Протокол на АС от 16.12.2022 год.

 

  

ПРОТОКОЛ № 21

 

                  На 16.12.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Клетва;
 2. Заявления от адвокати за отписване от АК Русе, временно преустановяване на дейност, отписване поради преместване, отписване на адвокатски сътрудник, смяна на служебен адрес, отпускане на финансова помощ за новородено дете;
 3. Входяща кореспонденция от ВАС, ОД на МВР, граждани, сигнал от „Кредит инс”;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Разни.

    

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Филип Матев и адв.Иванка Янчева – резервни  членове

 

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

 

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с шест основни членове и двама резервни, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Л. Д. П.  като младши  адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканена в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

              Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и младши адвокат П. да бъде вписана в ЕАР.

 

            Гласували 6 основни членове на АС.

                             „ЗА“—6                

ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

   

РЕШЕНИЕ №119

                     ВПИСВА Л. Д. П.  ЕГН ………… като  младши адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Л. Д. П.  като младши  адвокат.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№252/08.12.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.12.33-R-RUAK00094 на Заявление в ЕАР, от  адвокат В. С. Н. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат Н. е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че няма  неприключили дела, както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

      Адвокат Н. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 120

           

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат В. С.Н. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 01.01.2023г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат В. С. Н. от Регистъра на НБПП.                

 

           Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

     2.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№238/30.11.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.12.13-R-RUAK00095 на Заявление в ЕАР, от  адвокат С. К. И. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат И. е приложила адвокатската си карта, декларирала е, че по делата, на които е пълномощник ще бъдат поети от адв.А. Н., както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

     Адвокат И. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 121

           

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат С. К. И. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 01.12.2022г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат С. К. И. от Регистъра на НБПП.                

 

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

     3.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№243/06.12.2022г. (на хартиен носител),  от  адвокат А. Г. В. за  отписването и от АК-Русе поради преместването и в Адвокатска колегия Варна. Към нея адвокат В. е приложила адвокатската си карта, препис от протокол№19/14.11.2022г от редовно заседание на Адвокатски съвет при АК Варна  както доказателство,че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 122

           

          ОТПИСВА от Адвокатска колегия Русе адвокат А. Г. В. поради ПРЕМЕСТВАНЕ в Адвокатска колегия Варна, считано от 16.12.2022г.

 

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.                

 

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

        4.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№240/02.12.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег.№ 2022.12.13-R-RUAK00098 на Заявление в ЕАР, от  адвокат Р. И. К. с искане М. Г. П. л.№….. да бъде заличен от Регистъра на адвокатските сътрудници към АК-Русе, тъй като трудовият му договор е прекратен, считано от 31.10.2022г. Към нея адвокат Костова е приложила  картата на адвокатския сътрудник, акт за прекратяване на трудовото правоотношение и справка по чл.62 ал.5 от КТ.

 

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 123

           

          ОТПИСВА М. Г. П. като адвокатски сътрудник на адв.Р.И. К., считано от 01.12.2022г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатските сътрудници, воден от Висшия адвокатски съвет.                

 

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

     5.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№246/06.12.2022г. от адв. Г. А. Д. за отписване като служебен защитник от Националния регистър за правна помощ.

       Адв.Ангел Стефанов счита, че следва да уважи молбата на адв.Г. А. Д. за отписване и заличаване като служебен защитник в Националния регистър за правна помощ и предлага да се пристъпи към гласуване.

         

    Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

 

                                 РЕШЕНИЕ№124:

На основание чл.34 ал.3 т.1 от Закона за правната помощ адв.Г. А.Д. следва да бъде отписана и заличена като служебен защитник в Националния регистър за правна помощ. Указва на длъжностното лице –административен секретар да изпрати до Националното бюро за правна помощ Заявление вх.№246/06.12.2022г. на адв.Г. А. Д. заедно с препис от решението.

      6.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№244/06.12.2022г. от адв. Г. А. Д. с искане да бъде освободена и отписана като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе, считано от 01.01.2023г. по здравословни причини, адв.Д. счита, че не би могла да изпълнява функциите си като редовен член на съвета за повече от три месеца.

       Адв.Ангел Стефанов счита, че следва да уважи молбата на адв.Г. А. Д. за отписване и освобождаване като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе, считано от 01.01.2023г. по здравословни причини и предлага да се пристъпи към гласуване.

         

    Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следните решения   

 

                                 РЕШЕНИЕ№125:

На основание чл.87 ал.2 от Закона за  адвокатурата  ОСВОБОЖДАВА адв.Г. А. Д. като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе, считано от 01.01.2023г. поради отсъствие за повече от три месеца.                                                         

                                 РЕШЕНИЕ№126:

На основание чл.87 ал.2 от Закона за  адвокатурата  ЗАМЕСТВА  адв.Г. А. Д. като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе  с резервния член адв.И. Д. Я., която е получила най-голям брой гласове на проведения избор на 02.02.2020г.

На основание чл.87 ал.2 във вр. чл.86 ал.1 т.2 пр.1  ЗАМЕСТВА адв.И. Д. Я. като резервен член на Адвокатски съвет при АК Русе  с  адв.И. М. И., който е получил 48  гласа на проведения избор на 02.02.2020г.

 

            7.Председателят докладва постъпило Заявление от адв. Г. А. Д. за временно преустановяване на дейността, считано от 01.01.2023г. В заявлението си адв.Д. е посочила здравословни причини , които са предпоставка съвета да уважи  молбата за временно преустановяване на дейността и като адвокат. Адв. Д. е издължила членския внос за ВАС и АС Русе до края на 2022г. В заявлението си адвоката  е посочил номерата на неприключилите  дела и кой  колега ще получава занапред книжата по тях.

       Адв.Ангел Стефанов счита, че в заявлението са посочени основателни причини съвета да уважи молбата на адв.Г. Д. за временно преустановяване на дейността и предлага да се пристъпи към гласуване.

         

    Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

 

                                 РЕШЕНИЕ№127:

На основание чл.23 ал.1 и ал.2 от ЗА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ДЕЙНОСТТА на адв.Г. А. Д. по здравословни причини и освобождава от заплащане на членски внос към АС и ВАС, считано от 01.01.2023г.

Указва на административния секретар- длъжностно лице по вписванията на основание чл.23 ал.2 от ЗА  да впише ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ в регистъра на АК Русе и в ЕАР.          

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

            8.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№237/30.11.2022г. (на хартиен носител), с вх.рег. № 2022.12.13-R-RUAK00097 на Заявление в ЕАР от адв.М. П. Р. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ № 128

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          9.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№247/06.12.2022г. от мл.адв.В. Д. А. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на първото му  дете. Към молбата адв.А. е приложил копие от акта за раждане на детето Е. В. А..

        Адв.Стефанов припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.       

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       

                      Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №129

 

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на  мл.дв.В. Д. А.  за новороденото му дете Е. В. А.по посочен от него начин.

10.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№257/13.12.2022г. от адв.Н. И. Б. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на първото му  дете. Към молбата адв.Б. е приложил копие от акта за раждане на детето М. Н. Б..

        Адв.Стефанов припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

            

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       

                      Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ №130

 

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на  адв.Н. И. Б.  по посочена от него банкова сметка  за новороденото му дете М. Н. Б., като средствата са от перо т.11а от Бюджета на АК Русе.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

                  1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№241/02.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно постъпило писмо Уведомление от „Кредит инс” адресирано до адв.К. И. Б. – член на АК Русе и сигнал с вх.№239/02.12.2022 г. от   „Кредит инс” срещу същата.

                

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№241/02.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно постъпило писмо Уведомление от „Кредит инс” адресирано до адв.К. И. Б.– член на АК Русе., Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                    РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с вх.№241/02.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно постъпило писмо Уведомление от „Кредит инс” адресирано до адв.К. И. Б. – член на АК Русе и  сигнал с вх.№239/02.12.2022 г. от   „Кредит инс” срещу същата. Извън компетентността на АС при АК Русе е  да връчи Уведомлението за доброволно плащане от страна на „Кредит инс” на адв.К. И.Б.

            3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№256/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно договорени преференциални цени в хотел”Астория Гранд Хотел” за нощуващите делегати и участници по право на Общото събрание  на адвокатите през м.02.2023г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№256/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно договорени преференциални цени в хотел”Астория Гранд Хотел” за нощуващите делегати и участници по право на Общото събрание на адвокатите през м.02.2023г., Моля да гласува.

                    

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№256/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно договорени преференциални цени в хотел”Астория Гранд Хотел” за нощуващите делегати и участници по право на Общото събрание през м.02.2023г.

       4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№255/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно програмата на Общото събрание на адвокатите през м.02.2023г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№255/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно програмата на Общото събрание на адвокатите през м.02.2023г., Моля да гласува.

                     

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                                         РЕШЕНИЕ:

              Приема за сведение писмо с вх.№ 255/13.12.2022 г. от  Висш адвокатски съвет  относно програмата на Общото събрание на адвокатите през м.02.2023г.

 

       5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№254/13.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно организиране на семинар през м.Януари 2023г. за работещите по ЗПП и ЕЕСПП.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам от АС Русе да отидат двама представители от Комисията работеща по правна помощ, а именно адв.Светослав Михов и адв.Елеонора Караиванова, а от служителите –Симона Стоянова. Моля, който е съгласен с това предложение, Моля да гласува.                  

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                        РЕШЕНИЕ:

              Приема за сведение писмо с вх.№ 254/13.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно организиране на семинар през м.Януари 2023г. за работещите по ЗПП и ЕЕСПП и изпраща на семинара двама представители от Комисията работеща по правна помощ- адв.Светослав Михов и адв.Елеонора Караиванова, а от служителите – Симона Стоянова.

       6.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№251/07.12.2022 г. от  ОД на МВР Русе –Сектор „Противодействие на икономическата престъпност” относно извършване на проверка за лицето П. М. Ц..

       Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмо с вх.№251/07.12.2022г. от ОД на МВР и да възложим на  административния секретар да отговори на поставените в писмото въпроси от комисар Николай Ненков.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                               РЕШЕНИЕ:

              Приема за сведение писмо№251/07.12.2022 г. от  ОД на МВР Русе –Сектор „Противодействие на икономическата престъпност” относно извършване на проверка за лицето П. М. Ц. и възлага на административния секретар да отговори на поставените в писмото въпроси от комисар Николай Ненков.

      7.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо постъпило на електронната поща с вх.№248/06.12.2022 г. М. Ж. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С..

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмо с вх.№248/05.12.2022г. от М. Ж. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С. и да посочим , че адвокатският съвет не разполага с такава информация за конкретния адвокат.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                     РЕШЕНИЕ :

              Приема за сведение  писмо с вх.№248/05.12.2022г. от М. Ж. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С.. Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе не разполага и не може да предостави такава информация за конкретния адвокат.

 8.Адв.Ангел Стефанов докладва сигнал с вх.№258/15.12.2022г. постъпило на електронната поща на колегията от П. А. срещу адв.З. З..

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, адв.З. З. е член на АС при АК Русе и следва да изпратим по компетентност сигнала на ВАС.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ :

Като съобрази, че постъпилият сигнал на електронната поща на колегията с вх.№258/15.12.2022г  от П. А. е срещу член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе , счита, че проверката по същия с оглед компетентността  е на Висш адвокатски съвет да разгледа такива дела. Изпраща по компетентност сигнала с разпечатаните прикачени файлове, в едно с копие от протокола от избора на адв.З.З. като член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

        1.Адв.Ангел Стефанов докладва Молба от адв.М. Р. с вх.№250/07.12.2022г и адв.З. П. с вх№249/07.12.2022г. с искане за изготвяне на преписи по ДД2/2022г. Адв.Стефанов запозна съвета с Решението на ВДС по ДД2/2022г. , с което се е потвърждава  наложеното наказание от ДС при АК Русе на адв.З. Д. П., а именно „лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3/три / месеца”.

 

                                  Съветът взе РЕШЕНИЕ :

Да се изготвят поисканите преписи и да се предоставят на адв.Р. и адв.П..

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

                     1.Адв.Ангел Стефанов докладва Молба от С. С.с вх.№253/12.12.2022г. относно отпускане на коледни бонуси на служителите в АК Русе.

 

Адв.Светлин Коларов и адв.Иван Василев : Предлагаме да се отпуснат по …..лв. чиста сума.

Адв.Филип Матев : Колеги, след направени изчисления сумата , която трябва да гласуваме е …..лв.  бруто, а след приспадане на  удръжките ще се получи сума ……. лв.

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да гласуваме сумата от …….. лв бруто с включени удръжки в тази сума за коледен бонус на всяка една от двете служителки.

 

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                   

                                                РЕШЕНИЕ :

         Да се отпуснат по …….. лв. бруто за коледен бонус на всяка една от двете служителки

 с включени удръжки в тази сума .

5.Адв.Иван Василев : Уважаеми колеги, при изпълнение на задълженията ми като дежурен член на АС Русе – работещ по ЗПП и във връзка с определяне на особени представители по постъпили  през месец Декември 2022г. искания от Районен съд гр.Русе установих, че в 3 броя от тях не се съдържат  всички изискуеми реквизити съгласно влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г., а именно : основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове. Освен това внесените депозити не са съобразени с чл. 47 ал.6 от ГПК.

       Адвокатският съвет като взе предвид доклада на адв.Иван Василев- дежурен член на АС Русе – работещ по ЗПП, че  посочените 3 броя искания за определяне на особен представител, а именно :

 1. Гр.д.№……./2022г. по описа на XVгр.с
 2. Гр.д.№……./2022г. по описа на XVгр.с
 3. Гр.д.№……../2022г. по описа на IVгр.с

не съдържат всички изискуеми реквизити: основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове съгласно влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г.,както и че внесените депозити не са съобразени с чл. 47 ал.6 от ГПК.

                 Пристъпи се към гласуване.                   

                 Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 131

 

        Да се изпратят уведомителни писма на съответните състави в Районен съд гр.Русе по посочените дела :

 • Гр.д.№…./2022г. по описа на XVгр.с
 • Гр.д.№………./2022г. по описа на  XVгр.с
 • Гр.д.№……./2022г. по описа на IVгр.с

     за конкретизиране и привеждане в съответствие с  влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г., а именно: исканията и актовете за допускане на правна помощ да съдържат основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове, както и размера на  възнаграждението по тези искове да е  съобразено с чл. 47 ал.6 от ГПК.

       При липсата на така посочените реквизити, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе не е в състояние да определи особен представител.

6.Адв.Иван Василев : Уважаеми колеги, предлагам на  23.12. и 30.12.2022г. офиса да работи до 12.00часа и да се постави съобщение на сайта и на таблото за това.

Пристъпи се към гласуване.                   

                 Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

РЕШЕНИЕ:

                 Да се постави съобщение на сайта и на таблото, че 23.12. и 30.12.2022г. офиса да работи до 12.00часа .

7.Адв.Иван Василев : Уважаеми колеги, копирната техника необходима за снимане и сканиране на преписките и становищата по ЗПП е напълно амортизирана- достигнала е 208 389 копия.             Същата в момента не работи, а ремонта и би струвал почти на цената на нова. В пера „Ремонт „ и „ офис техника „ има остатък затова предлагам да се купи нова копирна машина.

Пристъпи се към гласуване.                   

                 Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

 

 

                                                        РЕШЕНИЕ :

                    Да се съберат  поне три оферти за нови копирни машини, които да отговарят на изискванията за подготовка на преписките по ЗПП.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                        

                                                                             Председател:/п/

 

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                                                   

                                                                                     Секретар :/п/

                                                  

                                                                                     Членове:/п/