Протокол на избирателната комисия от 05.02.2023 год.

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л

         Днес,  05.02.2023 година, в град Русе, ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно  от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на допълнителен избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА в състав:

                                               Димитър Роев -Председател;

           членове

1.Борислав Жечев

2.Димитър Костадинов

състави  настоящия протокол  за следното :

            Преди започване  на допълнителния избор,  избирателната  кутия, празна, беше запечатана  от комисията  в присъствието на следните членове на колегията, неангажирани с избора:

Адв.Иван Василев и адв. Катя Димова

            След приключване на допълнителния избор/балотаж/ на 05.02.2023 г., избирателната кутия  беше разпечатана  в присъствието на същите членове на колегията  и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия .

 

                                   Председател на   избирателна комисия: 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                    2.

ПРИСЪСТВАЛИ:            

1.

                                                                                                2.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

          На   05.02.2023г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  допълнителен избор на ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА на 25 и 26.02.2023г.

Гласуването  започна  от 10.00 часа на 05.02.2023г. и приключи в 12.00 часа на 05.02.2023 г. в зала в „БИБЛИОТЕКАТА” на Русенската адвокатска колегия .

     Гласуваха     125 адвокати, от които 71 лично  и 54 като пълномощници .

    В избирателната  урна, след разпечатването й  се намериха 125 плика, в които  при отварянето  им 125 бюлетини .

  От тях действителни 120 броя,              Недействителни 5 броя

За избрани следва да бъдат определени кандидатите, получили най-голям брой валидни гласове.

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 • Адв.Румяна Иванова Костова-  14 гласа
 • Адв.Иво Минков Илиев-  12 гласа
 • Адв.Мария Симеонова Ганева-   54 гласа
 • Адв.Ралица Иванова Христова-   47 гласа
 • Адв.Рена Енчева Стефанова-   40 гласа
 • Адв. Филип Люлинов Матев-  25 гласа
 • Адв.Николинка Христова Мянкова-  59 гласа
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов-   57 гласа
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова- 43 гласа
 • Адв.Явор Димов Попов-    51 гласа
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова-   48 гласа
 • Адв.Петя Петрова Иванова-   50 гласа
 • Адв.Данаила Желязкова Желева-  49 гласа
 • Адв.Антон Железов Железов-    50 гласа
 • Адв.Димитър Димитров Рътков-   2 гласа
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова- 54 гласа
 •  Адв.Милена Петрова Карачорова-  15 гласа
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев-   11 гласа

       Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25.02. и 26.02.2023г  следните адвокати :  

 • Адв.Николинка Христова Мянкова-  59 гласа
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов-   57 гласа
 • Адв.Мария Симеонова Ганева-   54 гласа
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова- 54 гласа
 • Адв.Явор Димов Попов-    51 гласа
 • Адв.Петя Петрова Иванова-   50 гласа

Забележка: За шестото място от квотата на делегатите от Русенска адвокатска колегия адв. Петя Петрова Иванова и адв. Антон Железов Железов са получили равен брой гласове, а именно: по 50 гласа. Избирателната комисия прецени, че в случая следва да се приложи критерият за по-голям адвокатски стаж. Адв. Петя Петров Иванова има адвокатски стаж от 24 години, а адв. Антон Железов Железов е с адвокатски стаж от 5 години.

По тези съображения избирателната комисия определя за избрана за делегат адв. Петя Петрова Иванова.

           Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                        ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  1.

                                                                                            2.