Протокол на изборната комисия от 27.10.2016 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 27.10.2016г в гр.Русе в 10.30 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА    членове .

   Изборната комисия   констатира следното :

   Със свое решение от 07.10.2016г избирателната комисия е определила краен срок до 26.10.2016г (включително ) за подаване на предложения за Председател на АК-Русе .

В посочения срок са подадени следните предложения :

 • Предложение с вх.№1/18.10.2016г от адв.Иван Василев за адв.Рена Енчева Стефанова
 • Предложение с вх.№2/21.10.2016г от адв.Красимира Кьорангелова и от адв.Иво Минков за адв.Георги Недков Петров 
 • Предложение с вх.№3/24.10.2016г от адв.Наталия Вецова за адв.Веселина Петкова Йорданова
 • Предложение с вх.№4/24.10.2016г от адв.Кремена Димитрова за адв.Георги Недков Петров
 • Предложение с вх.№5/24.10.2016г от адв.Зеррин Мустафова за адв.Георги Недков Петров
 • Предложение с вх.№6/26.10.2016г от адв.Иван Дочев за адв.Ангел Йорданов Стефанов 
 • Предложение с вх.№7/26.10.2016г от адв.Даниела Георгиева Иванова за адв.Людмил Димитров Павлов
 • Предложение с вх.№8/26.10.2016г от адв.Румяна Костова за адв.Ангел Йорданов Стефанов

       На основание чл.91 ал.1 от ЗА във вр. чл.109 ал.3 от ЗА във вр. чл.102 ал.2 от ЗА във вр. чл.103 ал.2 от ЗА взе следното решение :

   І.Приема за допустими кандидатурите за Председател на АК-Русе  на следните номинирани  адвокати :

 • Ангел Йорданов Стефанов
 • Веселина Петкова Йорданова
 • Георги Недков Петров
 • Людмил Димитров Павлов
 • Рена Енчева Стефанова

   ІІ.Обръща внимание и напомня , че изборът на Председател на АК-Русе ще се проведе на 27.11.2016г от 10.00 часа до 18.00 часа  в офиса на АК-Русе , ул”Александровска ” №71 ет.3 .

    ІІІ.Указва , че евентуален допълнителен  избор (балотаж) ще се проведе на 04.12.2016г. (неделя) от 10.00 часа до 18.00 часа в офиса на АК-Русе , ул.”Александровска ” №71 ет.3 .

   ІV.Дава възможност на номинираните кандидати в срок до 10.11.2016г. (включително) да представят в офиса  на АК-Русе писмено изложение на вижданията си за управлението АК-Русе.

Текстът на настоящия протокол да бъде оповестен чрез закачане на таблото на АК-Русе и чрез публикуване на официалната електронна страница на колегията .

 

                                            ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ : /п/

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

                                                           ЧЛЕНОВЕ :        1. /п/            

                                                                                      2. /п/