Протокол на Избирателната комисия от 19.05.2024 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

         ЗА ПРОВЕДЕНО  ДОПЪЛНИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ /БАЛОТАЖ/  ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 19.05.2024г., в Адвокатска колегия- гр. Русе се проведе тайно гласуване, на основание чл.109 от ЗА, вр. чл.108 от ЗА,  за допълнителен избор /балотаж/ за ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД при АК-Русе. Изборът се провежда от Избирателна комисия, определена на осн. чл.101 от ЗА, с Решение №20/04.04.2024г. на Адвокатски съвет при АК – Русе, в състав адвокат СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА- Председател, адвокат БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ и адвокат ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ- редовни членове.

 Гласуването  започна  в 10:00 часа и продължи до 14:00 часа на 19.05.2024г. в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия- Русе. На осн. чл.106, ал. 1 от ЗА, при запечатването и отпечатването на избирателната кутия, освен членовете на избирателната комисия, присъстваха и адв. Данаила Желязкова Желева, и адв. Симеон Йосифов Димов- членове на АК-Русе, което се удостовери с отделни протоколи, представляващи неразделна част от настоящия протокол.

    При провеждането на избора гласуваха 99 /деветдесет и девет/   адвокати, от които 35 /тридесет и пет/ чрез пълномощници.

    В избирателната  урна, след разпечатването й се намериха 99 /деветдесет и девет/  плика с бюлетини, от които 95 /деветдесет и пет/ действителни бюлетини и 4 /четири/ недействителни бюлетини.

На осн. чл. 108, ал.4 от ЗА, за избрани следва да бъдат обявени кандидатите, получили най-голям брой гласове.

След извършено преброяване, избирателната комисия констатира, че поименно подадените бюлетини с действителни гласове, които е получил всеки кандидат, е както следва:                                                

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ – 11 гласа
 2. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 27 гласа
 3. ГАЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ – 10 гласа
 4. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – 26 гласа
 5. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА – 14 гласа
 6. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ – 35 гласа
 7. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ – 11 гласа
 8. ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВ – 40 гласа
 9. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА – 17 гласа
 10. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ – 31 гласа
 11. ИВАН ГАНЧЕВ МАРИНОВ – 17 гласа
 12. ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ – 23 гласа
 13. КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ – 39 гласа
 14. КОРНЕЛИЯ СЪБЕВА ДОБРЕВА – 14 гласа
 15. КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА – 7 гласа
 16. МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ – 34 гласа
 17. МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА – 17 гласа
 18. НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА – 36 гласа
 19. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ – 9 гласа
 20. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА – 41 гласа
 21. РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА – 31 гласа
 22. РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА – 29 гласа
 23. СИЯНА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВА – 29 гласа
 24. ТАТЯНА ЧАВДАРОВА ВЕЗИРОВА-ХРИСТОВА- 20 гласа
 25. ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА – 44 гласа

При така проведеното гласуване, на основание чл.106, ал.3 от ЗА Избирателната комисия, единодушно

                                           РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ за ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД при АК- Русе:

 1. ЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА- 44 гласа
 2. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА- 41 гласа
 3. ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВ- 40 гласа
 4. КИРИЛ КИРИЛОВ ФАНКОВ – 39 гласа
 5. НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЦОВА – 36 гласа
 6. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ- 35 гласа
 7. МАРИН РУСЕВ МАРИНОВ- 34 гласа
 8. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ- 31 гласа
 9. РАЛИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА- 31 гласа

На осн. чл.106, ал. 4 от ЗА, решението на избирателната комисия подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА, в 7-дневен срок от обявяването му.

В избирателната кутия, комисията постави Избирателен списък с подписи на гласувалите членове от АК-Русе; 99 бр. празни пликове, в които са намерени използваните за гласуването бюлетини; запечатан плик, съдържащ 95 бр. действителни бюлетини; запечатан плик, съдържащ 4 бр. недействителни бюлетини; 4 бр. хартиени ленти, подписани от членовете на избирателната комисия и присъстващите членове при  запечатването и отпечатването на избирателната кутия, подпечатани с печат на АК-Русе; чернови листи, послужили на избирателната комисия при преброяване на гласовете; 2 бр. протоколи от 19 май 2024г. за запечатване и разпечатване на избирателната урна; 1 бр. екземпляр от настоящия протокол и решение; 35 бр. пълномощни, от които 17бр.  в оригинал и 18 бр. ксерокопия, чиито оригинали са запечатани в избирателната урна, послужила за гласуването при първи тур, проведен на 11 и 12 май 2024г.

                                                ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                 ЧЛЕНОВЕ :      1./п/

                                                                      2./п/