Протокол на Избирателната комисия от 29.01.2023 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

         Днес,  29.01.2023 година , в град Русе ,  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно  от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА в състав:

                                               Димитър Роев -Председател;

           членове

1.Борислав Жечев

            2.Кирил Терзиев

състави  настоящия протокол  за следното :

            Преди започване  на избора,  избирателната  кутия, празна, беше запечатана  от комисията  в присъствието на следните членове на колегията, неангажирани с избора:

Адв.Иван Василев и адв.Яна Станчева

            След приключване на избора на 29.01.2023г. , избирателната кутия  беше разпечатана  в присъствието на същите членове на колегията  и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия .

 

                                   Председател на   избирателна комисия: 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                    2.

ПРИСЪСТВАЛИ:            

1.

                                                                                    2.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

          На   28.01.и 29.01.2023г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 25 и 26.02.2023г.

Гласуването  започна  от 13.30 часа на 28.01.2023г. до 16.30 часа в зала в „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия и продължи  на 29.01.2023г. от 9.30ч.  до  11.30  часа на същото място.

     Гласуваха     101  адвокати, от които 62 лично  и 39 като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха 101   плика, в които  при отварянето  им   100   бюлетини, един празен плик и една бюлетина извън плик .

  От тях  действителни 98  бр.              Недействителни   3 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът, получил  50 бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 • Адв.Биляна Крумова Симеонова- 11  гласа
 • Адв.Румяна Иванова Костова-26 гласа
 • Адв.Иво Минков Илиев- 23гласа
 • Адв.Мария Симеонова Ганева- 29 гласа
 • Адв.Ралица Иванова Христова-29гласа
 • Адв.Рена Енчева Стефанова- 25 гласа
 • Адв. Филип Люлинов Матев-27 гласа
 • Адв.Николинка Христова Мянкова-40 гласа
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов- 40 гласа
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова- 24 гласа
 • Адв.Явор Димов Попов- 45 гласа
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова- 45 гласа
 • Адв. Илиян Василев Илиев- 52 гласа
 • Адв.Петя Петрова Иванова-47 гласа
 • Адв.Данаила Желязкова Желева- 47 гласа
 • Адв.Антон Железов Железов- 46 гласа
 • Адв.Кирил Кирилов Фанков-51 гласа
 • Адв.Димитър Димитров Рътков- 0  гласа
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова- 49 гласа
 • Адв.Златан Стоянов Златанов- 52 гласа
 • Адв.Милена Петрова Карачорова-25 гласа
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев-27 гласа

       Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25.02. и 26.02.2023г  следните адвокати :  

 • Адв.Илиян Василев Илиев
 • Адв.Кирил Кирилов Фанков
 • Адв.Златан Стоянов Златанов

        Избирателната комисия констатира, че след провеждането на основния избор определената квота за делегати на колегията от 9 човека остава непопълнена с шестима делегати, с оглед на което за попълване на квотата на основание чл.108 ал.1 от ЗА следва да бъде проведен допълнителен избор между следните допуснати кандидати :

 • Адв.Биляна Крумова Симеонова
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Иво Минков Илиев
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв. Филип Люлинов Матев
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Явор Димов Попов
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова
 • Адв.Петя Петрова Иванова
 • Адв.Данаила Желязкова Желева
 • Адв.Антон Железов Железов
 • Адв.Димитър Димитров Рътков
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова
 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев

               Като взе предвид гореизложеното, избирателната комисия РЕШИ:

 Насрочва ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР  на делегати, който ще се проведе на 05.02.2023г. от 10.00ч до 12.00ч. в „Библиотеката” на Русенската адвокатска колегия.

               Да бъде изготвена бюлетина, в която да бъдат посочени трите имена , юридическият и адвокатският стаж на 19-те кандидати с указание, че следва да бъдат посочени само шестима или по-малко от тях.

           Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                        ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  1.

                                                                                    2.