Протокол на АС от 07.01.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 1

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  при

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГРАД  РУСЕ

                  Днес, 07.01.2022 г., в град Русе от 13.30 часа, Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание.

                  Заседанието протече при следния дневен ред :

 1. Клетва на новоприет адвокат;
 2. Заявление за прекратяване на адвокатско дружество;
 3. Входяща кореспонденция от НБПП;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Разни.

На заседанието присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова-Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иванка Янчева- резервен член
 • адв.Филип Матев – резервен член

       На заседанието присъства- адв.Мария Ганева-резервен член на Висш адвокатски съвет и адв.Красимира Кьорангелова-Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

        В 13.30 ч. Председателят на Адвокатския съвет –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Т. И. Г. като адвокат и  на основание чл.6 ал.2 от ЗА, същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва.  Председателят предложи да се  пристъпи към гласуване.

Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №1

            Вписва Т. И. Г. с ЕГН ……… като адвокат и същия на основание чл.9, ал.2 от Закона за адвокатурата положи клетва.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР  Т.И.Г. като адвокат.

                     ПО ТОЧКА ВТОРА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

       1.Постъпило е  Заявление  с вх.№247/2021г. от адв.Л. С. С. с искане за ЗАЛИЧАВАНЕ на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Д.,С.,Т.” от Единния регистър на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.  Към заявлението адв.С. е приложил – декларация за истинност и Решение №…../15.12.2021г. на Окръжен съд- Русе, с което ВПИСВА в Регистъра на адвокатските дружества-партиден том №…, том …, стр….. ЗАЛИЧАВАНЕ на   АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Д., С.,Т.”

      В заявлението и приложените документи към него липсват данни дали са изпълнени изискванията на разпоредбата на чл.75 ал.7 от ЗА – „Решението за заличаване от регистъра се обнародва в „Държавен вестник”.

            Заявлението е подадено от Административния секретар АК-Русе с  вх. Рег.№2022.01.05-R-RUAK00045 в ЕАР. Образецът, към който са приложени документите е Прекратяване на адвокатско дружество и обявяването му в ликвидация. За докладчик е определен адвокат Звезделина Рафаилова. Тъй като ЕАР не позволява да бъде отразено в заявлението заличаване на АД,   Адвокатският съвет възлага на адв. Звезделина Рафаилова  да извърши проверка и да докладва на следващото заседание на адвокатския съвет, какъв е реда за отразяване на това обстоятелство, както и  дали заличаването на  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Д., С.,Т.” е обнародвано в Държавен вестник, след което с решение на АС при АК Русе, промените ще бъдат отразени в Единния регистър на адвокатските дружества.

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Постъпило е писмо от НБПП с изх.№21-122-268/22.12.2021г., с което са  изпратени до АК Русе 80 бр. информационни брошури за гражданите, които желаят да ползват правна помощ. С указание на НБПП, същите  следва да бъдат предоставени на съдилищата от Русенски съдебен район.

Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

РЕШЕНИЕ №2

                    Указва на административния секретар към информационните брошури  да изготви придружителни писма, до съответните съдилища от Русенски съдебен район, ведно с приложено копие от писмото на НБПП, като изпрати по 20 бр. съответно от тях, на  Окръжен съд-гр.Русе, Административен съд-гр.Русе, Районен съд- гр.Русе и Районен съд –гр.Бяла.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма дисциплинарни преписки

ПО ТОЧКА ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Постъпила е молба с вх.№3/05.01.2022г. от адв.М. Д.  за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си.

Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание се пристъпи се към гласуване.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                ПРОТИВ – няма

                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното  

РЕШЕНИЕ №3

Да се отрази промяната в адреса на адвокатската кантора на адв.М. Д. в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

           2.Председателят докладва писмо от ВАС, постъпило на електронната поща, с което уведомява адвокатските колегии в страната, че на заседанието си на 13.01.2022 г. ще  бъдат разгледани оферти от застрахователни компании за застраховка „Професионална отговорност“ на адвоката и след обсъждането им, ще  вземе решение,  дали да бъде сключена или съответно – не- групова застраховка  по чл.50 от ЗА.

Адв.Галина Димитрова: Застраховките на голям брой от  членове на АК-Русе  изтичат през месец януари и месец февруари. В случай, че ВАС вземе такова решение ще възникне проблем с бързината по изготвяне на списъци и попълване на заявленията до съответния застраховател, от адвокатите. Адвокатският съвет е получил оферти от ДЗИ, Евроинс и Армеец.

Адв.Мария Ганева: Колеги, на 13.01.2022 г. ще участвам в заседанието на ВАС и  при първа възможност ще ви информирам за взетото решение от ВАС, за да може вие да организирате бързо обработката на документите.

    Адвокатският съвет взе следното решение,  в случай, че ВАС постигне споразумение, със съответен застраховател, за сключване на застрахователен договор „Професионална отговорност“ за всички адвокати в страната, ще свика свое извънредно заседание за привеждане в изпълнение  на постигнатите договорености.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа

Решенията на адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/П/

                                                                        Зам.председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/