Протокол на АС от 20.01.2023 год.

 

ПРОТОКОЛ №2

                  На 20.01.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва;
 2. Заявления от адвокати ;
 3. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет във връзка с договор за застраховка „Професионална отговорност”;
 4. Разпределение на постъпила сума по чл.19 от ЗПП за четвъртото тримесечие на 2022г.
 5. Отчет за дейността на АС Русе за изминалата 2022г.-докладва Председателя на АС Русе;
 6. Доклад на Контролен съвет на АС Русе за 2022г;
 7. Отчет на Дисциплинарен съд при АК Русе за 2022г.;
 8. Проект за бюджет на АС при АК Русе за 2023г.;
 9. Разни.

             На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв. Иванка Янчева
 • адв.Филип Матев и адв.Иво Минков– резервни  членове

 

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе

 

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с осем основни членове и двама резервни, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           

            След изтичане на законоустановените срокове за обжалване на решението за приемане  на  Д. И. Н.  като младши  адвокат и  на основание чл.6, ал.2 от ЗА, същият следва да бъде ВПИСАН в АК Русе и да положи клетва, поради което бе поканен в залата за провеждане на заседанието и на основание чл.9 от ЗА положи клетва, в присъствието на членовете на АС и подписа клетвения лист.

            Председателят предложи, с оглед изпълнение на законоустановената процедура  да се пристъпи към гласуване и младши адвокат Николов да бъде вписан в ЕАР.

 

            Гласували 8 основни членове на АС.

                             „ЗА“—8                

                        ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното

   

           РЕШЕНИЕ №13

 

           ВПИСВА Д. И. Н. ЕГН …………като  младши адвокат.

 

            Възлага на длъжностното лице по вписванията да впише в ЕАР Д. И. Н.  като младши  адвокат.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

 1. 1. Председателят докладва:

                  Постъпила е молба с вх.№9/09.01.2023г. от младши адвокат Х. Й. М., в която същата декларира, че  е изтекъл двугодишния срок по чл.20 ал.9 от ЗА и желае да бъде вписана като адвокат в АК Русе. Административният секретар е приложил досието на младши адвокат Х. М., от което се установява, че тя е положила клетва на 07.07.2020г. и към днешна дата вече е придобила права на адвокат. Считам, че няма пречки Заявлението за вписване като адвокат да се уважи. Налице са предпоставките по  чл.20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА .

 

              След докладване, обсъждане и  гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе  

                                            РЕШЕНИЕ № 14

 

          ВПИСВА в  Регистъра на Русенска адвокатска колегия и в Единния регистър на ВАС  като адвокат Х. Й. М., считано от 20.01.2023г. на основание  чл. 20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА.

          Възлага на длъжностното лице по вписване – адм.секретар да започне процедура по издаване на адвокатска карта, да уведоми писмено адвокат Х. М. Й. и членовете на Контролния съвет за взетото решение.

                 На основание чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет  подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

 

    2.Председателят- адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№8/06.01.2023г. (на хартиен носител),  от  адвокат В. К. В. за  отписването и от АК-Русе. Към нея адвокат В. е приложила декларация, че има едно неприключило дело, което ще се поеме от адв.Л. Б., както и че  няма непогасени задължения за членски внос към АС и ВАС.

      Адвокат В. счита, че са налице всички предпоставки за отписването и от Регистъра на адвокатска колегия-Русе и Единния  регистър на Висшия адвокатски съвет. Спазени са изискванията на чл.22 ал.1 т.1 от ЗА и чл.48  от ЗА.

       

        Съобразявайки, че са налице всички изисквания на Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

         Гласували 8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

          Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното   

                      РЕШЕНИЕ № 15

           

          На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адвокат В. К.В. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 20.01.2023г.

          Възлага на длъжностното лице по вписванията –  административният секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на адвокатите, воден от Висшия адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на  адвокат В. К. В. от Регистъра на НБПП.                

 

           Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

 

ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№10/11.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката за 2023г.”

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№10/11.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката за 2023г.”, Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№10/11.01.2023 г. от  Висш адвокатски съвет относно сключване на застраховка „Професионална отговорност на адвоката за 2023г.”.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

                 1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация от НБПП за постъпила сума, представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за четвъртото тримесечие на 2022г.,  възлизаща на ………. лв.

             

         Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на ……………. лв.,   както следва :

 

 1. 30% – в размер на ……лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%- в размер на ….. лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

 

-И. В. В.                                     ….. лв.

-З. С. З.                                   …….. лв.

-С.И. К.                                 ……..лв.

           

 • 40% – в размер на ….. лв., се разпределя, по следния начин:

           

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за първото  тримесечие на 2022 г.                             300.00 лв.

                       

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

                       

                        И. Т. Д.                                        … лв.

                        С. С. С.                                      ….лв.

 

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на … лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  – 300 лв. и  … лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

 

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

           

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

 

                                        РЕШЕНИЕ :

                      ПРИЕМА, разпределението на постъпилата сума за четвъртото тримесечие на 2022г.  по чл.19 от ЗПП.

                      Председателят адв.Ангел Стефанов докладва, че в бр.102 от 2022г на Държавен вестник са направени промени в чл.19 от ЗПП –  „За осъществената дейност по администриране на правната помощ адвокатските съвети получават възнаграждение от бюджета на НБПП в размер на 20 на сто от сумата, изплатена на адвокатите от съответната адвокатска колегия за предходното тримесечие”.

                     Адв.Стефанов: Колеги, с оглед  извършената законодателна промяна в разпоредбата на чл.19 от ЗПП обнародвана в   бр.102 от 2022г на Държавен вестник и влязла в сила на 29.12.2022г., а именно -„За осъществената дейност по администриране на правната помощ адвокатските съвети получават възнаграждение от бюджета на НБПП в размер на 20 на сто от сумата, изплатена на адвокатите от съответната адвокатска колегия за предходното тримесечие” предлагам на адвокатския съвет да вземе решение да бъде издадена втора фактура на НБПП за предходното тримесечие за още 10% съобразно направената законодателна  промяна / за IV-то тримесечие на 2022г./

 

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.               

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

 

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

 

                                        РЕШЕНИЕ :

          Да бъде издадена втора фактура на НБПП за предходното тримесечие за още 10% съобразно направената законодателна  промяна в разпоредбата на чл.19 от ЗПП обнародвана в   бр.102 от 2022г на Държавен вестник и влязла в сила на 29.12.2022- / за IV-то тримесечие на 2022г./ .

 

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

            1.Председателят адв. Ангел Стефанов запозна АС с изготвения, от него отчет за дейността на Адвокатския съвет за изтеклата 2022г.

 

              След изслушване на  изготвения отчет за дейността на АС-Русе за 2022г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

                Приема  Отчета на адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2022 г.

               Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание, което ще се проведе на  28.01.2023г. в конферентната зала на колегията .

              

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД- няма представител на Контролен съвет

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

            1.Председателят на Дисциплинарен съд- адв.Красимира Кьорангелова представи на съвета  изготвения  Доклад за дейността на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия Русе за изтеклата 2022г.

 

              След изслушване на така изготвеният доклад за дейността Дисциплинарен съд при  АК Русе за 2021г. и след  проведено гласуване

   Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                Съветът

                РЕШИ :

             Приема  така изготвения Доклад на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия Русе  за изтеклата 2022 г.

 

           ПО ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        

 1.Адв. Звезделина Рафаилова- секретар на АС при АК Русе  представи на съвета  изготвения  проект за  бюджет  на Адвокатския съвет за 2022 г. изготвен в приходната му част на база месечна вноска за АК-Русе – 20лв.

 

След разисквания и корекции в разходната част, в сравнение с разходната част от предходната 2022 г., проекта за бюджет за 2023 г , бе подложен на гласуване,

Гласували   ЗА—8 –от всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

              Съветът

                РЕШИ :

                 Приема  проекта за  бюджет на АС за 2023г.

                Същият  да се докладва на Общото  отчетно събрание на колегията, което ще се проведе  на  28.01.2023г.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№12/17.01.2023 г. от  ОД на МВР  с искане да бъдат предоставени документи по жалба от М. М. М. срещу адв.П. Д. П. След извършена проверка в деловодната система се установи, че има подадена жалба от М. М. М. срещу адв.П. Д. П., като същата е приключила с отказ да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвоката.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№ №12/17.01.2023г. от  ОД на МВР и да предоставим само  препис от решението на  адвокатският съвет по преписката, Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх№12/17.01.2023 г. от  ОД на МВР  с искане да бъдат предоставени документи по жалба от М. М. М. срещу адв.П. Д. П., като указва на административния секретар да предостави заверено копие от влязлото в сила решение на адвокатският съвет с отказ да образува дисциплинарно производство.

 

        2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№14/20.01.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.К. И. Б. през 2022г.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№14/20.01.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.К. И. Б.през 2022г., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с  вх.№14/20.01.2023 г. от  ТД на НАП с искане да бъдат предоставена информация за продадените кочани на адв.К. И. Б. през 2022г., като указва на административния секретар да предостави исканата информация в указания срок.

        3.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№15/20.01.2023 г. от  Българска ИДЛО Алумни Асоциация за организиран курс по юридически английски език.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№15/20.01.2023 г. от  Българска ИДЛО Алумни Асоциация за организиран курс по юридически английски език., Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с вх.№15/20.01.2023 г. от  Българска ИДЛО Алумни Асоциация за организиран курс по юридически английски език., като указва на административния секретар информацията за курса да бъде качена на сайта на колегията.

        4.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение Определение от Административен съд- гр.Русе по адм.д№725/2021г. с вх.№13/20.01.2023 г.

 

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с  вх.№13/20.01.2023 г. от Административен съд гр.Русе, с което ни уведомяват , че адм.д№725/2021г е приключило, Моля да гласува.

                

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  8 основни членове на АС.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

 

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо с  вх.№13/20.01.2023 г. от Административен съд гр.Русе.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                  

                                                                             Председател:                                                                     

                                                                                     Секретар :

                                                                                     Членове: