Протокол на АС от 03.05.2022 год.

На 03.05.2022г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявления за вписване в АК Русе, Заявления от адвокати;
 2. Входяща кореспонденция от ВАС по повод извънредно заседание на ВАС на 09.05.2022г., входяща кореспонденция  от НБПП до Адвокатски съвет Русе;
 3. Разпределение на постъпилата сума по чл.19 от ЗПП за първото тримесечие на 2022г.;
 4. Разни.

                 На заседанието  присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов

         На заседанието присъства  Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова.

          При наличието на кворум и с присъствието на осем основни и двама резервни членове на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Русе в 13.30 ч. Председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

Адв.Мария Букурова  влезе в залата в 13.37ч.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Председателят докладва постъпила молба с вх.№89/26.04.2022 г. (на хартиен носител) от Б. И. Б.за вписване в Адвокатска колегия Русе като  адвокат. Заявителят  е представил следните документи :

 -Заявление

           -Медицинско удостоверение от 21.04.2022 г.,;

           -Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА от 26.04.2022 г.;

           – Медицинско удостоверение №………./21.04.2022г. г., изд. от ЦПЗ-Русе ЕООД ;

            – Декларация за истинност;

           – Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА, удостоверяваща адреса, на който адвокатът ще упражнява дейността си;

            – Удостоверение на Б. И. Б., че същият е бил вписан в АК Русе с решение№30/10.04.2001гна АС Русе и отписан отписан с решение№51 по протокол №12/03.06.2021г. на АК Русе.

       Председателят адв. Ангел Стефанов: Считам, че са налице всички предпоставки, необходими за  придобиване права на адвокат,  визирани в Закона за адвокатурата от  заявителя.

                   Пристъпи се към гласуване .

           Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, Моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

                       Адвокатският съвет, единодушно, взе  следното 

                                 РЕШЕНИЕ№42:

Б.  И.  Б. ЕГН …………. да бъде приет в Адвокатска колегия Русе на  основание чл.6, ал.2, вр.ал.1 от ЗА.

         На основание чл.7, ал.1 от ЗА, настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на членовете на Контролния съвет в писмен вид на електронните им пощи.

         Решението подлежи на обжалване на основание чл.7, ал.2 от Закона за адвокатурата в 14-дневен срок от  съобщаването му.

          2.Председателят докладва постъпила  молба с вх.№88/20.04.2022г. от адв.В. А. П. за промяна на адреса на кантората, в която ще упражнява дейността си като промените да бъдат отразени в Единния адвокатски регистър.

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

                      Пристъпи се към гласуване.

                       Гласували  8.

                      „ЗА“—8

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ № 43

Да се отразят промените в съответните регистри. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените в Регистъра на Адвокатска колегия-Русе, Единния регистър на адвокатите воден от Висшия адвокатски съвет и Регистъра на НБПП.

          3.Председателят докладва постъпило Заявление с вх.№90/26.04.2022г. от младши адвокат Д. П.Л. за вписване в Националния регистър за правна помощ / НРПП /.

Председателят на АС Русе -адв. Ангел Стефанов: Колеги, считам, че младши адвокат Лазарова отговаря на условията на чл.33 от ЗПП и следва да бъде вписана в Националния регистър за правна помощ.

Председателят  на АС Русе- адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет след като съобрази, че са налице всички предпоставки, визирани в Закона за правната помощ и не са налице пречки взе следното

         РЕШЕНИЕ № 44

           Да се изготви становище на основание чл.33 ал.3 от ЗПП и  указва на административния секретар да го  изпрати до НБПП за вписване на младши адвокат Д. П. Л. в регистъра на служебните защитници и особени представители.

ПО ТОЧКА   ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

            1.Председателят адв.Ангел Стефанов докладва,че всички председатели на адвокатските колегии в страната са били уведомени за направено искане за извънредно заседание на ВАдв.С за 09.05.2022г. с точка в дневения ред- освобождаване от длъжност на Главния секретар и избор на нов, както и промяна в структурата и членовете на комисиите. Адв.Стефанов запозна съвета и с изготвено становище от група председатели на адвокатски съвети като същите приканват АС при АК Русе да се присъедини.

Адв.Ангел Стефанов: Главният секретар е част от ВАС и той се избира от членовете на ВАС. Ние нямаме законово основание да даваме становище за избора на главен секретар.

Адв.Мария Букурова: Уместно ли е да даваме становище по изборни процедури на друг орган. Не бива да подписваме това становище.

Адв.Светослав Михов: Нека първо се запознаем каква реално е процедурата по избор на главен секретар на ВАС.

Адв.Ангел Стефанов: Чл.119  ал.1 от ЗА- „ Висш адвокатски съвет избира от основните си членове двама заместник-председатели и секретар”.

Адв.Мария Букурова: Тя процедурата е разписана в Закона за адвокатурата.

Адв.Светослав Михов: Процедурата я има. До някъде ние сме зависими от ВАС и когато ВАС има тази процедура за смяна на главния секретар и извърши промените, но без да бъде доведено до знанието на редовите адвокати, ние приемаме да сме в една васална позиция.

Адв.Звезделина Рафаилова: Нещо повече – главният секретар е отчел пред общото събрание дейността си, приет е отчета му единодушно и два месеца след този форум искат неговата смяна.

Адв.Светлин Коларов: Да се месим в работата на орган, чиято работа е ясно уредена в закона, не е редно.

Председателят  на АС Русе- адв.Ангел Стефанов: Колеги, предлагам да  подложим на гласуване дали АС при АК Русе да подкрепи изготвеното становище на част от председателите на адвокатски колегии  и който е съгласен, моля да гласува.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 0

                      ПРОТИВ – 8

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взе следното

         РЕШЕНИЕ

 • Във връзка с насроченото извънредно заседание на Висш адвокатски съвет на 09.05.2022г и отправения към адвокатски съвет при АК Русе въпрос имали основание за изразяване на становище по  отношение смяна на главния секретар на ВАС, съвета при Адвокатска колегия Русе счита, че единствено компетентен да се произнесе по въпроса за избор респективно за освобождаване/ смяна на главния секретар  е Висш адвокатски съвет. Разпоредбата на чл.119 ал.1 от ЗА гласи : „ Висш адвокатски съвет избира от основните си членове двама заместник-председатели и секретар„.
 • Адвокатският съвет обективно е възпрепятстван да изрази становище относно предложението за смяна на главния секретар на ВАС, тъй като до същият не е постъпила по никакъв начин информация относно обстоятелствата и мотивите довели до изготвянето на предложение за насрочване на извънредно заседание на 09.05.2022г. на ВАС. Не приемаме никаква дейност на ВАС осъществена в условията на непрозрачност и неинформираност на адвокатските колегии в страната.

2.Адв. Ангел Стефанов докладва  за сведение писмо с вх.№91/29.04.2022г от Национално бюро за правна помощ относно организирана работна среща с представители на адвокатските колегии във връзка с въпроси , касаещи правната помощ и презентация/ обучение  на ЕИСПП, която ще се проведе на 14.05.2022г. в гр.Севлиево.

         Председателят  адв. Ангел Стефанов: Колеги, който е съгласен да приемем за сведение писмото от НБПП с вх.№91/29.04.2022г. , моля да гласува.

            Пристъпи се към гласуване.                   

                      Гласували  всички присъствали с право на глас, от които :

                      ЗА- 8

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе следното  

                                                           РЕШЕНИЕ:

           Приема за сведение писмо с  вх.№891/29.04.2022г. от НБПП.

            ПО ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                          1.Секретарят на колегията адв. Звезделина Рафаилова докладва постъпила информация от НБПП за постъпила сума, представляваща 10%  от постъпилите отчети в НБПП и изплатени на адвокатите за първото тримесечие на 2022г.,  възлизаща на …………. лв.

         Съобразно взето Решение №42/15.04.2021 г. от АС, адв. Звезделина Рафаилова предлага следното разпределение на постъпилата сума в размер на ……… лв.,   както следва :

 1. 30% – в размер на ……. лв. за Адвокатска Колегия-Русе
 2. 30%- в размер на………лв., се разпределя поравно, между тримата членове на Адвокатския съвет, работили по ПП, а именно:

-Е. Б. К.                         ….….. лв.

-М. Н. Б.                         ………лв.

-С. С. М.                          ……..лв.

 1. 40% – в размер на ……. лв., се разпределя, по следния начин:

-Разходи, направени от АК-Русе за администриране на правната помощ,

за първото  тримесечие на 2022 г.                             ……. лв.

-Материално стимулиране на служителите, работещи по ПП:

И… Т. Д.                                     …… лв.

                        С. С. С.                                       …… лв.

                След извършеното разпределение за Адвокатска колегия Русе, постъпленията са в размер на …… лв., включваща извършени разходи, по правната помощ  -…… лв. и  …… лв., представляваща 30% от общата сума, преведена от НБПП.

                      Пристъпи се към гласуване .

                      Председателят  адв. Ангел Стефанов : Колеги , който е съгласен, моля да гласува.

                      Гласували  8.

                      „ЗА“—8– всички присъствали с право на глас

                      „ПРОТИВ“ – няма

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

                       Адвокатският съвет единодушно взе , следното 

                                        РЕШЕНИЕ №45

                      ПРИЕМА, разпределението на постъпилата сума за първото тримесечие на 2022г.  по чл.19 от ЗПП.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД-няма за доклад

            Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 14.40 часа

Решенията на Адвокатския съвет на основание чл. 88 ал.5 от Закона за адвокатурата подлежат на обжалване  в 14-дневен срок, от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

                                                                                Председател:/п/

                                                                        Зам.председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                     Членове:/п/