Отчетен доклад на председателя на АК-Русе за 2019 год.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НА СЪВЕТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ–РУСЕ,

изготвен от Председателя на АС при АК-Русе

за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

/ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 03.04.2017Г.-25.01.2019Г./

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Днес, 25.01.2020г., провеждаме Общо отчетно-изборно събрание на АК-Русе, с което се отчита изминалата една година от работата на АС /от 01.01.2019г. до 31.12.2019г./, както и следва да бъдат избрани нови органи на управление на АК-Русе: Председател, членове на АС, КС, Председател на ДС и членове на ДС, както и е следва да бъдат избрани и делегати за Отчетното събрание на Висшия адвокатски съвет.  

     Настоящият отчетен доклад включва, както периода 01.01.2019г.-31.12.2019г. и отчет за дейността на АС при АК гр.Русе за изминалата година, така и обобщен отчет за изминалия тригодишен период и предстоящото отчетно-изборно събрание, което е и своеобразен общ доклад за целия тригодишен мандат на АС при Адвокатска Колегия гр.Русе от 03.04.2017г.-25.01.2020г.

I.СЪСТАВ НА КОЛЕГИЯТА И НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

1.Към 31.12.2019 година колегията наброява 332 адвоката.

       -През 2019 година са приетиобщо 6 адвоката.

       -Отписани адвокати през 2019г. -10.

       -Починали – 1 адв.Антоанета Илиева

     2.Състав на АК Русе през мандата на настоящия АС по години, както следва:

          2017г. – 346 адвокати

          2018г. – 336 адвокати

          2019г. – 337 адвокати

          2020г. – 332 адвокати

     3.През 2020г. АС на колегията работи в състав от 9 редовни члена /в т.ч. и Председателят на АС/ и 2 резервни члена, като на всички заседания е канен и Председателят на Контролния съвет – адв.Звезделина Рафаилова, както и Председателят на Дисциплинарния съд – адв.Иван Василев.

     Нашата колегия има и представител във Висшия адвокатски съвет – адв.Мария Ганева.

     В дейността си Адвокатският съвет се е ръководил и е спазвал Закона за адвокатурата, наредбите към него, решенията на Висшия адвокатски съвет и решенията на ОС на Колегията.

     4.Съгласно чл.88, ал.1 от ЗА, Адвокатският съвет следва да провежда своите редовни заседания един път месечно.

     Настоящият АС провеждаше в някои от месеците по две заседания като общият брой на проведените заседания за цялата 2019г. е 13.

     На тези заседания членовете на съвета са участвали активно в работата му, няма непроведено заседание поради липса на кворум. На заседанията са взели участие, както бе посочено по-горе, Председателят на КС, а така също и Председателят на Дисциплинарния съд, както и адв.Ганева като резервен член на Висшия адвокатски съвет.

     Настоящият на АС е изпълнявал всички свои задължения, поставени за решаване през 2019 година, като има и няколко висящи въпроса, които не са разрешени и за които ще стане дума по-долу в раздел, свързан с това, което не сме успели да довършим и следва да бъде приключено от новите ръководни органи.

     Съветът с действията и работата си направи необходимото да бъдат защитени  интересите на колегията и да обръща при нужда внимание на колегите относно тяхната работа, както и работата, свързана с НБПП. Смятам, че сме разрешавали в максимална степен възникналите въпроси и ясно и точно да планираме бъдещите такива, свързани с работата на колегията.

     ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД 2017-2020Г. НА МАНДАТА НА АС СА ПРОВЕДЕНИ ОБЩО 44 ЗАСЕДАНИЯ НА АС, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО-ГОДИНИ, КАКТО СЛЕДВА:

     13 заседания – 2017г.

     16 заседания – 2018г.

     13 заседания – 2019г.

     1  заседание – 2020г.

II.ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

     1.ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ БЕ В ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ И ОБЕМ НА ЧЛ.89 ОТ ЗА.

1.1.През 2019 година АС си постави следните приоритети в своята работа:

а/Нормализиране работата по служебната защита и работата с НБПП.

б/В хода на работата на АС при АК гр.Русе възникнаха сериозни проблеми със същото, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИСКАНЕТО НА БЮРОТО ЗА ПП СПИСМО С ИЗХ.№19-105-23/23.07.2019г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА §13 ОТ ПЗР НА ЗПП, В КОЕТО Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ НИ ДАВАТ 7 ДНЕВЕН СРОК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НЕЗАБАВНО КЪМ ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, а ако това не стане, да не бъдат приемани отчетите на колегите и да бъде прекратено плащането към тях.

в/В тази връзка и по повод получено писмо от Бюрото за ПП изпратихме ПО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 29.07.2019г. ОТГОВОР, КАТО УВЕДОМИХМЕ И МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО В КОЕТО ПОСОЧИХМЕ, ЧЕ: действително срокът за въвеждането на единната  информационна система на НБПП беше до 11.02.2019г. Реализирането и изпълнението по обезпечаване създаването на електронни досиета  от съответните институции бе ангажимент на НБПП /който последното не изпълни/. Към настоящия момент ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.РУСЕ, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.РУСЕ, ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ, ОКРЪЖЕН СЪД ГР.РУСЕ, РАЙОНЕН СЪД ГР.РУСЕ, РАЙОНЕН СЪД ГР.БЯЛА, СЕКТОР КАТ, ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛИЦАИ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ РПУ-ТА НЯМАТ ЕЛЕКТРОННА ВРЪЗКА ПОМЕЖДУ СИ, КАКТО И ЛИПСВА ТАКАВА С АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ.

     Освен изложеното обърнахме внимание и на факта, че към 29.07.2019г. в Адвокатска колегия гр.Русе НЕ Е ПОСТЪПИЛО НИТО ЕДНО ЕЛЕКТРОННО ДЕЛО, СЪЗДАДЕНО ОТ НБПП, КАКТО И ЧЕ ПРИ ЛИПСА НА ПЪРВОИЗТОЧНИК НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ гр.РУСЕ НЯМА КАК ДА ПРЕМИНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ.

     Към настоящия момент няма решение на въпроса за създаване на електронни досиета на делата, които да предполагат електронно отчитане пред НБПП.

     г/По повод нашето писмо до НБПП и Министъра на правосъдието бяхме изцяло подкрепени от останалите Председатели на АК в страната, които изцяло споделят нашето виждане. На този етап такова отчитане реално има само експерименталният проект във Великотърновски съдебен район.

1.2.По предложение на адв.Св.Михов, изцяло прието от АС, преди близо 2 години бе създаден програмен продукт, който следваше да позволи при справка във всеки един момент, в т.ч. и за години назад, да бъде проследявано назначаването на служебни защитници, както и на особени представители.

Чрез този продукт следваше да бъде установено при направена справка определен адвокат по колко дела е назначаван, какви хонорари е получил и по колко дела се е явявал, както и крайният сбор на получените от него суми за съответната година, както и за предходните такива.

Целта бе да има равномерно участие на всички адвокати при назначаваното им като служебни защитници.

а/Какво се установи при работа с продукта – предимства и недостатъци:

               ПРЕДИМСТВА:

Програмата предоставя обобщена информация относно служебните защити по чл. 19 от ЗПП на всеки един адвокат, вписан в НБПП от АК гр.Русе, както и обобщена информация за назначените по чл.47, ал.6 от ГПК за особени представители като обща сума;

     НЕДОСТАТЪЦИ:

-програмата НЕ МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТИТЕ, КОИТО ИМА ВСЕКИ  АДВОКАТ, НИТО ДА ГИ РАЗГРАНИЧИ ПО чл.19 от ЗПП или чл.47, ал. 6 от ГПК са;

-сумите по член 19 от ЗПП СЕ НАНАСЯТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА И ПО ТОЗИ НАЧИН НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДИ КОЙ КОЛКО ЗАЩИТИ Е ПОЛУЧИЛ И ОТЧЕЛ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА;

-програмата ПРАВИ ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ, КОЕТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И Е ПОДВЕЖДАЩО;

-на базата на това невярно процентно изчисляване, ПРОГРАМАТА ПРЕСМЯТА КОЛКО ПЪТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАН ЕДИН АДВОКАТ, КАТО ТОВА ОЩЕТЯВА АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЗАЩИТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, ПРЕДАДЕНИ КАТО ОТЧЕТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА.

-Така ТЕ ГУБЯТ ПРАВОТО СИ ЗА НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

ЗАБЕЛЕЖКА: През м.януари 2019 год., когато пристигнаха служебните бележки от НБПП за изплатените суми по адвокати, нашият служител Симона Стоянова въведе всяка една сума в  екселска таблица и от хартиения регистър. Събра всяка една сума по адвокати и същата е нанесена в екселска таблица. Тази информация е предоставена на адв.Св.Михов- член на АС при АК гр.Русе, за да може същият да я предостави на програмиста,  който направи програмата, за да я обнови. До днешна дата 16.01.2020 год. това още не се е случило. Това отчитам като пропуск на АС.

б/Извод: СЛЕДВА ДА СЕ ТЪРСИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С НОВ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ИЛИ С ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ.

1.3.По въпроса с носенето на тоги окончателно е прието предложението на АС при АК-гр.Русе за ззменение на чл.40, ал.7 от ЗА /предвиждащ, че адвокатът може/а не е задължен/ да се явява с тога/ и тази промяна е включена в новата редакция за изменение на ЗА и е внесена в НС.

1.4.Продължихме с успех и семинарната дейност и обучението на адвокатите-членове на АК-Русе и утвърждаване на гр.Русе като регионален център към Център за обучение на адвокати „Кр.Цончев“ и през 2019 година.

а/Бяха проведени осем семинара през 2019 година, които ще бъдат описани подробно по-долу.

б/Всички обяви за семинарите бяха качвани на сайта на колегията за своевременно уведомяване и записване на колегите.

     1.5.Работата с младите адвокати започна да дава необходимите резултати:

     За участие в „ДНИ НА АДВОКАТИТЕ” в СОК „КАМЧИЯ” за периода 26.09.2019г.-29.09.2019г. при проведените състезания за решаване на гражданскоправни и наказателноправни казуси по съдебни /апелативни/ райони изпратихме двама представители от младите колеги.

     Адвокат Дебора Павлова взе участие в отбора на гр.Русе, гр.В.Търново и гр.Плевен по решаване на граждански казус, като отборът зае 2-ро място.

     Адвокат Стела Стоилова взе участие в отбора на гр.Русе и гр.В.Търново по решаване на наказателноправен казус, като отборът й зае също 2-ро място.

     Двамата наши представители бяха наградени с грамоти и книги от ЦОА „Кр.Цончев”.    

Условието за участие бе адвокатите да са на възраст до 30 години, като разноските по това участие се поемат изцяло от ЦОА при Висшия адвокатски съвет.

ЗА ЦЕЛИЯ ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД НА РАБОТАТА НА АС ПРИ АК ГР.РУСЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОСОЧАТ СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ СЪБИТИЯ:

-През 2018г. гр.Русе и АК-Русе бе домакин на  Есенната национална конференция на Висшия адвокатски съвет на РБългария. Тя бе проведена на 28, 29 и 30.09.2018г. Такава конференция не бе провеждана в нашия град повече от 10 години.

     -Заради отличните резултати от конференцията и включване  на Русенска опера /от АС при АК-Русе/ в програмата на посочената конференция Висшият адвокатски съвет ДАРИ 5 000лева за Русенската опера, като сумата постъпи по сметките на Операта тази 2019г.

     -През2018г. Русенска адвокатска колегия чества и 110 години от създаването си. Събитието бе почетено с тържествено събрание на 23.11.2018г. в Зала „Европа“ на Доходното здание, където бяха връчени грамоти на всички членове на колегията, които към този момент бяха вписани като адвокати в РАК. Адвокатите от нашата колегия се събраха и за обща снимка пред Паметника на свободата на Централния площад, а вечерта бе отбелязана с тържествена вечеря в ресторант „Дунав плаза”, на която бяха поканени и присъстваха като наши гости предста-вители на РОС, РРП, РОП, Административен съд-Русе и Беленски районен съд. 

-По повод 110-годишнината и със съдействието на ВАС бе подготвена и издадена книга „Алманах Русенска адвокатура 1908-2018“. За издаването на книгата и за нейната реализация въобще получихме дарение от ВАС в размер на 9400лева.

     2.ПРИ АС РАБОТЯТ КОМИСИИ, КОИТО ДА ПОДПОМАГАТ РАБОТАТА НА АС, ПРОДЪЛЖАВАТ СВОЯТА РАБОТА В ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ СЪСТАВ, КАТО ИМ ИЗКАЗВАМ БЛАГОДАРНОСТ ЗА ЦЕЛИЯ МАНДАТ. Те са в състав, както следва:

1/Комисия за трансгранично сътрудничество с членове: адв.Малина Караджова, адв.Мария Букурова, адв.Денислав Маринов;

2/Комисия за сътрудничество с Юридическия факултет на РУ с членове – адв.Ралица Барашка, адв.Иво Гъчков, адв.Боряна Милкова, адв.Георги Недков;

3/Комисия за връзки с институциите с членове – адв. Светослав Михов, адв.Мария Батулова;

4/Комисия за работа по ЗПП – адв.Иван Дочев, адв.Ангел Стефанов, адв.Галина Димитрова, адв.Светослав Михов, адв.Валентин Вълков, адв.Иванка Янчева;

5/Комисия за унищожаване на становища по ЗПП с изтекъл давностен срок с членове – адв.Галина Димитрова, адв.Георги Недков, Симона Стоянова.

6/Комисия за работа с младите адвокати с председател адв.Мария Батулова и зам.председател адв.Стела Стоилова.

3.ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ:

3.1.БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОСЕМ СЕМИНАРА ПРЕЗ 2019Г.,КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 ГОДИНА

     -22.03.2019г. – „Доказателствено право по ГПК – писмени и гласни доказателства“ с лектор: съдия Красимир Машев от САС;

     -05.04.2019г. – „Подобрения в чужд имот по ЗС – хипотези и възможности за уреждане на взаимоотношенията между страните“ с лектор: съдия Светлана Калинова от ВКС;

     -19.04.2019г. – „Новите промени в АПК“ с лектор: проф. Димитър Костов;

     -10.05.2019г. – „Въззивно обжалване по НПК“ с лектор: съдия Валя Рушанова от ВКС;

     -07.06.2019г. – „Касационно обжалване и възобновяване по НПК“ с лектор: съдия Валя Рушанова от ВКС;

     -12.07.2019г. – „Мерки за попълване масата на несъстоятелността по Раздел Първи на Глава Четиридесет и първа от Търговския закон. Срокове, активна и пасивна легитимация, предпоставки, правни последици“ с лектор: съдия Костадинка Недкова – ВКС.

     ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

     -25.10.2019г. – „Доклад и въззивно производство по ГПК“ с лектор: съдия Красимир Машев от САС;

     -08.11.2019г.  –  „Касационно производство“ с лектор: съдия Светлана Калинова от ВКС;

     3.2.Отчита се спад в посещенията на семинарите, което не може да бъде оправдано по никакъв начин.

3.3.ОБЩО ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ ПО ГОДИНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЦЕЛИЯ МАНДАТ НА АС ПРИ АК-РУСЕ, както следва:

2017г.-5 семинара

-2018г.-9 семинара

-2019г.-8 семинара

ОБЩО ПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ 22.

     4.ДРУГИ СЪБИТИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АС ПРИ АК-РУСЕ ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД:

а/На 02.06.2018г. бе положен венец пред паметната плоча на адв.Илия Цанов – първият известен български служебен защитник, участвал в процеса по защита на Ботевите четници.

     б/На 29.09.2018г. във връзка с провежданата от АК-Русе като домакин Есенна национална конференция на Висшия адвокатски съвет в гр.Русе пред паметната плоча на адв.Илия Цанов отново бяха поднесени два венеца – от АК Русе и от Висшия адвокатски съдет.

     в/С решение на АС бе направено дарение на младите членове на Клуб „Дебати” в размер на 200лева.

     г/Правна литература – дарени от ВАС 581 броя заглавия и 10 броя джобни формати на ГПК, НПК, НК, КТ, АПК и др.

     д/По предложение на АК-Русе Висшият адвокатски съвет направи дарение на правна литература за:

-Окръжна библиотека „Любен Каравелов“-гр.Русе;

-Библиотеката на РУ „Ангел Кънчев“;

-Библиотеката на ЮФ при РУ „Ангел Кънчев“.

е/И през трите години 2017, 2018 и 2019г. бяха организирани чествания по повод 22.11. – Денят на българската адвокатура.

     5.ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ:

1.Следва да се изготви новият график за семинарната година по дати и лектори до началото на съдебната ваканция – 15.07.2020г., като темите на семинарите ще бъдат качени след окончателно съгласуване с ЦОА.

2.Предстои изготвянето на електронни отчети към НБПП след разрешаване на посочените по-горе проблеми по обезпечаване на електронната свързаност между институциите.

ІІІ.ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ СЪС СЪДИЛИЩАТА ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ОСОБЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РЕДА НА ГПК И ИСКАНИЯТА НА СЪДА, СВЪРЗАНИ С ТОВА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, РАЗМЕР, ВРЕМЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДЪЛЖИМИ СУМИ ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ.

     1.С решение на АСбе поставен за проучване и даване мнение по въпроса, свързан с възнагражденията на особените представители по реда на ГПК, за който проблем бяхме сигнализирани от адв.Петя Райкова.

     Зам.председателят на АС при АК-гр.Русе адв.Светлин Коларов като член на АС бе определен за докладчик по случая,като му бе възложено да даде становище пред АС, около което да се обединим, като вземем решение, след което да уведомим съответните съдилища.

     2.КАКЪВ БЕ ПРОБЛЕМЪТ: Стана ясно, че съдиите в РРС и РОС при назначаване на особени представители по реда на ГПК НЕ ОТЧИТАТ КОЛКО ИСКА СА ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИ В ИСКОВИТЕ МОЛБИ /примерно 2, 3 или 4/, А ПРИСЪЖДАТ НА КОЛЕГИТЕ, НАЗНАЧЕНИ КАТО ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВЪЗНАГРАЖДНИЯ САМО ЗА ЕДИН ИСК, НО НЕ ПРОПУСКАТ ДА СЪБЕРАТ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА СТРАНА.

     При направени възражения от съответния адвокат те не променят размера на възнагражденията, а сочат, че определеният им хонорар е правилен.

      3.В резултат на проверката въпросът бе поставен за разглеждане пред АС на последното му заседание от 16.01.2020г., на което заседание освен членовете на АС присъстваха, както следва: Председателят на ДС адв.Иван Василев, Председателят на КС адв.Зв.Рафаилова и адв.Петя Христова Райкова, подала сигнала с вх.№104/22.10.2019г. за извършване на проверката.

     4.Какво бе установено от АС на това заседание от доклада на адв.Светлин Коларов:

      а/В хипотезата на чл.47, ал.6 от ГПК съдът следва да назначи особен представител на съответния ответник на разноски на ищеца. Възнаграждението на особения представител се определя от съда, съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на възнаграждението може да бъде и по-малък от минималния за съответния вид работа съгласно чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от 1/2 от него.

      – Чл.36, ал.2 от Закона за адвокатурата препраща от своя страна към Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Освен конкретните норми, уреждащи начините за определяне на адвокатските възнаграждения за отделните видове работи, неразделна част от посочената Наредба №1 се явява и разпоредбата на чл.2, ал.5 от Раздел І „Общи разпоредби”, съобразно която ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪОБРАЗНО ВИДА И БРОЯ НА ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКОВЕ, ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО.

       Адв.П.Райкова е посочила в искането си два конкретни примера за нарушаване от страна на съда на горецитираните правни норми, относими към начина за определяне възнаграждението на особения представител при условията на чл.47, ал.6 от ГПК – гр.д.№8275/2018г. и гр.д.№2695/2019г. по описа на РРС, по които дела е била назначена за особен представител.

       И в двата случая се касае за определяне на адвокатско възнаграждение САМО ЗА ЕДИН ОТ ОБЩО ТРИ ПРЕДЯВЕНИ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКА ПО ВСЯКО ДЕЛО, КОЕТО Е НЕДОПУСТИМО И НЕПРАВИЛНО!

       Доколкото минималното адвокатско възнаграждение по всеки един от тези искове, съобразно Наредба №1, следва да е в размер на 300 лв. /чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №1/, то минималният размер, който би могъл да определи съда при условията на чл.47, ал.6 от ГПК, е съответно по 150 лв. за всеки отделен иск, т.е. не по-малко от 450 лв. общо за трите иска. Вместо това, на адв.П.Райкова и в двата случая са били определени адвокатско възнаграждения в размер на по 300 лв.

       б/До Адвокатския съвет при АК-Русе е постъпил и сигнал от адв.Емилия Григорова, в който се изнасят данни за незаконосъобразно определяне на възнаграждението й като особен представител по гр.д.№419/2019г. по описа на Беленския районен съд – при обективно съединени искове за делба и за възстановяване на запазена част от наследство /което означава два обективно съединени иска/ съдът е определил на особения представител хонорар в размер на 600 лв., какъвто, съобразно Наредба №1, се дължи единствено за първата фаза на делбеното производство, НО НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ВТОРИЯ ИСК.

       Налице са многобройни други аналогични случаи, включващи почти всички дела, образувани от колекторски фирми, ВиК, ТЕЦ, Енерго-про и др., по които са предявени няколко обективно съединени иска. Всички те сочат на последователно поддържана от съдиите от Гражданската колегия при Районен съд-Русе и Районен съд-гр.Бяла практика да бъде определяно адвокатско възнаграждение на особения представител по чл.47, ал.6 от ГПК САМО ЗА ЕДИН ОТ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИТЕ ИСКОВЕ.

       Безспорно е, ЧЕ ТАЗИ ПРАКТИКА Е В ПРЯКО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА, ОТ ЕДНА СТРАНА, А ОТ ДРУГА СТРАНА – ЧЕ ТЯ ПРЯКО ОЩЕТЯВА АДВОКАТИТЕ, НАЗНАЧЕНИ ЗА ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЛА.

       – Тази практика не може да бъде оправдана по никакъв начин и предвид обстоятелството, че в хипотезата на чл.47, ал.6 от ГПК особения представител се назначава „на разноски на ищеца”.

        Както правилно е посочено в искането на адв.П.Райкова, ПО ТОЗИ НАЧИН СЪДЪТ НАРУШАВА И ПРИНЦИПА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СТРАНИТЕ, КАТО ПРАКТИЧЕСКИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ИЩЕЦА НЕОСНОВАТЕЛНО, СПЕСТЯВАЙКИ МУ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪДЕБНИ РАЗХОДИ И ТО ЗА СМЕТКА НА ОСОБЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА. НЕКОРЕКТНОСТТА НА ТАКА УТВЪРДЕНАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА КОНТРАСТИРА ОЩЕ ПОВЕЧЕ НА УСЪРДИЕТО, С КОЕТО ПО СЪЩИТЕ ДЕЛА СЪДЪТ СЛЕДИ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЪЛЖИМИ СЕ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ПО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИТЕ ИСКОВЕ.

        в/С оглед на всичко гореизложено, отправеното от адв.П.Райкова искане до Адвокатския съвет при Адвокатска колегия-Русе имаме решение, взето на същата дата 16.01.2020г. и то е да уведомим писмено председателите на всички съдилища в Русенски съдебен район за спазване на нормативната уредба по този въпрос,като и Висшия адвокатски съвет и ВСС /съдийска колегия/, за да бъдат предприети съответните мерки за своевременно решаване на тези проблеми.

       5.Недопустима е и практиката на отделни съдии в РРС да се разпореждат адвокатските хонорари на особените представители ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО В СИЛА, КОЕТО Е ЛИШЕНО ОТ ВСЯКАКВА ПРАВНА ЛОГИКА И НЕ ПОЧИВА НЕ ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ МОМЕНТА ПРАВНИ НОРМИ. Бих задал въпроса, ако това се случи след 2, 3 или 5 години, означава ли това, ЧЕ ВЪПРОСНИЯТ КОЛЕГА АДВОКАТ-ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛЕДВА ДА РАБОТИ БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ,КАТО ТАКОВА МУ СЕ ДЪЛЖИ ЗА ВСЯКА ИНСТАНЦИЯ?  

       6.Не се отчита и обстоятелството ,че следва да се заплащат ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ.

IV.НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

               /ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ/

          1.Получени искания по ЗПП, както следва:

        -през 2018г. – 1 245 бр.

        -през 2019г. – 1 300 бр. или  с 55 бр. повече.

     2.Получени искания за особен представител с внесен депозит или платим от бюджета на съда, както следва:

        -през 2018г.- 453 бр.

        -през 2019г.- 524 бр. или с 71 бр. повече.

          3.Работещи по ЗПП членове на АК Русе ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА210 АДВОКАТА, А ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – 162 АДВОКАТА.

     4.Изплатените от НБПП хонорари по представените отчети на адвокатите, работещи като служебни защитници и вписани в Регистъра по ЗПП, са на обща стойност, както следва:

     197 450лв. за 2019г.

     -206 380лв. за 2018г.

     -231 500лв. за 2017г.

     Т.е. тенденцията е към намаляване на посочените по-горе суми, изплатени по посочения ред.

V.ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ

     Във връзка с предприетите от АК-Русе активни действия през 2018година събираемостта на сумите за членски внос, дължими към ВАС, значително се подобри, като дори и да има забавяне за плащането им, то е минимално като размер и срок, т.е. в рамките на допустимото.

       VІ.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА КОЛЕГИЯТА И РАЗПОЛАГАЕМИ СРЕДСТВА КЪМ МОМЕНТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД И ПО ГОДИНИ ЗА ЦЕЛИЯ МАНДАТ НА АС

     1.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ВСЯКА ГОДИНА:

 а/2017год. – в началото – 35 468.91 лв.

          – в края    – 26 652.65 лв.

б/2018год. -в началото  – 26 652.65 лв.

           -в края      – 28 580.44 лв.

в/2019год. -в началото  – 28 580.44 лв.

  към дата 15.01.2020г. – 58 690.65 лв.

/след приспадане на плащания посочени по-долу в „Забележка“/ очаквам остатък в размер – 45 000 лв.

     ЗАБЕЛЕЖКА: ОТ  СУМАТА 58 690.65ЛВ. ДЪЛЖИМ 7 391ЛВ. ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА МЕСЕЦ 12.2019 ГОД. КЪМ ВАС. В КРАЯ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019ГОД. СЕ ПОЛУЧИХА 6 387 ЛВ. ОТ НБПП, ЗА КОИТО АС СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И РЕАЛНО ТЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАТЯТ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ПРАВНА ПОМОЩ. СЛЕД РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ СУМИ В КОЛЕГИЯТА ЩЕ ОСТАНАТ 45 000 ЛВ.

     ИЗВОД: В КРАЯ НА МАНДАТА СИ ОСТАВАМЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ОТ НАЧАЛОТО И КОЛЕГИЯТА Е ФИНАНСОВО СТАБИЛНА.

     2.През лятото на последната 2019г. неясно от какво и защо бе много остро поставен въпроса за получаваните месечни възнаграждения на Председателя, Зам.председателя и Секретаря на АС при АК-Русе. Като доводите бяха едва ли не, че има опасност разходната част да е по-висока от приходната и това да доведе състояние, в което същата да бъде без необходимите средства за посрещане на съответните разходи.

     3.За прецизност следва да се отбележи, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВЪПРОСНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА АС Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ, КАКТО СЛЕДВА:

     а/С решение на АС от дата  16.01.2007г.  при АК-гр.Русе, като  заплата на Председател е била 100лв., на Зам.председател и Секретар – по 80 лв., а за участвалите в заседания членове на АС – по 20 лв. за всяко заседание.

     б/С решение на АС при АК гр.Русе от дата  18.02.2010 г. тези възнаграждения са увеличени, както следва: заплата на Председател – 200лв., на Зам.председател и Секретар – по 150лв., а за участвалите в заседание членове на АС – по 30 лв. за всяко заседание.

     в/С решение на АС от дата  13.02.2014г. ТЕЗИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ СА ОБВЪРЗАНИ С МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.Като е решено Заплата на Председател, Зам.предесдател и секретар  ДА Е РАВНА НА  ЕДНА МРЗ ,а за участвалите в заседание членове на АС – 10% ОТ МРЗ ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ.

     4.Така че тези възнаграждения НЕ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ И АС и буди недоумение факта,че точно сега преди изборите започна да се поставя този въпрос.

     5.След изготвяне на междинни счетоводни справки след предпоследното заседания на АС стана ясно, че към декември 2019г. при междинен резултат имахме около 40 000лв., а сега към настоящия момент сумата е по-голяма и от посочените 45 000лева, защото на 16.01.2020г. приехме трима адвокати, но сумите за тяхното вписване ще бъдат отнесени към 2020г. Т.е. смятам, че към 31.01.2020г.ще разполагаме с около 51 000лева.

     6.Към дата 16.01.2020г. имаме на разположение 58 690.65лв., от която сума съобразно изложеното по-горе ще бъдат направени плащания съобразно направената забележка.

     7.Не без значение е и фактът, че когато започвахме работа на 03.04.2017година, БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ, ЗА ДА ИМА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ ПО ЗНБПП И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ ПО ВРЕМЕ НА ТРИГОДИШНИЯ СИ МАНДАТ ДА НЕ БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ПО ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ РЕД.

     Идеята бе, че след като те получават месечни възнаграждения за извършваната административна работа, ДА НЕ  ПОЛУЧАВАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ТАКОВА ПО ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ РЕД И НАЧИН.

     8.В състава на създадената комисия от 6 членове на АС, която обработва постъпващите искания по реда на НБПП и назначава особените представители НЕ УЧАСТВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ И ТОВА Е ТАКА С ЦЕЛ ДА СЕ ЗАПАЗИ ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ ПРОЗРАЧНОСТ. 

     9.Следва също така да се посочи, че Председателят на АС при АК гр.Русе НЕ ПОЛЗВА ПОЛАГАЩИЯ МУ СЕ СЛУЖЕБЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И АПАРАТ И СЪЩИЯТ Е ВЪРНАТ В КОЛЕГИЯТА С ЦЕЛ СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ. НЯМА НАПРАВЕНИ И РАЗХОДИ ОТ СЪЩИЯ ЗА НОЩУВКИ В ГР.СОФИЯ /ТАКИВА НЯМА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВ.СЪВЕТ-САМО ЗА ГР.СОФИЯ/ ИЛИ КЪДЕТО И ДА БИЛО ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ОТ АК-ГР.РУСЕ

     10.По моя инициатива СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ НА АС ВСИЧКИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ ОТ 3000ЛЕВА НАГОРЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ ПО РЕДА НА НБПП И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СТАВА С РЕШЕНИЕ НА АС И ТОВА СЕ СПАЗВА. /такъв пример за хонорар от 12 000лв. за особен представител, поискан от РОС, бе решено от АС същият да се разпредели  на двама адвокати: адв.Н.Мянкова и адв.К.Бояджиев поравно – т.е. всеки от тях да получи по 6000лева/.

VІІ.ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ

     1.Да се следи въпросът, свързан с възнагражденията на особените представители, назначавани по реда на ГПК.

     2.Стои открит въпросът, свързан с отчитането на консумираната от АК вода, както и с нейното отчитане и плащане. Явно някой от останалите ползватели в сградата се е закачил към нашите тръби и ползва вода. Това бе установено чрез спиране на водата към колегията /когато има такова спиране разходите намаляват/, но това създава проблеми за нормалното ползване на сервизните помещения.

     3.Губим средства за колегията и подценявайки възможността, която ни предоставя Висшият адвокатски съвет, изразяваща се в следното – при своевременно отчитане на вноската ни към Висшия адвокатски съвет на 100% имаме право да получим на всеки 20лв.- 2лв. в полза на Колегията т.е.10%.

     Това са средства, от които не бива да се отказваме, но за целта трябва всички колеги своевременно да заплащат дължимите от тях вноски, за да бъдат превеждани всички те към Висшия адвокатски съвет и така да бъде реализирана тази възможност.

               VІІІ.ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

     1.За нуждите на колегията са закупени 20бр.столове за  увеличаване на седящите места в залата на АК.

     2.За подобряване на условията за съхранение на документация и архивни документи в АК-Русе са изработени, монтирани и заплатени допълнителни шкафове в залата за конференции и в библиотеката.

     3.Горното е извършено в тригодишния мандат на АС, като към настоящия момент материалната база е в отлично състояние.

     4.Има нужда от нов климатик и монитори.

ІХ.ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

     1.Работата на АС, представляваща разглеждането на жалби и сигнали срещу адвокати, е съобразена и извършена в определените законови срокове.

     За проведените дисциплинарни производства като брой,краен резултат и обем извършена работа в т.ч. и разгледани от  Дисциплинарния съд при ВАС, ще бъдат съобщени данни от доклада на Председателя на Дисциплинарния съд на РАК адв.Иван Василев.

     2.По отношение на финансовото състояние следва да се отбележи, че колегията е изключително стабилна финансово. Няма задължения и разполага с текущи средства за покриване на месечните разходи, както и разполага със суми по сметки, които не са харчени.

     3.По финансовите въпроси ще бъде представен отделен доклад от Председателя на КС при АК-Русе адв.Звезделина Рафаилова.

     Благодаря Ви за вниманието.

     20.01.2019г.        Председател на АС при АК-Русе:

     гр.РУСЕ  

                                           /адв.Людмил Павлов/