Съобщение за предаване на отчети към НБПП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Групата, работеща по правната помощ към АС при АК-Русе уведомява всички адвокати, че следва да предадат в канцеларията на АК-Русе готовите си отчети най-късно до 03.12.2021год. с оглед своевременното им обработване и изпращане на НБПП и получаване на дължимите от тях хонорари до края на 2021 год.

        Получените след тази дата отчети ще бъдат изпратени на НБПП през м. Януари 2022 год. и дължимите хонорари ще бъдат получени през м. Февруари 2022 год.