, който е съгласен , моля да гласува.

       Пристъпи се към гласуване.

       След проведено  гласуване от имащите право на глас членове на АС, КС И ДС при АК-Русе

Гласували -13.

„ЗА”-13 / адв.Даниела Иванова и адв.Галина Механджиева – гласуваха дистанционно след проведен телефонен разговор с тях /

”ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма

Адв.Мария Букурова разговаря с адв.Даниела Иванова, а адв.Галина Димитрова разговаря с адв.Галина Механджиева.

СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ №114

         На основание чл.99 ал.3 от ЗА – Всеки член на Адвокатска колегия Русе може да предложи писмено до избирателната комисия  кандидатури за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната до 13.01.2023г. /петък / включително.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма дисциплинарни преписки за доклад

            ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-

            1.Зам.Председателят-адв.Галина Димитрова докладва за сведение писмо от ВАС с вх.рег.№231/21.11.2022г., в едно с решение по жалба от Е. И. Б. срещу адв.Р. К.. Решението на ВАС е на основание чл.134 ал.1 от ЗА – ОТКАЗВА  да образува дисциплинарно производство срещу адв.Р. К. поради изтекла давност. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Адв.Галина Димитрова : Колеги, предлагам да се приложи решението към преписката след връщането и от Висшия адвокатски съвет.

                              Съветът   ВЗЕ РЕШЕНИЕ №115

Решението на ВАС  по жалба  с вх.№231/21.11.2022г. от Е. И. Б. срещу адв.Р. К. да се приложи към преписката.

            2.Зам.Председателят-адв.Галина Димитрова докладва за сведение писмо от ВАС с вх.рег.№230/21.11.2022г., в едно с решение по жалба от А. П. П. срещу адв.И. И. Решението на ВАС е Оставя без разглеждане  подадената жалба от А. П.. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Адв.Галина Димитрова : Колеги, предлагам да се приложи решението към преписката след връщането и от Висшия адвокатски съвет.

                              Съветът   ВЗЕ РЕШЕНИЕ №116

    Решението на ВАС  по жалба  с вх.№230/21.11.2022г. от А. П. П. срещу адв.И. И. да се приложи към преписката.

              3.Секретарят- адв.Звезделина Рафаилова докладва за сведение писмо от ВАС относно сключен договор между ВАС и БУЛСТРАД ЕАД за застраховка „Професионална отговорност на адвоката” за всички адвокати в страната. Към договора застрахователя е представил и преференциални условия и за редица други застраховки, видът и условията на които са предоставени на адвокатските съвети.

             Адв.Звезделина Рафаилова : Колеги, предлагам след като уточним с ВАС дали ще се подават нови Заявления-образец за сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката” да уведомим колегите на електронните им пощи и чрез сайта на колегията, че могат да направят своята застраховка в офиса на АК Русе.

                      Съветът   ВЗЕ РЕШЕНИЕ №117

              Да се уведомят адвокатите членове на АК Русе чрез електронните им пощи и чрез сайта на колегията, че могат да направят своята застраховка в офиса на АК Русе.

  4. Зам.Председателят-адв.Галина Димитрова докладва за сведение писмо от Окръжна прокуратура гр.Варна с искане да бъдат уведомени дали има вписан адвокат в АК Русе с имена Искрен Иванов. След направена справка  от административният секретар в Регистъра на вписаните адвокати и младши адвокати в АК Русе и ЕАР се установи, че няма вписан действащ адвокат с това име.

                      Съветът   ВЗЕ РЕШЕНИЕ №118

              Да се уведоми Окръжна прокуратура гр.Варна, че  в Регистъра на вписаните адвокати и младши адвокати в АК Русе и ЕАР няма вписан действащ адвокат  Искрен Иванов.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                   ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС:  …………………………….

                                                       СЕКРЕТАР НА АС:……………………………….

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС : ……………………………..

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ……………………………..

                                                     ЧЛЕНОВЕ НА АС : 1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                                                        3…………………………..

                                                                                        4…………………………..

                                                                                        5…………………………..

                                                                                        6…………………………..

                                                                                        7…………………………..

                                                     ЧЛЕНОВЕ НА КС:  1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                    ЧЛЕНОВЕ НА ДС:   1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                                                        3…………………………..

                                                                                        4…………………………..

                                                                                        5…………………………..