Протокол на АС от 21.07.2022 год.

ПРОТОКОЛ № 14

                  На 21.07.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Разпределение на постъпилата сума по чл.19 от ЗПП за второто  тримесечие на 2022г.;
 2. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Златан Златанов

            адв.Иванка Янчева- резервен член

       При наличието на кворум -присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и един резервен в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                          1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва писмо с вх.№166/18.07.22г. от НБПП за сумата от ……….. лв., представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за второто тримесечие на 2022г.

         Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на  сумата в размер на ………. лв., както следва :

 1. 30%     – в размер на ………. лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%  -в размер на ………. лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-З. С. З.                                                                      ………. лв.

-И. В. В.                                                                      …..…. лв.

-С. И. К.                                                                    ……….. лв.

 1. 40% – в размер на ……… лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за първото  второ тримесечие на 2022 г.                    ……….. лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И.  Т.Д.                                                                           …….. лв.

                        С. С. С.                                                                          …….. лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на ……….. лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – ……. лв. и  ……… лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                 Адвокатският съвет единодушно взе следното

                           РЕШЕНИЕ № 61

                      ПРИЕМА така направеното разпределение на постъпилата сума за второто тримесечие на 2022г.  по чл.19 от ЗПП.

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

       1.Адв. Ангел Стефанов докладва  писмо с вх.№165/14.07.2022 г. от  Министерство на правосъдието на Република България  ведно с копие на преписка с вх.№94-Г-129/04.07.2022г. Преписка с вх.№94-Г-129/04.07.2022г. по описа на Министерство на правосъдието е относно възражение на г-н Г. Й. М. срещу действия на адв.В. В.

Адв.Мария Букурова: Колеги, считам че оплакванията посочени във възражението са извън нашата компетентност.

Адв.Иванка Янчева: Колеги, считам че в преписката няма данни за извършено дисциплинарно нарушение.

Адв.Ангел Стефанов: Колеги, изложеното във възражението на г-н Г. Й. М. касае приложението на чл.38 от ЗА, което  е от компетентността на решаващия съд предвид разпоредбите на ГПК. Изложеното във възражението не е в правомощията на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да оставим без уважение Възражение от Г. Й. М. приложено към писмо с вх.№165/14.07.2022г., съдържащо преписка с вх.№94-Г-129/04.07.2022г. по описа на Министерство на правосъдието, тъй като изложените факти в него са извън компетентността на Адвокатски съвет при АК Русе, моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                             РЕШЕНИЕ №62:

       ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Възражение от Г. Й. М. приложено към писмо с вх.№165/14.07.2022г., съдържащо преписка с вх.№94-Г-129/04.07.2022г. по описа на Министерство на правосъдието, тъй като изложените факти в него са извън компетентността на Адвокатски съвет при АК Русе.

            Адв.Светослав Михов влезе в залата в 14.00часа.

            2.Председателят – адв. Ангел Стефанов докладва   Разпореждане №263/29.06.2022г. на съдия К. Г. от Окръжен съд гр.Габрово –II състав в едно с решението на Адвокатски съвет при АК Русе от 07.07.2022г. за оповестяване на сайта на колегията съобщение, че който желае да предостави правна помощ на лицето Д. К. Ц. по ВЧГД №…./2022г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово, II-ри състав с възнаграждение платимо от бюджета на Окръжен съд гр.Габрово, следва да депозира писмено съгласие в деловодството на АК Русе.

      Адв.Стефанов докладва, че до момента няма постъпило писмено заявление на адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ, който желае  да осъществи правна помощ на лицето Д. К. Ц. по ВЧГД№…/2022г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово , II-ри състав.

   Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да уведомим Окръжен съд гр.Габрово –II състав, че няма адвокати от АК Русе, които да са  изразили своето писмено съгласие да окажат правна помощ на  лицето Д. К. Ц. по ВЧГД №…./2022г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово , II-ри състав.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                       Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                 Адвокатският съвет единодушно взе следното

                         РЕШЕНИЕ№63

Възлага на административния  секретар при АК Русе да изготви писмо до Окръжен съд гр.Габрово –II състав, с което да се уведоми съдия К. Г., че както в дадения срок, така и до настоящия момент, адвокат вписан в Националния регистър за правна помощ не е заявил желание да представлява лицето Д. К. Ц. по ВЧГД №…./2022г. по описа на Окръжен съд гр.Габрово, II-ри състав. Към писмото да бъдат приложени препис-извлечение от протоколи от 07.07.2022г и 21.07.2022г от редовни заседания на АС Русе, както и копие на обявлението.

      3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№169/21.07.2022 г. от  Национално бюро за прана помощ относно  предстоящо обучение на адвокати, вписани в НРПП, които желаят електронно да отчитат предоставената правна помощ.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№169/21.07.2022 г. от  Национално бюро за прана помощ относно  предстоящо обучение на адвокати, вписани в НРПП, които желаят електронно да отчитат предоставената правна помощ, като същото да бъде оповестено на сайта на колегията и изпратено на електронните им пощи, моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                             РЕШЕНИЕ№64:

           Приема за сведение писмо с  вх.№169/21.07.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ относно  предстоящо обучение на адвокати, вписани в НРПП, желаещи електронно да отчитат предоставената от тях правна помощ. Указва на административния секретар същото да бъде оповестено на сайта на колегията и изпратено на електронните им пощи, като им се укаже, че в срок до 20.08.22г. следва да подадат заявление в офиса на колегията, че желаят да подават своите отчети по електронен път чрез ЕЕСПП.

       4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение Молба с вх.№167/19.07.2022 г. от Корнелия Романова-Колеолова с искане да бъде поставена кутия за дарения в офиса на Адвокатска колегия Русе.

             Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да се постави кутията за дарения в офиса на АК Русе, чрез която да се събират средства необходими за лечение на Георги Иванов Колеолов от злокачествен мозъчен тумор, моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                             РЕШЕНИЕ№65:

          Да се постави кутията за дарения в офиса на АК Русе, чрез която да бъдат приемани дарения  за лечението на Георги Иванов Колеолов от злокачествен мозъчен тумор.

          5.Адв.Светослав Михов:Уважаеми колеги, при изпълнение на задълженията ми като дежурен член на АС Русе – работещ по ЗПП и във връзка с определяне на особени представители по постъпили  през месец Юли 2022г. искания от Районен съд гр.Русе установих, че в 14 броя от тях не се съдържат  всички изискуеми реквизити съгласно влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г., а именно : основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове. Освен това внесените депозити не са съобразени с чл. 47 ал.6 от ГПК.

       Адвокатският съвет като взе предвид доклада на адв.Светослав Михов- дежурен член на АС Русе – работещ по ЗПП, че  посочените 14 броя искания за определяне на особен представител, а именно :

 1. И.Д№20214520402067 на ДСИ Деян Денев  при РРС
 2. Гр.д.№853/2022г. по описа на XIIгр.с
 3. Гр.д.№1855/2022г. по описа на  Xгр.с
 4. Гр.д.№2156/2022г. по описа на Xгр.с
 5. Гр.д.№20224520101862/2022г. по описа на  VIIIгр.с
 6. Гр.д.№6668/2021г. по описа на Xгр.с
 7. Гр.д.№20224520103303/2022г. по описа на  VIIIгр.с
 8. Гр.д.№1949/2022г. по описа на Xгр.с
 9. Гр.д.№1987/2022г. по описа на XIIгр.с
 10. Гр.д.№1078/2022г. по описа на IVгр.с
 11. Гр.д.№1972/2022г. по описа на VIгр.с
 12. Гр.д.№6967/2022г. по описа на VIгр.с
 13. Гр.д.№20224520102439/22г. по описа на  VIIIгр.с
 14. Гр.д.№20224520101037/2022 по описа на  VIIIгр.с

не съдържат всички изискуеми реквизити: основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове съгласно влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г.,както и че внесените депозити не са съобразени с чл. 47 ал.6 от ГПК.

                 Пристъпи се към гласуване.                   

                 Гласували 9 основни членове на АС.

                      „ЗА“—9

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ № 66

        Да се изпратят уведомителни писма на съответните състави в Районен съд гр.Русе по посочените дела :

 • Изп.д. №20214520402067 на ДСИ Деян Денев  при РРС
 • Гр.д.№853/2022г. по описа на XIIгр.с
 • Гр.д.№1855/2022г. по описа на  Xгр.с
 • Гр.д.№2156/2022г. по описа на Xгр.с
 • Гр.д.№20224520101862/2022г. по описа на  VIIIгр.с
 • Гр.д.№6668/2021г. по описа на Xгр.с
 • Гр.д.№20224520103303/2022г. по описа на  VIIIгр.с
 • Гр.д.№1949/2022г. по описа на Xгр.с
 • Гр.д.№1987/2022г. по описа на XIIгр.с
 • Гр.д.№1078/2022г. по описа на IVгр.с
 • Гр.д.№1972/2022г. по описа на VIгр.с
 • Гр.д.№6967/2022г. по описа на VIгр.с
 • Гр.д.№20224520102439/22г. по описа на  VIIIгр.с
 • Гр.д.№20224520101037/2022 по описа на  VIIIгр.с

     за конкретизиране и привеждане в съответствие с  влязло в сила решение на АС Русе от 07.07.2022г., а именно: исканията и актовете за допускане на правна помощ да съдържат основанието за издаване на акта, предмета на делото, размера на предявения иск, размерите и броя на обективно съединените искове, размера на определеното адвокатско възнаграждение за всеки един от тези обективно съединени искове, както и размера на  възнаграждението по тези искове да е  съобразено с чл. 47 ал.6 от ГПК.

       При липсата на така посочените реквизити, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе не е в състояние да определи особен представител.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.00 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:/П/

                                                                        Зам.председател :/П/

                                                                                     Секретар :/П/

                                                                                     Членове:/П/