Протокол на Избирателната комисия от 12.05.2024 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

         ЗА ПРОВЕДЕНО  ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 11.05.и 12.05.2024г., в Адвокатска колегия- гр. Русе се проведе тайно гласуване, съобразно правилата на чл.105 от ЗА,  за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД при АК-Русе. Изборът се провежда от Избирателна комисия, определена на осн. чл.101 от ЗА, с Решение №20/04.04.2024г. на Адвокатски съвет при АК – Русе, в състав адвокат СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА-Председател, адвокат БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ и адвокат ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ- редовни членове.

 Гласуването  започна  в 10:00 часа на 11.05.2024г. до 15:00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия- Русе  и продължи  на 12.05.2024г. от 10:00ч.  до  12:00  часа в същата зала на Адвокатската колегия. На осн. чл.106, ал. 1 от ЗА, при запечатването и отпечатването на избирателната кутия, освен членовете на избирателната комисия, присъстваха и адв. Пламенка Йорданова Иванова, адв. Данаила Желязкова Желева, и адв. Симеон Йосифов Димов- членове на АК-Русе, което се удостовери с отделни протоколи, представляващи неразделна част от настоящия протокол.

    При провеждането на избора гласуваха  85 /осемдесет и пет/  адвокати, от които 26 /двадесет и шест/ чрез пълномощници.

    В избирателната  урна, след разпечатването й се намериха 85 /осемдесет и пет/ плика с бюлетини, от които 79 /седемдесет и девет/ действителни и 6 /шест/ недействителни бюлетини.

На осн. чл. 107, ал.1 от ЗА, за избран следва да бъде определен кандидатът, получил най-малко 43 бр. действителни гласа.

Поименно подадените брой бюлетини с действителни гласове, които е получил всеки кандидат, е както следва:

                                                    Адв.стаж/Юрид.стаж

1.       АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ – 12 гласа

2.       АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 18 гласа

3.       ГАЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ  – 13 гласа

4.       ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – 21 гласа

5.       ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА  – 9 гласа

6.       ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ – 29 гласа

7.       ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ – 12 гласа

8.       ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВ – 34 гласа

9.       ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА – 10 гласа

10.     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ – 29 гласа

11.     ИВАН ГАНЧЕВ МАРИНОВ – 8 гласа

12.     ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ – 15 гласа

13.     КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ – 16 гласа

14.     КОРНЕЛИЯ СЪБЕВА ДОБРЕВА – 7 гласа

15.     КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА – 6 гласа

16.     МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ – 23 гласа

17.     МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА – 19 гласа

18.     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА – 38 гласа

19.     НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ – 8 гласа

20.     ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА – 34 гласа

21.     РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА – 21 гласа

22.     РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА – 20 гласа

23.     СИЯНА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВА – 21 гласа

24.     ТАТЯНА ЧАВДАРОВА ВЕЗИРОВА-ХРИСТОВА- 10 гласа

25.     ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА – 37 гласа

При така проведеното гласуване, Избирателната комисия констатира, че нито един от кандидатите не е събрал повече от 43 действителни гласа, поради което на основание чл. 108, ал.1 от ЗА, ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

                                           РЕШИ:

НАСРОЧВА допълнителен избор/балотаж/, който да се проведе на 19.05.2024г./ неделя / от 10:00ч  до 14:00 ч.  в офиса на Адвокатска колегия- Русе, на ул.“Александровска“ №71, ет.3, зала ”Библиотека”, за ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД при АК- Русе, с участието на следните кандидати :

1.       АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ

2.       АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

3.       ГАЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ 

4.       ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

5.       ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА 

6.       ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ

7.       ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ

8.       ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВ

9.       ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА

10.      ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ

11.      ИВАН ГАНЧЕВ МАРИНОВ

12.      ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ

13.      КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ

14.      КОРНЕЛИЯ СЪБЕВА ДОБРЕВА

15.      КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

16.      МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ

17.      МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА

18.      НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА

19.      НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ

20.      ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

21.      РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА

22.      РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА

23.      СИЯНА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВА

24.      ТАТЯНА ЧАВДАРОВА ВЕЗИРОВА-ХРИСТОВА

25.      ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА

В избирателната кутия, комисията постави Избирателен списък с подписи на гласувалите членове от АК-Русе; 85 бр. празни пликове, в които са намерени използваните за гласуването бюлетини; запечатан плик, съдържащ 79 бр. действителни бюлетини; запечатан плик, съдържащ 6 бр. недействителни бюлетини; хартиени ленти, подписани от членовете на избирателната комисия и присъстващите членове при  запечатването и отпечатването на избирателната кутия, подпечатани с печат на АК-Русе; чернови листи, послужили на избирателната комисия при преброяване на гласовете; 2 бр. протоколи от 11 и 12 май 2024г. за запечатване и разпечатване на избирателната урна; 1 бр. екземпляр от настоящия протокол; 26 бр. пълномощни в оригинал. Пълномощните, отнасящи се и за насрочен допълнителен избор/балотаж/  са 22 бр. и се ксерокопираха, като копията ще се използват на насрочения втору тур на изборите.

                                                ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                    /Стела Стоилова/

                                                 ЧЛЕНОВЕ :      1./п/

                                                                    /Борислав Жечев/

                                                                      2./п/

                                                                     /Димитър Костадинов/