Протокол на АС от 10.02.2023 год.

ПРОТОКОЛ №3

                  На 10.02.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявления от адвокати ;
 2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет, ОД на МВР, Национално бюро за правна помощ;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни.

             На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 •  адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв. Иванка Янчева
 •  адв.Филип Матев и адв.Иво Минков– резервни  членове

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе и адв.Пламен Георгиев- Председател на Контролен съвет при АК Русе.

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и двама резервни, в 13.30 ч. Председателят – адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

    1.Председателят- адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№20/25.01.2023г. (на хартиен носител),  от  адвокат П. Г. П. за  отписването му от АК-Русе. Към нея адвокат П.е приложил декларация, че няма  неприключили дела, както и че няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

      Адвокат П. счита, че са налице всички предпоставки за отписването му от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 16

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат П. Г. П. от Адвокатска колегия Русе  по негова молба, считано от 10.02.2023г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.

           Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

          2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№29/07.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.И. М. К. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №17

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

         3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№31/08.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.Р. С. Х. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №18

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№32/08.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.Е. И. Г. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №19

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

         5.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№2023.02.05-R-RUAK00115 (на електронен носител), от адв.Д. Т. М. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №20

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

         6.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№25/06.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.В. Д. Д. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №21

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

              7. Председателят докладва:

                  Постъпила е молба с вх.№18/24.01.2023г. от младши адвокат В. Р. И., в която същия декларира, че  е изтекъл двугодишния срок по чл.20 ал.9 от ЗА и желае да бъде вписан като адвокат в АК Русе. Административният секретар е приложил досието на младши адвокат В. Р. И., от което се установява, че той е положил клетва на 11.01.2021г. и към днешна дата вече е придобил права на адвокат. Считам, че няма пречки Заявлението за вписване като адвокат да се уважи. Налице са предпоставките по  чл.20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА .

              След докладване, обсъждане и  гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе  

                                            РЕШЕНИЕ № 22

          ВПИСВА в  Регистъра на Русенска адвокатска колегия и в Единния регистър на ВАС  като адвокат В. Р. И., считано от 10.02.2023г. на основание  чл. 20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА.

          Възлага на длъжностното лице по вписване – адм.секретар да започне процедура по издаване на адвокатска карта, да уведоми писмено адвокат В. Р. И. и членовете на Контролния съвет за взетото решение.

                 На основание чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет  подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

              8. Председателят докладва:

                  Постъпила е молба с вх.№26/06.02.2023г. от младши адвокат Х. Д. М., в която същия декларира, че  е изтекъл двугодишния срок по чл.20 ал.9 от ЗА и желае да бъде вписан като адвокат в АК Русе. Административният секретар е приложил досието на младши адвокат Х. Д. М., от което се установява, че той е положил клетва на 04.02.2021г. и към днешна дата вече е придобил права на адвокат. Считам, че няма пречки Заявлението за вписване като адвокат да се уважи. Налице са предпоставките по  чл.20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА .

              След докладване, обсъждане и  гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе  

                                            РЕШЕНИЕ № 23

          ВПИСВА в  Регистъра на Русенска адвокатска колегия и в Единния регистър на ВАС  като адвокат Х. Д. М., считано от 10.02.2023г. на основание  чл. 20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА.

          Възлага на длъжностното лице по вписване – адм.секретар да започне процедура по издаване на адвокатска карта, да уведоми писмено адвокат Х. Д. М. и членовете на Контролния съвет за взетото решение.

                 На основание чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет  подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№21/31.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно предстояща онлайн среща с представители на Европейската комисия,която ще се проведе на 14.02.2023г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№21/31.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно предстояща онлайн среща с представители на Европейската комисия,която ще се проведе на 14.02.2023г., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№21/31.01.2023г. от  Висш адвокатски съвет относно предстояща онлайн среща с представители на Европейската комисия,която ще се проведе на 14.02.2023г.

        2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№19/25.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „Кроссроуд” ООД за поддръжка на електронната система на Единния адвокатски регистър.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с   вх.№19/25.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „Кроссроуд” ООД за поддръжка на електронната система на Единния адвокатски регистър, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№19/25.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключен договор с фирма „Кроссроуд” ООД за поддръжка на електронната система на Единния адвокатски регистър.

        3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№23/01.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно удължаване на срока за представяне на предложения от адвокатските колегии за кандидати за носители на  наградата „Тодор Бурилков” за 2022г..

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№23/01.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно удължаване на срока за представяне на предложения от адвокатските колегии за кандидати за носители на  наградата „Тодор Бурилков” за 2022г., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№23/01.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно удължаване на срока за представяне на предложения от адвокатските колегии за кандидати за носители на  наградата „Тодор Бурилков” за 2022г.

       4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№34/10.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на сертификати за застраховка „Професионална отговорност на адвокатите ” за 2023г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№34/10.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на сертификати за застраховка „Професионална отговорност на адвокатите ” за 2023г. , Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№34/10.02.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно изготвяне на сертификати за застраховка „Професионална отговорност на адвокатите” за 2023г.

       5.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№17/23.01.2023 г.  от Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване до Министерство на финансите във връзка с постъпили писма от адвокатските колегии за изплащане на 20% за четвъртото тримесечие на 2022г. съгласно промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП,обнародвана в   бр.102 от 2022г на Държавен вестник и влязла в сила на 29.12.2022г.

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№17/23.01.2023 г.  от Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване до Министерство на финансите във връзка с постъпили писма от адвокатските колегии за изплащане на 20% за четвъртото тримесечие на 2022г.съгласно промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП,обнародвана в   бр.102 от 2022г на Държавен вестник и влязла в сила на 29.12.2022г., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№17/23.01.2023 г.  от Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване до Министерство на финансите във връзка с постъпили писма от адвокатските колегии за изплащане на 20% за четвъртото тримесечие на 2022г. съгласно промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП,обнародвана в   бр.102 от 2022г на Държавен вестник и влязла в сила на 29.12.2022г.

       6.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение покана  от  Национално бюро за правна помощ относно Публичен отчет на НБПП за периода 2019-2023г. на 13.02.2023г. в гр.София.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение от  Национално бюро за правна помощ относно Публичен отчет на НБПП за периода 2019-2023г. на 13.02.2023г. в гр.София, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение покана от Национално бюро за правна помощ относно Публичен отчет на НБПП за периода 2019-2023г. на 13.02.2023г. в гр.София.

     7.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно създаден инициативен комитет, с цел подпомагане на пострадали турски адвокати и техните семейства от земетресението.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно създаден инициативен комитет, с цел подпомагане на пострадали турски адвокати и техните семейства от земетресението, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо от Висш адвокатски съвет относно създаден инициативен комитет, с цел подпомагане на пострадали турски адвокати и техните семейства от земетресението.

       8.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№27/06.02.2023 г. от  Българска асоциация за европейско право относно конференция на тема „Върховенството на закона и конституционната идентичност на ЕС”  на 17.02.2023г в гр. София.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№27/06.02.2023 г. от  Българска асоциация за европейско право относно конференция на тема „Върховенството на закона и конституционната идентичност на ЕС”  на 17.02.2023г в гр. София, Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№27/06.02.2023 г. от  Българска асоциация за европейско право относно конференция на тема „Върховенството на закона и конституционната идентичност на ЕС”  на 17.02.2023г в гр. София.

           8.Адв.Ангел Стефанов докладва   писмо с вх.№24/01.02.2023 г. от  ОД на МВР ГР.Русе –ГД”НП”отдел „Икономическа полиция” във връзка с извършване на проверка по  постъпил при тях сигнал от „Кредит инс” срещу адв.К. И. Б.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да възложим на административният секретар да отговори на Зам. Директор на ГД”НП”- ст.комисар Емил Пармаков, че след направена справка в деловодната книга на дисциплинарните производства се оказва, че срещу адв.К. И. Б. не е имало и към настоящия момент няма образувани дисциплинарни производства касаещи описаният в писмото от ГД”НП” казус.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

         По постъпило писмо с вх.№24/01.02.2023г. от ГД”НП” адвокатският съвет възлага на административният секретар да отговори на Зам. Директор на ГД”НП”- ст.комисар Емил Пармаков, че след направена справка в деловодната книга на дисциплинарните производства водени от ДС при АК Русе се оказва, че срещу адв.К. И. Б. не е имало и към настоящия момент няма образувани дисциплинарни производства касаещи описаният в писмото от ГД”НП” казус.

 ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  1.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№16/23.01.2023г. от С. Б. Н. и Н. Б. Н. срещу адв.К. К.К..

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

             На основание чл.137 ал.1 от ЗА административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същия може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок  от съобщаването им. Жалбата ведно с приложените доказателства към нея да се изпратят на адв.К. К. на електронната му поща.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

      1.Председателят докладва постъпила Молба от адвокат Е. Б. К. с вх.№23/10.02.2022 г. за отпускане на финансова помощ за внучката и Е. Н. Г.. Към молбата има представени медицински документи за състоянието да детето- заключения, епикриза, акт за раждане на детето, доклад  от ЕЕ, решение на ТЕЛК, както и фактура за насрочен преглед при специалист в гр.Истанбул- Турция.

Адв.Мария Букурова изрази становище, че следва да бъде отпусната  финансова помощ на колегата, тъй като детето е малко, а е със сериозни здравословни проблеми, необходима е ежедневна рехабилитация и диетично хранене, както и в момента е необходим спешен преглед на детето от специалист в гр.Истанбул- Турция.

Адв.Златан Златанов и адв.Мария Букурова предложиха, в конкретният случай за лечение на внучката на адв.Е. Б. К. да бъде отпусната финансова помощ в размер на  1000 евро .

Адв.Мария Букурова : Ако средствата в перо „Помощи за адвокати и техни близки” се изчерпат и ако се налага ще свикаме извънредно Общо събрание да преместим средства от едно перо в друго.

Адв.Пламен Георгиев : Предлагам да отпуснем сума в размер на 1600 лв. колкото е необходимо в момента за прегледа на детето в Турция.

Адв.Ангел Стефанов : Предлагам да отпуснем помощ в размер на 1600 лв , колкото е стойността на спешният преглед.

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилата  молба за отпускане на финансова помощ на адв.Е. Б. К.

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

             Съветът единодушно взе

                                            РЕШЕНИЕ

             Да се отпусне и изплати  финансова помощ в размер на 1600лв., колкото е стойността на прегледа, на адв.Е. Б. К., по предоставена от нея банкова сметка. Средствата от отпусната помощ,  ще се отразят в т.10 от разходната част  бюджета на Адвокатския съвет за 2023г.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща.

2.Председателят докладва постъпил сигнал от адв.Иван Василев – Председател на комисията за работа по ПП относно установени 37 бр. случаи на  засегнати колеги осъществяващи правна помощ на сирийски граждани извършващи на ГПП-Дунав мост Русе  опит за престъпление по чл. 279 ал.1 от НК. При разговор с тях е забелязана тенденция, че след предприетите мерки от разследващите органи на ГПУ Русе да се установи самоличността на съответния обвиняем, изведнъж се явява упълномощен защитник, като той по този начин елиминира служебният , който до този момент е извършил 90% от работата си в досъдебното производство. За упълномощеният остава участие в привличане на обвиняемия с установена самоличност и  одобряване на споразумение пред РРС. Тази замяна става само по отношение на сирийски граждани, на които е назначен преводач Сафуан Кашоли и само с  едни и същи адвокати от АК Русе, а именно адв.М. П. и адв.М. П.. След проведени разговори със засегнатите адвокати тази тенденция се забелязва само когато заловените чужденци са трима или повече и по неуточнена информация, тези обвиняеми са били заблуждавани, че делата им ще приключат за 1-2 дни ако си упълномощят адвокат като им се посочат конкретните колеги и се откажат от служебната защита. В сигнала на адв.Василев са приложени пълномощните предоставени от засегнатите адвокати.

Адв.Елеонора Караиванова : Колеги, след като погледнах пълномощните ми прави впечатление , че не са преподписани и от преводача, как са прочели документа?

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, аз не виждам договорено възнаграждение.

Адв.Пламен Георгиев: Не е попълнено основанието на договора. Пълномощното не е оформено по правилата.

Адв.Мария Букурова : След като няма сума – безплатно ли е оказал праната помощ?

Адв.Ангел Стефанов прикани АС да вземе решение,  относно постъпилият сигнал от адв.Иван Василев.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

             Съветът единодушно взе

                                            РЕШЕНИЕ

           Да се задължат от адв.М. П. и адв.М. П. да предоставят писмени отговори в офиса на Адвокатска колегия Русе на следните въпроси :

 1. По какъв начин адв.М. П. и адв.М. П. са осъществили първоначалният контакт с лицата задържани на ГПП „Дунав мост” Русе?
 2. По какъв начин е извършено заплащането на адвокатското възнаграждение и в какъв размер?

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/