Протокол на АС от 21.02.2023 год.

ПРОТОКОЛ №4

                  На 21.02.2023г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе, проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявления от адвокати за промяна на вписани обстоятелства ;
 2. Заявления от адвокати за отпускане на финансова помощ;
 3. Входяща кореспонденция;
 4. Разни.

             На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Светлин Коларов
 •  адв. Иван Василев
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв. Иванка Янчева
 •  адв.Иво Минков– резервни  членове

         На заседанието присъства адв.Красимира Кьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Русе и адв.Люсиена Владова – член  на Контролен съвет при АК Русе.

           При наличието на кворум – присъствие на  Адвокатския съвет на АК-Русе  с шест  основни членове и един резервен, в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Председателят, докладва постъпила молба с вх.№41/20.02.2023 г.(на хартиен носител),  от Й. М. Ц. за вписване в Адвокатска колегия Русе като  адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление ;

-Автобиография ;

-Медицинско удостоверение от 14.02.2023 г., изд.от ОПЛ Д-р Божидар Николов;

            -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 20.02.2023г.;

           – Медицинско удостоверение №000…/14.02.2023г., изд. От ЦПЗ-Русе ЕООД ;

       -Заповед за прекратяване на трудов договор и копия от трудови книжки и 6 бр. длъжностни характеристики;

           – Декларация за истинност ;

             -Свидетелство за съдимост №……./17.02.2023 г., изд. от РРС;

             -Удостоверение за придобита юридическа правоспособност№…../05.08.2011г.;

            – Диплом за завършено висше юридическо образование с рег.№…../……2010г. от ВСУ „Черноризец Храбър”;

                 Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

             Адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

          Пристъпи се към гласуване.

           Гласували 6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното                     

                                         РЕШЕНИЕ№24:

Й. М. Ц.   ЕГН …. да бъде приета като  адвокат в Адвокатска колегия Русе,  на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.   

         2 .Председателят докладва постъпила  молба с вх.№34/13.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.Ю. Е. Д. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №25

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

         3.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№36/15.02.2023г. (на хартиен носител), от адв.М. Н.Б. за промяна на служебен адрес, като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували 6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

                             РЕШЕНИЕ №26

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

    1.Председателят-адв.Ангел Стефанов докладва постъпила молба с вх.№37/17.02.2023г. от адв.С. Б. Б. за отпускане на еднократна финансова помощ за  раждането на второто и  дете. Към молбата адв.Б. е приложила копие от акта за раждане на детето Н. С. Б..

        Адв.Стефанов припомни на колегите си, че съгласно решение на адвокатския съвет от 18.06.2020г. на адвокати членове на Адвокатска колегия Русе се изплаща еднократна финансова помощ в размер на 300лв. за раждане на дете, след представяне на необходимите документи.

        Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  6.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното

                                                    РЕШЕНИЕ :

          Да се изплатят 300 лв. еднократна финансова помощ на  адв.С. Б. Б.  за новороденото и дете Н. С. Б. по посочената от нея банкова сметка.

ПО ТОЧКА  ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№35/15.02.2023 г. от  Адвокатска колегия Хасково относно Определение от 14.05.2021г по Д.Д.1/2021 против адв.Меглена Гунчева- Председател на АК Хасково.

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмо с вх.№35/15.02.2023 г. от  Адвокатска колегия Хасково относно Определение от 14.05.2021г по Д.Д.1/2021 против адв.Меглена Гунчева- Председател на АК Хасково., Моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

            Гласували  6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                           Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                             РЕШЕНИЕ :

           Приема за сведение писмо  с вх.№35/15.02.2023 г. от  Адвокатска колегия Хасково относно Определение от 14.05.2021г по Д.Д.1/2021 против адв.Меглена Гунчева- Председател на АК Хасково.

         2.Адв. Ангел Стефанов докладва  ИСКАНЕ за назначаване на особен представител с вх.№40/17.02.2023г. от Районен съд гр.Дряново по ГД№……./2022г. на лицето Д.С.П. С Разпореждане №……/16.02.2023г. съдия Мариета Спасова разпорежда да се изпрати искане до АК Русе и да се посочи адвокат, който е съгласен да предостави правна помощ на ищеца при условията на чл.26 ал.4 от ЗПП, като след посочване същият ще бъде определен от АК Габрово.

        Адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да публикуваме на сайта съобщение, за да разберем дали някой от колегите адвокати вписани в Регистъра за правна помощ ще даде съгласие да представлява ищеца като осъществи правна помощ.

         Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                 Съветът взе РЕШЕНИЕ :

               Възлага на административният секретар на АС Русе да оповести на сайта на колегията съобщение със следния текст :

           Във връзка с постъпило в АК Русе Разпореждане  №…../16.02.2023г. на Районен съд гр.Дряново, ви уведомяваме, че в 7-мо дневен срок, считано от датата на съобщението, адвокат от АК Русе -вписан в Националния регистър за правна помощ, който желае да предостави правна помощ на лицето Д. С. П. по ГД№…/2022г. по описа на Районен  съд гр.Дряново, с възнаграждение платимо от бюджета на Районен съд гр.Дряново следва да депозира писмено съгласие в деловодството на АК Русе. Материалите са на разположение в деловодството на Адвокатска колегия Русе.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  1.Председателят докладва Сигнал с вх.рег.№38/16.02.2023г. от Ц. Б. срещу адв.Ю. К. относно отнети документи на баща и  в Румъния. Същата е ангажирала адв.Ю.К..

Адв.Ангел Стефанов : Колеги, считам, че извън компетентността на Адвокатския съвет е да дава информация и консултация  по дела. Считам, че компетентен за това е адвоката ангажиран по съответното дело.  

 След съвещание   и след  проведено гласуване

  Гласували  6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

    Указва на административния секретар да съобщи на лицето, че извън компетентността на Адвокатския съвет е да дава информация и консултация  по дела. Компетентен за това е адвоката ангажиран по съответното дело. 

  2.Председателят докладва Жалба  с вх.рег.№39/17.02.2023г. от адв.Петя Кр.Петрова срещу действията на ЧСИ Венцислав Маринов тъй като и е бил ограничен достъпа до конкретно изпълнително дело само въз основа на качеството и на адвокат, удостоверен с адвокатска карта.

Приложени са писма от КЗЛД до Камарата на ЧСИ, както и писмо от Камарата на ЧСИ до ВАС.

След като се запозна с депозираната от адв.Петя Кр.Петрова жалба  и след  проведено гласуване

  Гласували  6 основни членове на АС.

                      „ЗА“—6

                      „ПРОТИВ“ – няма;

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет единодушно

                        РЕШИ

     Извън компетентността на съвета е да вземе становище по действията на ЧСИ Венцислав Маринов и указва на административният секретар  изпрати сигнала на адв.Петя Кр.Петрова по компетентност до Камарата на частните съдебни изпълнители за произнасяне.

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа.

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                             Председател:/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/