Протокол на избирателната комисия от 27.01.2022 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 26.01.2022г в гр.Русе в 13.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ   членове .

Избирателната комисия констатира следното :

 • Със свое решение от 17.01.2022г. на основание чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия е приела за допустими и е утвърдила следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 2627.02.2022г., а именно :
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова
 • Адв.Елка Николова Дочева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Филип Люлинов Матев
 • Иванка Дончева Янчева
 • Биляна Крумова Симеонова
 • Ирина Богданова Александрова
 • Илиян Василев Илиев
 • Миглена Маринова Ангелова
 • Светослав Стефанов Михов

   Това решение на избирателната комисия е обективирано в протокол и на 17.01.2022г. е оповестено чрез поставяне на протокола на таблото за съобщения на колегията и чрез обявяване на електронната страница на колегията. Тридневният срок за обжалване на решението на основание чл.103 ал.2 изр. 2 от ЗА е изтекъл на 20.01.2022г. Жалби не са подадени, поради което решението е влязло в сила. Имайки предвид изложеното, избирателната комисия утвърждава списък на кандидатите за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 2627.02.2022г. както следва  :

 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова
 • Адв.Елка Николова Дочева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Филип Люлинов Матев
 • Иванка Дончева Янчева
 • Биляна Крумова Симеонова
 • Ирина Богданова Александрова
 • Илиян Василев Илиев
 • Миглена Маринова Ангелова
 • Светослав Стефанов Михов

          Да бъдат отпечатани 50 бр. бюлетини , на които да бъдат изписани трите имена на кандидатите, както и техният юридически и адвокатски стаж. В текста на бюлетината да бъде упоменато, че при гласуване следва да  останат незачеркнати най-много девет имена на кандидатите.

          При висока избирателна активност избирателната комисия има готовност да осигури отпечатването на допълнителни бюлетини.

          Избирателната комисия обръща внимание, че по т.Разни от дневния ред Общото събрание на основание чл.106 ал.1 от ЗА следва да избере предварително двама членове на колегията, неангажирани в изборния процес, които да участват при запечатването и разпечатването на избирателната кутия. Препоръчително е да бъдат избрани и двама резервни членове за посочената функция.

Избирателната комисия обръща внимание, че съгл. разпоредбата на чл.49 ал.2 от ЗА адвокат от Адвокатска колегия –Русе , който не е заплатил дължимите вноски към АС и ВАС за месеца, предхождащ  избора / т.е. м.Декември 2021г. / , няма право да участва в избора .

Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                          Председател :

                                                 Членове :