Дневен ред за заседание на АС – Русе – 15.04.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 15.04.2021г.:

  1. Клетва;
  2. Молби от адвокати, Заявление за вписване на адвокат;
  3. Входяща кореспонденция от ВАС, АК – Велико Търново и АК- Благоевград;
  4. Входяща кореспонденция от Арбитражен съд при БТПП, от Ректора на РУ „Ангел Кънчев”
  5. Дисциплинарни преписки;
  6. Разни.

12.04.2021г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: