Документи ОК

ДОКУМЕНТИДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ
Заявление-декларация за вписване/отписване на член на осигурителна каса11.03.2016
Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.11.03.2016
Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.11.03.2016
Заявление за вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК11.03.2016
Пълномощно за НАП11.03.2016