Протокол на АС от 05.01.2023 год.

ПРОТОКОЛ № 1

                  На 05.01.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1.  Заявления от адвокати за вписване в АК Русе, за промяна на обстоятелства;
 2. Входяща кореспонденция от НБПП, РОС ;
 3. Разни.

         На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв. Иванка Янчева
 •  адв.Филип Матев и адв.Иво Минков– резервни  членове

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе и адв.Галина Механджиева – член на Контролен съвет при АК Русе.

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и двама резервни, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

Адв.Ангел Стефанов: Уважаеми колеги, предлагам на адвокатският съвет да подложи на гласуване решения, с които да отмени взетите на проведеното на 16.12.2022г. редовно заседание на АС, а именно:

– Решение №125/16.12.2022г. на АС Русе, с което адв.Галина Димитрова е освободена като редовен член на АС Русе , считано от 01.01.2023г поради трайно отсъствие за повече от три месеца.

-Решение№126/16.12.2022г. на АС при АК Русе, с което на основание чл.87 ал.2 от ЗА адв.Димитрова е заместена като редовен член на АС при АК Русе с резервния член адв.Иванка Янчева, която е получила най-голям брой гласове на проведения избор на 02.02.2020г., както и на основание чл.87,ал.2, вр. с чл.86, ал.1,т.2, пр.1от ЗА адв.Иванка Янчева е заместена като резервен член на АС Русе с адв.Иво Минков, който е получил 48 гласа на проведения избор на 02.02.2020г.

И вместо тях да вземем други решения, с които да се  изпрати по компетентност на Избирателната комисия, провела избора на настоящите органи на АК Русе, извършен от Общото събрание на адвокатите от АК Русе проведен на 02.02.2020г. Заявление с вх.№244/06.12.2022г. за произнасяне.

Адв.Ангел Стефанов : Съображенията ми за това са следните :

           Изборът на адвокатския съвет и неговия председател, на контролен съвет, на дисциплинарен съд и  неговия председател се извършва от редовно общо събрание  при тайно гласуване с мнозинство  повече от половината присъстващи членове на адвокатската колегия, като съгласно чл.101, ал.1 от ЗА провеждането на избора се осъществява от избирателна комисия в съответния състав. Съгласно чл.106, ал.2 от ЗА за резултата от избора се съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати. В нега общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат;имената на избраните председател на адвокатския съвет, членове на адвокатския съвет, членове на контролния съвет, председател и членове на дисциплинарния съд, както и броят на гласовете, с които са избрани. Новоизбраните органи на адвокатската колегия встъпват в задълженията си в 7-дневен срок от датата на избора, ако решението на избирателната комисия за обявяване на резултата от избора не е обжалвано, съответно в 7-дневен срок от окончателното решение, с което жалбите не са уважени – чл.110 от ЗА. Следователно състава на органите на АК, неговата промяна , включително и освобождаване или заместване на негови членове е от компетентността на Избирателната комисия, а не на АС. Това налага взетите решения №125 и №126 от 16.12.2022г. да бъдат отменени, а Заявление с вх.№244/06.12.2022г. от адв.Галина Асенова Димитрова с искане да бъде освободена и отписана като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе, считано от 01.01.2023г. по здравословни причини, адв.Димитрова счита, че не би могла да изпълнява функциите си като редовен член на съвета за повече от три месеца. Заявлението следва да бъде изпратено по компетентност на Избирателната комисия, провела последния избор за органи на АК.

Адв.Мария Букурова: Това трябва да е решение на избирателната комисия.

         Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

                      РЕШЕНИЕ № 1

ОТМЕНЯ Решение №125/16.12.2022г. на АС Русе, с което адв.Галина Димитрова е освободена като редовен член на АС Русе , считано от 01.01.2023г поради трайно отсъствие за повече от три месеца.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

                      РЕШЕНИЕ № 2

ОТМЕНЯ  Решение№126/16.12.2022г. на АС при АК Русе, с което на основание чл.87 ал.2 от ЗА адв.Димитрова е заместена като редовен член на АС при АК Русе с резервния член адв.Иванка Янчева, която е получила най-голям брой гласове на проведения избор на 02.02.2020г., както и на основание чл.87,ал.2, вр. с чл.86, ал.1,т.2, пр.1от ЗА адв.Иванка Янчева е заместена като резервен член на АС Русе с адв.Иво Минков, който е получил 48 гласа на проведения избор на 02.02.2020г.

             ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ, ПРОВЕЛА ПОСЛЕДНИЯ ИЗБОР ЗА ОРГАНИ НА АК  РУСЕ Заявление с вх.№244/06.12.2022г. от адв.Галина Асенова Димитрова с искане да бъде освободена и отписана като редовен член на Адвокатски съвет при АК Русе, считано от 01.01.2023г. по здравословни причини, тъй като не би могла да изпълнява функциите си като редовен член на съвета за повече от три месеца.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

    1.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№1/03.01.2023г. (на хартиен носител),  от  адвокат М.Й. М. за  отписването и от АК-Русе поради преместването и в Адвокатска колегия Велико Търново. Към нея адвокат М. е приложила адвокатската си карта, препис от протокол№15/13.12.2022г от редовно заседание на Адвокатски съвет при АК Велико Търново  както и доказателство,че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 3

          ОТПИСВА от Адвокатска колегия Русе адвокат М.Й. М. поради ПРЕМЕСТВАНЕ в Адвокатска колегия Велико Търново, считано от 05.01.2023г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.                

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

    2.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№264/30.12.2022г. (на хартиен носител),  от  адвокат В. Р. Ш. за  отписването и от АК-Русе поради преместването и в Адвокатска колегия Велико Търново. Към нея адвокат Ш. е приложила адвокатската си карта, препис от протокол№15/13.12.2022г от редовно заседание на Адвокатски съвет при АК Велико Търново  както и доказателство,че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ №4

          ОТПИСВА от Адвокатска колегия Русе адвокат В. Р. Ш. поради  ПРЕМЕСТВАНЕ в Адвокатска колегия Велико Търново, считано от 05.01.2023г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет.                

             Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

            3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№7/04.01.2023г. (на хартиен носител), от адв.Д. И. М. за промяна на служебен телефон, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 5

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

       4.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№4/04.01.2023г. (на хартиен носител), от адв.С. Н. С. за добавяне на служебен телефон и номер от Регистър Булстат, както и  промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 6

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

     5.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№3/04.01.2023г. (на хартиен носител), от младши адвокат М. Д. В. за добавяне на служебен телефон и номер от Регистър Булстат, както и  промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 7

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          6.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№261/21.12.2022г. (на хартиен носител), от адв.Г. А. М. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 8

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          7.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№262/22.12.2022г. (на хартиен носител), от адв.Т. И. Б. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 7.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ № 9

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

                     8.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№2/03.01.2023 г.(на хартиен носител),  от Д. И. Н. за вписване в Адвокатска колегия Русе като   младши адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 17.11.2022 г., изд.от ОПЛ Д-р А. С. ;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 18.11.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №…./16.11.2022г. г., изд. От ЦПЗ-Русе ЕООД ;

           – Декларация за истинност ;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си ;

             -Свидетелство за съдимост №…../15.11.22 г., изд. от РРС;

             -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№……/05.07.2021г.;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№……./12.12.2019г. от РУ „Ангел Кънчев”;

             -Удостоверение №…../14.11.2022г. за успешно издържан адвокатски изпит на основание чл.8 от ЗА и Наредба №2/2004г. на ВАС.

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

             Адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

          Пристъпи се към гласуване.

           Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

                                         РЕШЕНИЕ№10:

Д. И. Н.   ЕГН …………… да бъде приет като младши адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№263/23.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ в едно с 80 бр. информационни брошури. Същите следва да бъдат предоставени на съдилищата в Русенски съдебен район.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№263/23.12.2022 г. от   Национално бюро за правна помощ ., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№263/23.12.2022 г. от   Национално бюро за правна помощ , като указва на административният секретар 80-те бр. информационни брошури да бъдат предоставени на всички съдилища в Русенски съдебен район.

      2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№259/20.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ в едно с препис-извлечение от протокол №8/02.11.2022г. за вписване на адвокати от АК Русе в Националния регистър за правна помощ.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№ .№259/20.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ в едно с препис-извлечение от протокол №8/02.11.2022г. за вписване на адвокати от АК Русе в Националния регистър за правна помощ., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№259/20.12.2022 г. от  Национално бюро за правна помощ в едно с препис-извлечение от протокол №8/02.11.2022г. за вписване на адвокати от АК Русе в Националния регистър за правна помощ.

     3.Адв. Ангел Стефанов докладва  заявление с вх.№6/04.01.2023г. от  адв.П. К. П. Същата иска да бъде добавена в списъка на особените представители по граждански и търговски спорове.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение  заявление с вх.№6/04.01.2023г. от  адв.П. К. П. и Същата  да бъде добавена в списъка на особените представители по граждански и търговски спорове., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение заявление с вх.№6/04.01.2023г. от  адв.П. К. П. Указва на административния секретар адв.П. да бъде добавена в списъка на особените представители по граждански и търговски спорове.

       4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо постъпило  с вх.№260/21.12.2022 г. Н. И. К. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С..

Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да приемем за сведение писмо с вх.№260/21.12.2022г. от Н. И. К. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С. и да посочим , че адвокатският съвет не разполага с такава информация за конкретния адвокат.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували 7 основни членове на АС.

                      „ЗА“—7

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                     РЕШЕНИЕ :

              Приема за сведение  писмо с вх.№260/21.12.2022г. от Н. И. К. относно застраховка „Професионална отговорност ” на адв.Д. С.. Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе не разполага и не може да предостави такава информация за конкретния адвокат.

5.Председателят, докладва постъпило искане от Окръжен съд гр.Русе  за определяне на особен представител по гр.д. №………/2022г. С оглед размера на внесената сума за осъществяване на представителството, съобразно чл.47, ал.6 от ГПК и с взето Решение №9/21.03.2019г. от АС, същият следва да бъде определен с  негово решение.

Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да определим двама адвокати за особени представители по гр.д. №………/2022г. по описа на Окръжен съд гр.Русе и ако няма други предложения, Моля да пристъпим към гласуване.

                       Гласували  7 от основните членове на АС.

                      „ЗА“—7;

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                                                     Съветът взе

РЕШЕНИЕ:

              Ответникът, за когото е постъпило искане на основание чл.47, ал.6 от ГПК, по гр.д№………………/2022г.. по описа на  Окръжен съд Русе, да бъде представляван от двама особени представители, адвокати, вписани в Регистъра на НБПП.

 Адв.Звезделина Рафаилова: Колеги, предлагам адв. Корнелия Добрева.

Адв.Иван Василев: Колеги, предлагам адв. Владимир Легарски.

Адв. Ангел Стефанов: Колеги, приканвам Ви да преминем към гласуване.

– 1.За адв.Корнелия Събева Добрева :

      Гласували  7:

                          „ЗА“-7 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 0 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

2.За адв.Владимир Николаев Легарски :

      Гласували  7:

                          „ЗА“-7 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ПРОТИВ“ – 0 от всички присъствали, с право на глас;

                         „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Адвокатският съвет  взе

                                                  РЕШЕНИЕ №10

            ОПРЕДЕЛЯ  за особени представители на Б. Н. А.- ответник по гр.д.№ ……./2022г.. г. по описа на РОС – адв.Корнелия Събева Добрева и адв.Владимир Николаев Легарски, като книжата да бъдат връчвани на адв. Владимир Легарски.

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.Адв.Светослав Михов докладва  преписка с вх.№ 208/12.10.2022г. по описа на АК Русе от Г. Б. М., Н. А. М. и Б. М. Е. срещу адв.М. Р.. Клиент на адв.Р. е  само Г. Б. М.. Между Н. А.М., Б. М.Е.в  и адв.М. Р. липсват регламентирани отношения адвокат – клиент, затова следва техните жалби да не бъдат разглеждани, освен това  в тези жалби са изложени аналогични твърдения съдържащи се в жалбата на Г. Б.М..

       Адвокат Р.е дала подробни обяснения. Същият е положил усилия да възпира клиента си от нарушаване на правилата в съдебна зала по гр.д№……….  Адв.Р.е действал добросъвестно и компетентно и е постигнал по делото по-висок резултат , отколкото е могло да се предполага. Адв.Р. не е допуснал нарушение по ЗА и ЕКА.

       Предвид изложеното адв.Михов счита, че няма данни за извършени дисциплинарни нарушения, поради което предлага на АС да откаже образуване на дисциплинарно производство.

           Адв.Михов: Колегата Р. добросъвестно е изпълнил задълженията си като адвокат.         

            След изслушване на становището по пр. вх. № 208/12.10.2022г. по описа на АК Русе, запознаване с приложените към преписката доказателства, направените обсъждания, които изцяло подкрепят мотивите на докладчика за отказ да се образува дисциплинарно производство и проведено гласуване

                      Гласували   ЗА отказ да се образува дисциплинарно производство—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                      Адвокатският съвет на основание чл.137 ал.5 изр.2 от Закона за адвокатурата взе

                     РЕШЕНИЕ №11:

                      ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адвокат М. Р. по постъпил сигнал от Г. Б.М. с вх. № 208/12.10.2022г. по описа на АК Русе поради липса на данни и доказателства за извършени дисциплинарни нарушения и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.  На адв.М. Р. да се върне приложената с отговора религиозна книга.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказът за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висшия адвокатски съвет.

                Възлага  на административния секретар да изпрати до жалбоподателя Г. М. и адв. М. Р. съобщение за взетото решение.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:

                                                                        Зам.председател :

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: