Протокол на Избирателната комисия

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 24.01.2023г в гр.Русе в 13.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ   членове .

Избирателната комисия констатира следното :

 • Със свое решение от 17.01.2023г. на основание чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия е приела за допустими и е утвърдила следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 25-202.2023г., а именно :

 

 • Адв.Биляна Крумова Симеонова
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Иво Минков Илиев
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв. Филип Люлинов Матев
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Явор Димов Попов
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова
 • Адв. Илиян Василев Илиев
 • Адв.Петя Петрова Иванова
 • Адв.Данаила Желязкова Желева
 • Адв.Антон Железов Железов
 • Адв.Кирил Кирилов Фанков
 • Адв.Димитър Димитров Рътков
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев

 

   Това решение на избирателната комисия е обективирано в протокол и на 17.01.2023г. е оповестено чрез поставяне на протокола на таблото за съобщения на колегията и чрез обявяване на електронната страница на колегията. Тридневният срок за обжалване на решението на основание чл.103 ал.2 изр. 2 от ЗА е изтекъл на 20.01.2023г. Жалби не са подадени, поради което решението е влязло в сила. Имайки предвид изложеното, избирателната комисия утвърждава списък на кандидатите за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г., както следва  :

 • Адв.Биляна Крумова Симеонова
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Иво Минков Илиев
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв. Филип Люлинов Матев
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Явор Димов Попов
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова
 • Адв. Илиян Василев Илиев
 • Адв.Петя Петрова Иванова
 • Адв.Данаила Желязкова Желева
 • Адв.Антон Железов Железов
 • Адв.Кирил Кирилов Фанков
 • Адв.Димитър Димитров Рътков
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев

          Да бъдат отпечатани 70 бр. бюлетини, на които да бъдат изписани трите имена на кандидатите, както и техният юридически и адвокатски стаж. В текста на бюлетината да бъде упоменато, че при гласуване следва да  останат незачеркнати най-много девет имена на кандидатите.

          При висока избирателна активност избирателната комисия има готовност да осигури отпечатването на допълнителни бюлетини.

          Избирателната комисия обръща внимание, че по т.Разни от дневния ред Общото събрание на основание чл.106 ал.1 от ЗА следва да избере предварително двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да участват при запечатването и разпечатването на избирателната кутия. Препоръчително е да бъдат избрани и двама резервни членове за посочената функция.

Избирателната комисия обръща внимание, че съгл. разпоредбата на чл.49 ал.2 от ЗА адвокат от Адвокатска колегия –Русе , който не е заплатил дължимите вноски към АС и ВАС за месеца, предхождащ  избора / т.е. м.Декември 2022г. / , няма право да участва в избора .

Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

 

                                          Председател :

                                                 Членове :