Отчетен доклад на АК – Русе за 2016 год.

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д на СЪВЕТА НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ РУСЕ за периода от 01.01.2016година до 31.12.2016година