Протокол на АС от 09.03.2023г.

 

  

 

ПРОТОКОЛ №6

 

                  На 09.03.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 

 1. Клетва;
 2. Заявление от адвокати;
 3. Разни.

 

             На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв. Иван Василев
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв. Иванка Янчева
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Иво Минков– резервни  членове

 

         На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев –Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе.

 

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с  осем основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане на  Й. М. Ц.  като  адвокат и  на основание чл.6 ал.2 от ЗА, същата следва да бъде ВПИСАНА в АК Русе и да положи клетва. Лицето Й. М. Ц. бе поканена в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

            Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и  адвокат Цвяткова да бъде вписана в ЕАР.

 

            Гласували 8 основни членове на АС.

                             „ЗА“—8                

ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

   

           РЕШЕНИЕ №28

 

           ВПИСВА Й. М. Ц. ЕГН …………..като   адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Й. М. Ц.  като  адвокат.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 

         1.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№49/06.03.2023г. (на хартиен носител), от адв.Н. П. Р. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ №29

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

 

 

 1. Председателят докладва постъпила молба с вх.№50/07.03.2023г. (на хартиен носител), от М.Д.В. за вписването на лицето Б. З. Д. като адвокатски сътрудник в АД „Стефанов и Великова”. Лицето  Б. З. Д. следва да бъде вписана в Регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия – Русе. Към заявлението е приложено копие от трудов договор, сключен между АД „Стефанов и Великова” и лицето  Б. З. Д. както и  уведомление по чл.62 от КТ.

 

  След проведено гласуване:

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

 

                             РЕШЕНИЕ №30

     Да се впише в регистъра на адвокатските сътрудници Б. З. Д. и да и се издаде карта на адвокатски сътрудник.

 

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

  

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД                

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№52/07.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка свързване с Единен портал за електронно правосъдие.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№52/07.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка свързване с Единен портал за електронно правосъдие, Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№52/07.03.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно поискана информация от Адвокатска колегия Русе във връзка свързване с Единен портал за електронно правосъдие и указва на административният секретар да предостави поисканата информация в срок.

 

        2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№53/07.03.2023 г. от  НБПП относно становище за законосъобразността на предоставянето на адвокатските съвети на информация за индивидуални адвокатски възнаграждения за осъществена правна помощ , определени от НБПП.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  с вх.№53/07.03.2023 г. от  НБПП относно становище за законосъобразността на предоставянето на адвокатските съвети на информация за индивидуални адвокатски възнаграждения за осъществена правна помощ , определени от НБПП, Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с  вх.№ с вх.№53/07.03.2023 г. от  НБПП относно становище за законосъобразността на предоставянето на адвокатските съвети на информация за индивидуални адвокатски възнаграждения за осъществена правна помощ , определени от НБПП.

 

    3.Председателят докладва Сигнал с вх.рег.№48/27.02.2023г. от А. А. И. срещу „адвоката на Вамекс”.

Адв.Мария Букурова : Изложението няма характер на жалба. Не са посочени трите имена на лицето и има ли качеството адвокат.

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, съгласно разпоредбата на  чл.137 ал.1 от ЗА съобщението следва да съдържа трите имена на адвоката, за който се твърди, че е извършил нарушение. Видно от подадения сигнал липсват данни за лицето и в частност, че същото е вписано като действащ адвокат в Адвокатска колегия Русе. С оглед, на което, считам че  е извън компетентността на адвокатският съвет да разгледа сигнала .

 

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

               Указва на административния секретар да съобщи лицето А. А. И. решението на адвокатският съвет на електронната му поща.

 

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

 

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                  

                                                                             Председател:                                                                                               

                                                                                     Секретар :

                                                  

                                                                                     Членове: