Протокол на АС от 25.11.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 26

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес,25.11.2021г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое извънредно заседание .

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Изготвяне на покана  за публикуване в ДВ на основание чл. 81 ал.2 от ЗА за свикване на Общото годишно отчетно събрание на АК Русе;
 2. Избор на  състав на избирателна комисия за провеждане на избор за делегати, които да участват на Общото събрание на адвокатите в страната;

    На заседанието присъстваха следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Галина Димитрова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов

           На заседанието присъстваха следните членове на Контролния съвет при АК Русе  :

– адв.Пламен Георгиев- Председател  

-адв.Елвира Минчева

-адв.Галина Механджиева- с  конферентна връзка

           На заседанието присъстваха  и следните членове на Дисциплинарен съд при АК Русе  :

 -адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарен съд Русе

-адв.Десислава Калинова –Роева

-адв.Светла Костадинова

-адв.Петя Райкова

-адв.Емилия Григорова

-адв.Румяна Костова

Предвид наличието на необходимия за провеждането му кворум, общото заседание на АС, КС и ДС се счита за редовно.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

                   ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          Председателят на АС Русе- адв.Ангел Стефанов запозна присъстващите членове на АС,КС и ДС при АК Русе с текста на изготвената за публикуване  в ДВ покана, за провеждане на годишното отчетно събрание на адвокатите-членове на Адвокатска колегия Русе, а именно :

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  29,30 Януари 2022г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2021г.
 2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2021г.
 3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2021г.
 4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2022г. финансова година.
 5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.
 6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове.

                                                                                Председател на АС :/п/

                                                                                      Секретар на АС :/п/

       Адв.Светослав Михов: Колеги, поканата следва да е съобразена със Заповедта на Министъра на здравеопазването за удължаване на епидемичната обстановка в страната. Предлагам  да се добави текст, от който да става ясно, че ще се съобразим с реда и условията за провеждане на такива масови мероприятия в условия на пандемия.

Пристъпи се към гласуване.

Председателят адв.Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен , моля да гласува.

След проведено  гласуване от имащите право на глас членове на АС, КС И ДС при АК-РУСЕ

Гласували -18.

„ЗА”-18

”ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-няма

 СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

ДА СЕ ИЗПРАТИ ПОКАНАТА ЗА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЛЕГИЯ РУСЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК СЪС СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ:

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  29,30 Януари 2022г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2021г.
 2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2021г.
 3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2021г.
 4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2022г. финансова година.
 5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната.
 6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове и същото ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки срещу Ковид 19.

                                                                                Председател на АС :/П/

                                                                                      Секретар на АС :/П/

                     ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                Председателят на АС Русе- адв.Ангел Стефанов направи следното предложение за председател и членове /основни и резервни/ на Избирателната комисия на основание чл.101 от Закона за адвокатурата, а именно:

                1.Димитър Иванов Роев –  за Председател на Избирателната комисия.

                2.Кирил Димитров Терзиев – за редовен член  на Избирателната комисия.

                3.Борислав Венелинов Жечев – за редовен член  на Избирателната комисия.

                4.Иван Дойчинов Дойнов –  за резервен член  на Избирателната комисия.

                5.Албена Филипова Енчева – за резервен член  на Избирателната комисия.

                6.Димитър Неделчев Костадинов – за резервен член  на Избирателната комисия.

Адв.Мария Букурова :

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО  ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС, КС И ДС ПРИ АК-РУСЕ, СЕ ОТЧЕТОХА СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

                1.Димитър Иванов Роев – за Председател на Избирателната комисия:                

 18 гласа – „ЗА”.

                2.Кирил Димитров Терзиев – за редовен член  на Избирателната комисия:                 18 гласа – „ЗА”.

                3.Борислав Венелинов Жечев – за редовен член на Избирателната: комисия –

18 гласа – „ЗА”.

                4.Иван Дойчинов Дойнов – за резервен член  на Избирателната комисия:                 18 гласа – „ЗА”.

                5.Албена Филипова Енчева–за резервен член  на Избирателната комисия:

 18 гласа – „ЗА”.

                6.Димитър Неделчев Костадинов – за резервен член на Избирателната комисия: 18 гласа – „ЗА”.

         НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.101, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ 2022Г., АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ И ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ СЪД ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ ПРИЕХА СЛЕДНОТО СВОЕ РЕШЕНИЕ :

          1.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.101, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА ИЗБИРАТ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ 2022Г., В СЪСТАВ, КАКТО СЛЕДВА :

                1.ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –  ПРЕДСЕДАТЕЛ      

                2.КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ – РЕДОВЕН ЧЛЕН           

                3.БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ   – РЕДОВЕН ЧЛЕН  

                4.ИВАН ДОЙЧИНОВ ДОЙНОВ – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН       

                5.АЛБЕНА ФИЛИПОВА ЕНЧЕВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН    

                6.ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ КОСТАДИНОВ – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН

             След изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС:  …………………………….

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС : ……………………………..

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС: ……………………………..

                                                     ЧЛЕНОВЕ НА АС : 1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                                                        3…………………………..

                                                                                        4…………………………..

                                                                                        5…………………………..

                                                                                        6…………………………..

                                                                                        7…………………………..

                                                     ЧЛЕНОВЕ НА КС:  1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                    ЧЛЕНОВЕ НА ДС:   1…………………………..

                                                                                        2…………………………..

                                                                                        3…………………………..

                                                                                        4…………………………..

                                                                                        5…………………………..