Писмо от НАП във връзка с подаване на ГДД за 2016 год.

              НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  Телефон: 0700 18 700

 

                                                                                        ДО

                                                                                    ОСИГУРИТЕЛНА КАСА        „АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ“

 

Във връзка с предстоящо деклариране на годишните данъчни и осигурителни задължения на членовете на представляваната от Вас осигурителна каса, които имат качеството на самоосигуряващи се лица през 2016 година, Ви напомняме, че осигурителната каса действа като осигурител за своите членове, както и спрямо осигурените при членовете на касата лица. Същите носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове. Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 6 съгласно приложение № 4.

Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 и 3 от същата наредба декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП:

–          от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:

а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

–         от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО – еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

Видно от гореизложеното, на осигурителните каси не е вменено задължение да подават декларация образец № 6 за своите членове, които са самоосигуряващи се лица. Следва да се има предвид, че самоосигуряващите се лица са задължени да внасят както авансови (определени с декларация образец 1), така и окончателни осигурителни вноски, които се дължат върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Невнасянето на която и да е от тях води до неизпълнение на цялото дължимо задължение за съответната календарна година.

Няма пречка членовете на осигурителна каса да упълномощят касата да подава декларация образец № 6 от тяхно име. В този случай, ако лицата извършват дейност, за която подлежат на осигуряване извън дейността, за която са членове на касата, следва да предоставят на касата достъп до данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за да бъде попълнена коректно декларация образец № 6. Необходимо е действията да бъдат съобразени със сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и декларация образец № 6.

В случай, че декларация образец № 6 не бъде подадена или е подадена със закъснение, отговорността е на самоосигуряващото се лице, а не на касата.

Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 4 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Окончателните вноски се дължат от осигурените лица  в срока на подаване на годишната данъчна декларация на основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса. За неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва за просрочие.

Обръщаме внимание, че във връзка с предстоящото деклариране на годишните данъчни и осигурителни задължения на членовете на осигурителната каса, които имат качеството на самоосигуряващи се лица през 2016 година, същите следва да подадат декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. най-късно до 2 май 2017 г. В същия срок е необходимо да бъде заплатени и дължимите социални и здравни осигурителни вноски.

Плащането към НАП може да бъде извършено по банков път, с пощенски запис или по интернет чрез предоставените от Агенцията електронни административни услуги – справка за задълженията с възможност за извършване на плащане (достъпна с е-подпис и персонален идентификационен код, издаден от НАП) и плащане на задължения към бюджета (услуга със свободен достъп). Примери за платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета и пощенски запис за плащане към бюджета са публикувани на интернет страницата на НАП www.nap.bg.

Насочваме вниманието Ви, че ако членовете на осигурителната каса, които са самоосигуряващи се лица, не покрият задълженията си за държавно обществено осигуряване или за здравноосигурителни вноски, за в бъдеще могат да загубят правата си за осигурителен стаж при пенсиониране и/или изплащане на парични обезщетения, съответно здравноосигурителните им права да бъдат прекъснати.

Очакваме от Вас да запознаете своите членове със съдържанието на настоящото писмо, за да бъдат те коректни в отношенията си с НАП.

Екипът на НАП остава на разположение за допълнителна информация, коментари и препоръки на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна и на е-мейл адрес infocenter@nra.bg.

 

ЕКИП НА НАП