Назначаване на служебен защитник за АК-Плевен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                           Във връзка с постъпило в АК-Русе писмо изх.№146/29.05.2024г. на АК-Плевен във връзка с искане №9/02.01.2024 г. На Окръжен съд гр.Плевен, ви уведомяваме, че в 7 дневен срок, считано от датата на съобщението, адвокат от АК-Русе ,вписан в националния регистър за правна помощ, който желае да предостави правна помощ на лицето Ваня Начков Начков- жалбоподател по ЧНД № 908/2023г.,производство по чл. 213,ал. 4 от НПК, по описа на Окръжен съд гр.Плевен , следва да депозира писмено съгласие в деловодството на АК-Русе. Материалите са на разположение в деловодството на адвокатска колегия русе.

 

                                                                        АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ