Протокол на изборната комисия от 17.11.2016 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 17.11.2016г в гр.Русе в 10.30 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА    членове .

   Изборната комисия   констатира следното :

С решение от 27.10.2016г Избирателната комисия на основание чл.91 ал.1 от ЗА във вр. чл.109 ал.3 от ЗА във вр. чл.102 ал.2 от ЗА във вр. чл.103 ал.2 от ЗА е приела за допустими кандидатурите за Председател на АК-Русе  на следните номинирани  адвокати :

  • Ангел Йорданов Стефанов
  • Веселина Петкова Йорданова
  • Георги Недков Петров
  • Людмил Димитров Павлов
  • Рена Енчева Стефанова

    Към настоящият момент не са постъпили отводи от страна на номинираните кандидати. В изпълнение на разпоредбата на чл.103 ал.4 от ЗА Избирателната комисия реши:

Обявява окончателния списък на кандидатите, както следва :

  • Ангел Йорданов Стефанов
  • Веселина Петкова Йорданова
  • Георги Недков Петров
  • Людмил Димитров Павлов
  • Рена Енчева Стефанова

  На основание чл.104 от ЗА  да бъдат изготвени бюлетини , които да съдържат трите имена на кандидатите , както и техния юридически и адвокатски стаж.

Текстът на настоящия протокол да бъде оповестен чрез закачане на таблото на АК-Русе и чрез публикуване на официалната електронна страница на колегията .

 

                                            ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

                                                           ЧЛЕНОВЕ :        1. /п/

                                                                                       2./п/