Покана от ЦОА

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

       На 08.11.2019 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от група народни представители. Предлагат се изменения в осем параграфа, като основните са: в  чл. 36 от Закона за адвокатурата, касаещ  определянето на адвокатските възнаграждения;  в  чл. 106  относно провеждането на избори за органи на адвокатските колегии; в чл. 132 относно дисциплинарните нарушения  и др.

       Видно от мотивите към законопроекта, измененията в чл. 36 от ЗА са продиктувани  от Решението на Съда на Европейския съюз  от 23.11.2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 г., в което се третират въпроси, свързани с наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

       Като считаме, че предлаганите изменения пряко засягат дейността на адвокатите, Ви каним да обсъдим законопроекта на 14.12.2019 г. (събота) от 09:30 ч. в зала № 3 на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (гр. София, ул.“Цар Калоян“ № 8 ет.4). 

                                      Управителен съвет на ЦОА „Кръстю Цончев”

Линк към Законопроекта за изменени и допълнение на Закона за адвокатурата: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157217/

Линк към решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 г.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CAEE84DD6418618D53AD63405071B461?text=&docid=197044&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4131912

Линк към решението на Върховния административен съд №13062/03.10.2019 г. във връзка с отмяната на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/bc9c89751a3d05dbc225848200231ab6?OpenDocument