Протокол на АС от 02.03.2023 год.

 

ПРОТОКОЛ №4

 

                  На 02.03.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Отписване на адвокат;
 2. Входяща кореспонденция от НБПП, РРП, НАП, ВАС;
 3. Разни.

 

             На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв. Иван Василев
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв. Иванка Янчева
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иво Минков– резервни  членове

 

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

 

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с  осем основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Председателят докладва препис – извлечение от акт за смърт на адв.П.П.М.. Същият следва да бъде отписан от ЕАР и от Регистъра на адвокатите воден от  АК Русе, считано от 16.02.2023г.

 

          Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                 Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                          РЕШЕНИЕ № 27

ОТПИСВА  адв.П. П. М. от Регистъра на адвокатите към АК Русе на основание чл.22 ал.1 т.5 от ЗА, считано от 16.02.2023г.

 

            Указва на административния секретар да отрази промените в ЕАР и Регистъра на адвокатите, воден от АК Русе, както и да изпрати информацията до НБПП, за да бъде отписан от Националния регистър на работещите адвокати по ЗПП.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№43/23.02.2023 г. от  Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване от САК свързано с промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП. След постъпили отговори от  Министерство на финансите и Министерството на правосъдието и в условия на неприет от Народното събрание държавен бюджет  разпоредбата на чл.19 от ЗПП не следва да бъде приложена за последното тримесечие на 2022г. 

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо вх.№43/23.02.2023 г. от  Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване от САК свързано с промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№43/23.02.2023 г. от  Национално бюро за правна помощ относно отправено запитване от САК свързано с промяна на разпоредбата на чл.19 от ЗПП.

 

        2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение постановление с вх.№47/02.03.2023 г. от  Районна прокуратура във връзка с препратен по компетентност сигнал от лицето Д.И.И.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение постановление вх.№47/02.03.2023г.. от  Районна прокуратура във връзка с препратен по компетентност сигнал от лицето Д. И. И.., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№ .№47/02.03.2023г. от  Районна прокуратура във връзка с препратен по компетентност сигнал от лицето Д.И.И..

                

        3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№45/01.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка с изпълнение на ангажимент по чл.64 ал.5 от ППЗМИП.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№45/01.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка с изпълнение на ангажимент по чл.64 ал.5 от ППЗМИП., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх. .№45/01.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка с изпълнение на ангажимент по чл.64 ал.5 от ППЗМИП и указва на административният секретар да предостави поисканата информация в срок.

 

        4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№46/01.03.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.А. В. Г. през  периода 01.10.2016 до 31.12.2021г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№ 46/01.03.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.А. В. Г. през  периода 01.10.2016 до 31.12.2021г., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с  вх.№ 46/01.03.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.А. В. Г. през  периода 01.10.2016 до 31.12.2021г., като указва на административния секретар да предостави исканата информация в указания срок.

 

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

1.Председателят докладва Сигнал с вх.рег.№44/27.02.2023г. от А. А. И. срещу С.

Адв.Мария Букурова : Изложението няма характер на жалба. Не са посочени трите имена на лицето и има ли качеството адвокат.

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, съгласно разпоредбата на  чл.137 ал.1 от ЗА съобщението следва да съдържа трите имена на адвоката, за който се твърди, че е извършил нарушение. Видно от подадения сигнал липсват данни за лицето и в частност, че същото е вписано като действащ адвокат в Адвокатска колегия Русе. С оглед, на което, считам че  трябва да се укаже на жалбоподателя да посочи трите имена и качеството на лицето упоменато в сигнала.

 

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

               Указва на административния секретар да съобщи лицето А.А. И., че съгласно разпоредбата на  чл.137 ал.1 от ЗА следва  да посочи трите имена и качеството на лицето упоменато в сигнала. Указанията до лицето А. А. И. да бъдат изпратени на посочения от него адрес в сигнала.

 

          2.Председателят докладва Жалба с вх.рег.№22/01.02.2023г. от адв.Т. Л. Г. срещу адв.Н. М..

 

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

             На основание чл.137 ал.1 от ЗА административният секретар да уведоми адвоката за постъпилия сигнал, с указания, че същия може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок  от съобщаването им. Да се предостави на адвоката копие от жалбата ведно с приложените доказателства към нея .

          3.Адв.Светослав Михов  предлага на адвокатският съвет да се вземе решение да бъде възстановена закритата част на сайта, за да може всички актове на съвета да бъдат достъпни само за адвокати – членове на Адвокатска колегия Русе. Адв.Михов предлага да бъде създаден форум за обмен на информация между членовете на Адвокатска колегия Русе.

 

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

      Възлага на обслужващата сайта фирма „ГТ ЕЛЕКТРОНИКС” да извърши всички необходими действия, за да бъде възстановена закритата част на сайта, като се обособят два раздела :

 • Раздел, в който се обявяват всички актове на колегията / протоколи, отчети, бюджети и т.н./.
 • Форум за обмен на информация между адвокати- членове на Адвокатска колегия Русе.

Достъпът до закритата част на сайта да се осъществява чрез въвеждане на номер от адвокатската карта и парола.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                  

                                                                             Председател:                                                                                                

                                                                                     Секретар :

                                                  

                                                                                     Членове: