Решения на АС от 22.04.2021 год.

ПРОТОКОЛ №9

            На 22.04.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет за 2020г.;
 2. Финансов отчет за 2020г. и проекто-бюджет за 2021г.;
 3. Разни;

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Светослав Михов       

На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе, адв.Пламен Георгиев – Председател на Контролен съвет при Адвокатска колегия Русе и адв.Люсиена Владова – член на Контролен съвет.

В 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

             Председателят адв.Ангел Стефанов представи на съвета  изготвения  отчет за дейността на Адвокатския съвет през изтеклата 2020г.

              След изслушване на така изготвеният отчет за дейността на АС Русе за 2020г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

               Одобрява така изготвения отчет на адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2020г.

               Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание , което ще се проведе на  24-25.04.2021г. в конферентната зала на колегията .

               Указва на административният секретар отчета да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание на колегията.

          ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

                      1.Адв.Звзделина Рафаилова- секретар на АС при АК Русе  представи на съвета  изготвения  финансов отчет  на Адвокатския съвет за изтеклата 2020г.

                       След изслушване на така представения финансов отчет и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

                       РЕШИ :

                       Одобрява така изготвения финансов отчет на Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2020г.

                       Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание на колегията, което ще се проведе  на  24-25.04.2021г. в конферентната зала.

                        Указва на административният секретар финансовия отчет да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание.

                     2.Адв.Звзделина Рафаилова- секретар на АС при АК Русе  представи на съвета  изготвения  проект за  бюджет  на Адвокатския съвет за 2021г. изготвен в приходната му част на база същата месечна вноска – 20лв.

Адв.Пламен Георгиев: Възразявам! Не следва да се изключва от приходната и разходната част вноските, които събираме за ВАС. Те минават транзитно през сметката на колегията, но следва да оставят следа в нашето счетоводство.

Адв.Галина Димитрова : Следва да се изчислят и да се добавят в приходната и разходна част на нашият бюджет и отчет.

Адв.Пламен Георгиев: Възражението ми се свежда до това, че да не  се поставяме в неудобна ситуация, да събираме пари , а да не ги осчетоводяваме. Служителите са поставени в неудобно положение, събират пари, които не са на колегията без да ги осчетоводяват. Деликатността на ситуацията е, че следва да се заложи това перо като приход и разход в отчета и бюджета.

Адв.Ангел Стефанов: Ние сме само посредници, това не наш приход.

Адв.Светослав Михов: Г-н Георгиев е прав за формата, нашият дебат е как да ги разходваме и как да ги отразим в счетоводните документи.

Адв.Пламен Георгиев : Вземете решение да се водят задбалансово, трябва да има някаква форма на отчетност.

Адв.Светослав Михов : В приходната част да се уточнява – вноски за АС и вноски за ВАС събрани в АК Русе. Да се направи и отделно отчитане и в разходната част.

Адв.Пламен Георгиев : Нека в  наименованието на перото ДАРЕНИЯ да се добави и текст и ПОМОЩИ ЗА АДВОКАТИ, защото на практика от там се разходват средства за новородени деца на колеги, както и помощи за адвокати изпаднали в затруднено положение.

Адв.Мария Букурова : Трябва да водим преговори с ЛАКОРДА да закупим  модула СВЪРЗАНИ ИНСТАНЦИИ.

Адв.Светослав Михов : Това е доста практичен , удобен  и полезен модул, който ще е от полза на всички колеги.Трябва след проучване на оферта от страна на Лакорда да вземем решение.

                   След разисквания и корекции в разходната част на проекта за бюджет за 2021г ,

Гласували   ЗА—9 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

                РЕШИ :

                 Приема уточненият проект за  бюджет на АС за 2021г.

                Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание на колегията, което ще се проведе  на  24-25.04.2021г.

               Указва на административният секретар изготвения  проект за  бюджет  на Адвокатския съвет за 2021 да бъде обявен на сайта на колегията в деня преди Общото отчетно събрание.

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпило писмо на електронната поща относно покана на Европейската комисия за финансиране по проекти на тема”Електронно правосъдие”. В предложението се отправя покана до АК Русе да се включи в трансграничен портал. Председателят , счита, че това е едно бъдещо несигурно събитие и предлага обсъждането и участието в такива проекти да се обсъждат в бъдеще.

Адв.Светослав Михов : Нека тази комисия се договори директно с ВАС.

         Председателят предлага така докладваната и обсъдена покана на този етап да бъде приета от АС Русе само за сведение.

            2.Председателят докладва за сведение постъпило писмо от Енерго про за преминаване на всички абонати на сводния пазар на електроенергия. Предлага да се възложи на адв.Елеонора Караиванова да проучи реда, начина на отчитане, както и  доставчиците на свободния пазар на електроенергия.

                   След съвещание

              Съветът

                РЕШИ :

Да се възложи на адв.Елеонора Караиванова да проучи реда и начина за получаване на електроенергия от свободния пазар. Адв.Караиванова да докладва становище на следващият адвокатски съвет.

                3.Председателят докладва, че на 16.04 група адвокати подадоха в канцеларията на Адвокатска колегия относно предприемане на действия от страна на АК Русе за намаляване на въведените противоепидемични мерки в Съдебната палата Русе  по отношение на адвокати.  На 20.04.2021г е депозирана молба от адв.Мартин Петров със идентично съдържание.

  Адв.Елеонора Караиванова: Дори да се доберем до сградата, канцелариите са затворени. Имаме доста ограничено време да се запознаем с делата, някой от тях са доста обемни и не стига времето, а освен това в канцеларията се допускат само по двама било то граждани или адвокати. Прекарваме така ограниченото си време в чакане пред канцеларията.

  Адв.Пламен Георгиев: Адвокатите отдавна приемат граждани във времевият диапазон от 16-18часа т.е съвпада с графика на съда.

  Адв.Мария Букурова: За сведение Апелативен съд Варна нямат ограничение, единствено от 12ч. до 14часа е затворен за дезинфекция.

  Адв.Люсиена Владова :Да се осигури на адвокатите предимство пред канцелариите на съда .

Адв.Светослав Михов : Нека изготвим искане до Административните ръководители  на Административен съд Русе, Окръжен съд Русе  и Районен съд, с което да поискаме промяна на часовия диапазон и възможност на адвокатите да се запознават с делата си.

Адв.Мария Букурова : Да добавим в искането и стая за четене , делата са обемни , а времето ограничено.

Адв.Ангел Стефанов: Предлагам да възложим на екип от колеги да осъществи необходимата комуникация с административните ръководителите на съответните съдилища и да изготви становище с писмено формулиране на исканията.

Адв.Люсиена Владова:  Да не чакаме с граждани, да се върне нормалното посещение на адвокати, за да можем да си вършим работата.

Адв.Светослав Михов : Никой адвокат не ходи в съда без да има необходимост.На входа за граждани не може да се различи, кой е колега и кой е гражданин.

Адв.Пламен Георгиев:Искането следва да е изходящо от Адвокатският съвет.

Адв.Иван Василев: Да се вземе решение екип от колеги да формулира и изготви искането до административните ръководители на РРС, РОС и Административен съд Русе и да го представи на следващия съвет. Предлагам екипа да се състои от трима колеги- адв.Светослав Михов, адв.Мария Букурова и адв.Андрей Желязков.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                        ПРОТИВ – няма

                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът  взе

РЕШЕНИЕ

I.Да се формира екип  от колеги в състав:

1.адв.Светослав Михов

2. адв.Мария Букурова

3. адв.Андрей Желязков.

II.ВЪЗЛАГА на  екипа  да осъществи необходимата комуникация с административните ръководителите на съответните съдилища и да изготви становище включително с писмено формулиране на исканията до административните ръководители на РРС, РОС и Административен съд Русе и да го представи на следващия съвет за одобрение.

   3.Председателят докладва за сведение заповедта на Министъра на здравеопазването с изх.№РД-01-240/16.04.2021г.и отговор на запитване от Председателя на САК с изх.№92-118/20.04.2021г. относно реда и начина за провеждане на Общите събрания на адвокатските колегии в страната обявени за 24 и 25.04.2021г.

4.Председателят докладва постъпила оферта от фирма Корона ПМП ЕООД  в отговор на наше запитване за изработка на 4 бр. шкафове необходими в помещението, където ще се обработват досиета на адвокатите съгласно новите изисквания по Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети. Предложената цена за изработка, транспорт и монтаж  на 4 бр. шкафове е 570 лв. Председателят предлага на съвета да одобри така предложената цена за изработка на 4 бр. шкафове.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                        ПРОТИВ – няма

                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът  взе РЕШЕНИЕ

ОДОБРЯВА така предложената цена от 570 лв. за изработка, транспорт и монтаж на 4 бр. шкафове и възлага на административния секретар да изготви договор за изработка, който да се сключи с Корона ПМП ЕООД .

      5.Председателят докладва постъпили оферти  от фирма СТЕМО с вх.№30/05.02.2021г. и фирма ГТ-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД с вх.№47/19.02.2021г. за доставка на офис техника, а именно 2 бр. компютърна конфигурация, 2 бр. монитори и 1 бр. скенер.

След като членовете на съвета разгледаха така предложените от двете фирми и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                        ПРОТИВ – няма

                  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2- поради липса на компетентност

Съветът  взе РЕШЕНИЕ

ОДОБРЯВА офертата предложена от ГТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД за закупуване на офис техника- 2 бр. компютърна конфигурация, 2 бр. монитори и 1 бр. скенер.

Адв.Светлин Коларов : Предлагам фирмата, която избрахме за доставчик на офис техниката да даде оценка за остатъчната стойност на старата офис техника.

Адв.Светослав Михов : В колегията има регистрирани около двадесетина колеги с докторски степени, колеги с голяма практика, колеги със статии в правни издания предлагам те да почнат да произвеждат материали за русенските медии. Журналистите в русенските издания понякога изопачават истината и би следвало по дела с обществен интерес Адвокатската колегия да излиза с някакво становище. Основното в идеята ми е да започне да се появява понятието „АДВОКАТ” в медийното пространство.

Адв.Мария Букурова : Дали това ще обърне обществената нагласа, дали няма да доведе до отрицателен ефект.Това  е „ нож с две остриета”.

Адв.Светослав Михов: Ние липсваме в медиите.

Адв.Светлин Коларов: Предлагам да обмислим предложението, да говорим с колегите.

Адв.Ангел Стефанов: Предлагам по-елегантна форма- Ден на отворените врати в адвокатурата, но не само на празника на адвокатурата.

Адв.Мария Букурова: Колегата предлага по този начин да издигнем престижа на професията.

Адв.Светослав Михов : Ние липсваме в медийното пространство.

Адв.Светлин Коларов: Отново предлагам да помислим и разговаряме с колегите и едва след това да излезем със становище.

          Разискването по тази тема за следващи заседания на Адвокатският съвет като одобрява предложението за консултация  с повече адвокати членове на колегията.

                 Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                      Членове: /п/